Copy
Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo
 

Nieuwsbrief december 2022


Nieuwjaarsborrel

U bent van harte uitgenodigd op 8 januari van 16.00 tot 19.00 in het Huis de Pinto om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Peter Commandeur gaat een inkijkje geven in de vele facetten van het huurrecht. Hij is huurrechtjurist en schrijft columns voor de OpNieuw.
Graag even laten weten of u komt via info@ouderenwonenindebuurt.nl

Oproep nieuwe bestuursleden

Het bestuur zoekt twee nieuwe bestuursleden:
 
  1. Een voorzitter. Mathilde Andriessen verlaat het bestuur per eerstkomende ALV (april 2023). Mathilde was de afgelopen 2 jaar voorzitter, maar omdat ze ook in Polen woont en werkt, kan ze haar werkzaamheden moeilijk afstemmen op de vergaderingen en activiteiten. Ze blijft wel actief als lid van de Vereniging.
  2. Een bestuurslid. Annelies Schutte verlaat het bestuur per 1 januari 2024, zij stelt zich niet herkiesbaar. Zij volgt het rooster van aftreding uit de statuten, waarin bestuursleden na 3 jaar aftreden of zich herkiesbaar stellen.
De andere 3 bestuursleden zijn wel herkiesbaar. 
Stuur uw reactie naar
info@ouderenwonenindebuurt.nl

Liander in de Uilenburgerstraat

Wethouder Zita Pels en stadsdeelvoorzitter Alexander Scholtes gingen op 27 november 2022 in gesprek met ‘belanghebbenden’ rond het Liander-project in de Uilenburgerstraat. De groep Stop Liander, een bewoonster uit de straat en onze Vereniging Wonen voor ouderen waren uitgenodigd om hun standpunten uiteen te zetten. Ook een vertegenwoordiger van de GGD en de behandelend ambtenaar Ronald Kramer waren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst stond vooral de kwaliteit van de informatie-
voorziening van Liander centraal. De wethouder beloofde nauwer met Liander te gaan samenwerken voor informatie naar de buurt.
LEES VERDER

Liander en elektromagnetische straling

Sinds het bekend is dat de plannen omtrent de ‘Uilenburgerhof’ van de vereniging Wonen voor Ouderen tot ca. 2028 de ijskast in kunnen vanwege de hoognodige uitbreiding van het onderstation van Liander in de Uilenburgerstraat 27, is er onder sommige buurtbewoners beroering ontstaan over de elektromagnetische straling die van dit gebouw afkomstig is. Ze hebben zelfs twee petities opgesteld die te vinden zijn op hun website Stop Liander Uilenburg om het bouwplan van Liander een halt toe te roepen. Zoals uiteengezet in het artikel: Liander in de Uilenburgerstraat is er op 27 november 2022 overleg geweest met alle belanghebbenden.
LEES VERDER

Fysioteam Nieuwmarkt

De afgelopen tijd is ons grote team in de kleine praktijk aan de Korte Keizersdwarsstraat 8 een stuk afgeslankt. Achtereenvolgens hebben we van Nanna, Esther en Maaike afscheid genomen en nu gaat Gertrud stoppen met behandelen. Het grote probleem van deze tijd is dat er geen vervanging te vinden is, zo ook bij ons. En dat betekent het einde van ons fijne Fysioteam Nieuwmarkt.
 We hebben samenwerking gezocht met de collega’s van de Sint Antoniesbreestraat 88.
Tanja gaat in die praktijk verder met ingang van 1 januari 2023.
LEES VERDER

Informatieavond Marineterrein

Op 29 november was er een informatieavond over de ontwikkelingen van het Marineterrein in het Congrescentrum van de Kazerne Marineterrein. De marine had alles tiptop geregeld.
Hoe ver zijn we nu in het traject? Er is een inspraakperiode geweest naar aanleiding van de concept- Nota van uitgangspunten Marineterrein. Er zijn 329 reacties binnengekomen, waaronder die van onze vereniging. De inspraakreacties zijn verwerkt in een Nota van Beantwoording. Deze nota wordt samengevoegd met de Nota van Uitgangspunten bij de projectnota. Hierna volgt de besluitvorming over de projectnota, die zal worden uiteengezet in het projectbesluit Uitgeklapt.
LEES VERDER

Aanpak ouderenhuisvesting Amsterdam

De afgelopen maanden zijn er tal van bijeenkomsten geweest waarin Amsterdammers de gelegenheid kregen over hun woonwensen te praten. Annelies Schutte en Bart Sinnema namen namens de vereniging op 11 oktober deel aan zo’n ‘meedenksessie’ over ouderenhuisvesting (zie: Durf te dromen ... of zoethoudertje? in de vorige nieuwsbrief). De gemeente werkt aan een plan, Aanpak Volkshuisvesting, waarin de prioriteiten voor de korte-, middellange- en langetermijn worden vastgelegd. In dit plan komt te staan hoe zoveel mogelijk mensen betaalbaar en prettig kunnen wonen in Amsterdam. Ouderenhuisvesting is onderdeel van dit plan.
LEES VERDER

Wens ouderen: verhuizen binnen de eigen buurt

Op 26 oktober jl. hebben gemeenteraadsleden van PVDA, Groen Links en CDA een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over ouderenhuisvesting. Het blijkt dat het te moeilijk is voor ouderen in deze stad om te verhuizen en het eveneens moeilijk om in de eigen buurt een geschikte woning te vinden. De regelingen van Hoog naar Laag en van Groot naar Beter lijken niet goed (genoeg) te werken. Onderstaande vragen gaan uit van de wens van ouderen om binnen hun eigen buurt te verhuizen.
Lees hier de lijst van vragen.

Een derde deel nieuwbouw voor ouderen

Minister Hugo de Jonge gaat bouwafspraken maken met provincies, gemeenten en woningcorporaties om een derde deel van de nieuwbouwproductie tot en met 2030 geschikt moet zijn voor ouderen. Het programma Wonen en Zorg voor Ouderen voorziet in de bouw van 170.000 ‘nultredenwoningen’, 80.000 zelfstandige woningen in een geclusterde woonvorm en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken voor met name ouderen met dementie.
Van de 80.000 woningen in een geclusterde woonvorm – hofjeswoningen, servicefats en seniorenflats – wordt de helft in het sociale huursegment gebouwd.
LEES VERDER

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven als lid van de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/Grootwaterloo

U kunt zich hier uitschrijven voor de nieuwsbrief

contact: nieuwsbrief@ouderenwonenindebuurt.nl

© VerenigingWonenvoorOuderenNieuwmarkt/Grootwaterloo


Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website