View this email in your browser
Wenumseveld Courant
Nr 15 06-03-2021

Inhoud


 • Intro

 • Nieuwe bewoner

 • Tuinbouwers gevraagd

 • Teeltplan

 • Uitslag Vleesenquête

 • Bomenactie: Meer Bomen Nu

 • Interessante links

 • Even voorstellen…

 • Kort nieuws social media

Agenda01/04/21 Deadline kopij Wenumseveld Courant nr. 16
07/04/21 Uitgifte vleespakket woensdag (± 1 vrieslade per 2 monden)
10/04/21 Uitgifte vleespakket zaterdag (± 1 vrieslade per 2 monden)
15/05/21 Opening Herenboerderij Wenumseveld

Intro


Inmiddels zijn we al weer aangeland bij de 15e Wenumseveld Courant. Een courant met een zeer gevarieerde inhoud: o.a. een hulpvraag vanuit Tuinbouw, een terugblik en vooruitblik naar het vleespakket, kennismaken met Mirza en interessante links.

Nieuwe bewoner


Sinds een week zijn jullie allen in het bezit van een nieuwe gelt en wel een drachtige! Haar naam is Julia (zie foto) en is een volbloed Bonte Bentheimer. Mede door de bemiddeling van Julia de Groot (en vandaar ook de naam ;) ) hebben we haar van Buitengewone Varkens (www.buitengewonevarkens.nl) kunnen overnemen. Zij is geboren en getogen op het landgoed Zuylestein.
We hebben gewacht met de overname totdat we zeker wisten dat ze drachtig is, want zet het maar vast in de agenda, verwachte werpdatum is 10 april. De vader (zie foto) is een Duroc Beer, dus we verwachten rood en zwart bonte biggen.
Samen met Julia hebben we dan drie gelten die voor ons de biggen op ons bedrijf zullen grootbrengen. We hebben als tweede de zeer aanhankelijke Annabel in de flexstal. Haar naam begint met de A en we willen zo het alfabet aflopen met al onze gelten/zeugen. Julia is nu wel de uitzondering en we hebben al Gerda in memoriam.

           Julia, onze drachtige zeug.                                De vader van de biggen, ras Duroc.

Als derde hebben we nog een gelt (B…., een foto van haar kun je zien via de link om een naam in te sturen) in het veld staan die ook binnenkort naar de flexstal moet. Zij is wat eigenwijzer en heeft nog een naam nodig. Hiervoor, willen we jullie als leden vragen een naam te bedenken. Graag opties beginnend met een B insturen en de leukste en meest passende kiezen we uit. Als bedenker krijg je een eervolle vermelding aan deze zeug :) Je kunt namen insturen t/m 31 maart. 
Klik op deze link om de door jou verzonnen naam in te sturen.

Tuinbouwers gevraagd


Het eerste volledige seizoen voor de Tuinbouw staat voor de deur en er wordt al hard gewerkt aan de voorbereidingen: het teeltplan vordert gestaag, de voorkeuren van de leden voor bepaalde groenten zijn opgenomen als onderdeel van het teeltplan, de bestellingen voor zaai- en pootgoed zijn gedaan, etc. Nu op naar het echte werk.
 
We willen vanaf april een groep van doeners georganiseerd hebben om te helpen in het nieuwe seizoen. De boeren (Fabian en Mas) hebben de regie en willen de werkzaamheden zoveel mogelijk plannen om ervoor te zorgen dat niet alleen het moment van zaaien/poten voldoende voorspelbaar is, maar ook het moment van oogsten.
Om de continuïteit en ook de kwaliteit van de inzet te verbeteren, willen we een vaste kernploeg organiseren met daaromheen een flexibele schil. De leden van de vaste kernploeg zijn op vaste dagdelen beschikbaar, de leden uit de flexibele schil kunnen naar wens en beschikbaarheid komen helpen.
 
Wil jij regelmatig of af en toe helpen op het land? Geef dan uiterlijk 12 maart je mogelijkheden en voorkeuren aan. Klik hier om je aan te melden.
Wil je eerst weten wat de mogelijkheden zijn dan kan je mij altijd even bellen.
 
Namens de werkgroep Tuinbouw,
Nelly de Hoog
06 18557934

Teeltplan


Half januari ben ik, Mas, begonnen bij het Wenumseveld om Fabian bij te staan op het gebied van de groenteteelt. We zijn druk bezig met plannen voor irrigatie, mechanisatie en natuurlijk het teeltplan. Dit hangt allemaal met elkaar samen en wordt op elkaar afgestemd. Zo heb ik een teeltplan gemaakt voor de verse groenten, de bewaargroenten en de teelten in de kas met als doel om iedere week een divers gevulde tas met groenten voor jullie te realiseren. 

In de fijne teelt hebben we een vruchtwisseling van 1 op 8. Dat wil zeggen dat de gewasgroepen 1 keer in de 8 jaar op hetzelfde stuk komen. Hiervan zijn 2 vakken bedoeld voor een tweejarige groenbemester, wat goed is voor de bodem en biodiversiteit. Voor de bewaargroenten hebben we een opvolging van 1 op 6. Of we dit jaar al beginnen met strokenteelt in de grove teelt hangt onder andere af van de mogelijkheden van de irrigatie.

Het eerste plant- en pootgoed is besteld en met dagen als afgelopen week beginnen de voorjaarskriebels langzaam op gang te komen.  De eerste week van maart wordt dan ook het eerste plantgoed geleverd voor in de kassen.

Op naar een productief, gezond en divers teeltseizoen!
Start van het grondwerk.

Uitslag Vleesenquête


Beste medeboeren, in januari hebben jullie massaal gehoor gegeven aan de oproep om een enquête in te vullen naar aanleiding van de eerste vleesuitgifte van Herenboeren Wenumseveld. In totaal hebben we 116 antwoorden terug gekregen, gelijk verdeeld over de woensdag- en zaterdaguitgifte, dank hiervoor!
Het doel was te weten te komen wat we ervan vonden en vooral wat we nog beter kunnen doen.
 
Als eerste willen we jullie een samenvatting geven van de resultaten uit de enquête en daarna lichten we zaken toe die naar voren zijn gekomen uit de enquête.

 
Resultaten:
 • Informatie vooraf vonden jullie voldoende, echter was er wel de wens meer vooraf te weten wat er precies in het pakket zit.
 • De procedure van ophalen met het certificaat werd door 80% van de ondervraagden als positief ervaren, omdat er dan zekerheid is dat de rechtmatige eigenaar het meekrijgt en omdat het om een waardevol pakket gaat. Dat we in de toekomst naar een digitale manier moeten zoeken is wel een wens.
 • 86% van de ondervraagden was tevreden tot heel tevreden over het pakket. Opmerkingen liepen sterk uiteen over de variëteit, stukken, soorten vlees en grootte.
 • Over de meest gewaardeerde stukken was dit gelijk verdeeld over drie groepen: alles, rund en combinatie rund & varken. Jullie waren het minst te spreken over het spek van het varken en de bewerkte stukken zoals schijven en hamburgers.
 • De stukken die we misten waren met name de kip, maar dan vooral de filets en kleinere stukken van de kip. Verder werden de speciaal-stukken gemist als bavet, varkenshaas en staartstuk van het rund.
 • Het antwoord op de vraag met hoeveel monden jullie van het pakket gaan eten lag hoger dan het aantal monden waarvoor het opgehaald werd. En dit resulteert in de verdeling van 43% van de ondervraagden dat ze 3 maanden met het pakket doen en 32% 2 maanden. Dit ligt in lijn met het ritme en de 60% behoefte welke we nastreven.
 • Als laatste hebben we nog goede tips ontvangen op het eind en deze nemen we zeker mee in de volgende keren van de vleesuitgifte.
 De enquête heeft ons als Vleesteam geholpen en gemotiveerd het voor de volgende keer minstens zo goed te doen en zoveel mogelijk jullie wensen mee te nemen.
Verwachtingen vleespakket
Een veelgehoorde opmerking die terugkwam uit de vleesenquête is dat we graag op voorhand willen weten wat er precies in ons vleespakket zit. Vandaar dat het Vleesteam de uitgangspunten, de tijdlijn en het proces van de vleespakketten graag nog even onder de aandacht brengt. Het is voor het Vleesteam helaas erg lastig om gehoor te geven aan deze wens en op voorhand aan te geven wat er precies in ieders vleespakket zit. Graag legt het Vleesteam ons hieronder het proces uit, zodat er meer duidelijkheid en wellicht meer begrip ontstaat waarom dit erg lastig is.
 
Uitgangspunten vleespakketten
Op onze Herenboerderij is ervoor gekozen om zowel koeien als varkens te houden voor het eigen vlees. Er is geen keuzemogelijkheid voor het een of het ander. Een vleesmond ontvangt dus altijd beide soorten vlees. Uiteraard ben je vrij om op eigen gelegenheid met andere herenboeren te ruilen of vlees weg te geven. Wij kunnen daar als Vleesteam geen rol in spelen.
 
Per kwartaal gaan er ongeveer 2-3 koeien en 10 varkens naar de slacht om te kunnen voldoen aan de hoeveelheid vlees voor onze 333 vleesmonden. Er is voor gekozen om zoveel mogelijk stukken vlees te verkrijgen uit onze dieren.
Als voorbeeld kunnen we benoemen dat we gekozen hebben voor karbonades boven spareribs omdat we dan aan meer monden vlees kunnen leveren.
 
Omdat er in alle pakketten verschillende soorten vlees en ook een andere hoeveelheid monden zitten, is eenzelfde hoeveelheid gewicht per pakket voor iedere uitgifte niet haalbaar (een portie biefstuk weegt bijvoorbeeld minder dan een portie gehakt, maar heeft wel een hogere waarde), wie wat krijgt wordt genoteerd. Genoemde gewichten per mond zijn dus altijd een gemiddelde over een langere periode.
 
Er is voor gekozen al het vlees te laten verpakken in 1- en 2-persoonsporties omdat we daarmee alle hoeveelheden vleesmonden per HB-nummer kunnen maken. Per HB-nummer verschilt het aantal monden van 1 tot 5.  Een andere verdeling (bijvoorbeeld ook 4-persoons porties) wordt voor ons met het verdelen en inpakken onwerkbaar en daarnaast is dit duurder dan minder verpakkingsmateriaal.
 
Herenboeren halen, net als op andere uitgifte-momenten in het jaar, hun vleespakket op tijdens het vaste uitgifte-tijdvak op hun uitgifte-dag, de vleespakketten staan daarop ook gesorteerd. Dit om de doorstroom van het ophalen goed te laten verlopen. Bovendien zijn er op woensdag alleen de vleespakketten van woensdag en zaterdag die van de zaterdaggroep.
 
Grote stukken vlees (bavet en staartstukken van het rund bijvoorbeeld) en varkenshazen zijn bij de 1e slacht apart gehouden voor een gezamenlijke BBQ en worden bewaard in twee afgesloten vriezers op de boerderij.  Helaas is een klein deel daarvan verloren gegaan doordat ergens in de 1e week na de 1e vleesuitgifte de stekker uit een van de vriezers is getrokken. Reden van het achterhouden is dat deze stukken qua hoeveelheid heel slecht te verdelen zijn over 333 monden en we met een BBQ het samenzijn willen stimuleren (buiten de coronaperiode) en zo iedereen van deze stukken willen laten genieten.
De tijdlijn per vleesuitgifte (1x per kwartaal) is ongeveer zoals hieronder:
Dag 1     Transport dieren
Dag 3     Slacht dieren
Dag 8     Uitsnijlijst bekend hoeveel stuks vlees er is van welk soort
Dag 8-9  Maken van de uitgiftelijst verdelen vlees over de 333 vleesmonden
Dag 10   Zat - inpakken pakketten
Dag 14   Woe - ophalen pakketten en uitgifte woensdag
Dag 18   Zat - ophalen pakketten en uitgifte zaterdag
 
Verdere toelichting op het proces van slacht tot uitgifte
We weten welke en hoeveel dieren er naar de slacht gaan, maar van die dieren is nog niet meteen duidelijk hoeveel ze wegen. Daarvan wordt een schatting gemaakt. Na de slacht en het verpakken van het vlees blijkt pas hoeveel eindgewicht uiteindelijk overblijft per dier. De slager kijkt per keer en per diersoort wat hij er het beste qua vlees uit kan halen.
Als een dier heel vet is, blijven er bijvoorbeeld minder gesneden stukken over dan bij een mager dier. Hierdoor zal er ook meer gehakt gemaakt worden om het hele dier wel te verwerken en terug te laten komen.  Aan de hand van onze wens verwerkt de slager meer of minder in gehakt of maakt meer of minder gesneden stukken.
Maar nogmaals ons streven is zoveel mogelijk gesneden stukken terug te krijgen om een groot gevarieerd pakket te krijgen en we willen de volledige dieren ook weer terug hebben.
 
Nadat al het vlees door de slagerij verwerkt en verpakt is ontvangen wij een uitsnijlijst met aantallen stuks vlees per soort. Dit is ongeveer 2 dagen voordat wij als Vleesteam gaan inpakken.
 
Nadat wij deze uitsnijlijst hebben ontvangen wordt er op basis van het aantal monden (en de eerdere uitgifte) een uitgiftelijst gemaakt naar een zo eerlijk mogelijke verdeling.
Om je een indruk te geven: de uitgiftelijst van onze eerste vleesuitgifte bevatte 24 soorten vlees en ongeveer 6540 verpakkingen.
Van stukken waar er meer dan genoeg van zijn, denk bijvoorbeeld aan gehakt, worst en hamburgers, zit er over het algemeen voor iedere mond een gelijke hoeveelheid in het pakket. Voor stukken waar er niet genoeg van zijn voor alle monden (denk aan entrecote of biefstuk) wordt er naar eerlijkheid een verdeling gemaakt. Je kunt dus de ene uitgifte wel biefstuk hebben en de volgende uitgifte niet. Over het algemeen zal iedere herenboer in de periode van een jaar vrijwel hetzelfde hebben ontvangen. We houden als Vleesteam een lijst bij welk HB-nummer wat gehad heeft en daar wordt bij de volgende uitgifte zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
 
Tijdens het inpakken werken we dus met de door ons gemaakte uitgiftelijst (die gebaseerd is op de aantallen van de uitsnijlijst). Tijdens het inpakken kan het na een aantal uren inpakken incidenteel voorkomen dat er van een soort vlees meer/minder op onze uitgiftelijst staat dan op de uitsnijlijst stond. Bij de 1e uitgifte was er bijvoorbeeld een mistelling bij de entrecotes (te weinig) en de stooflappen (teveel). Op zo’n moment is het noodzakelijk om te improviseren en wordt onze uitgifte-lijst ter plekke aangepast na een hertelling van al het vlees wat er dan nog is.
 
Je kunt er dus van uitgaan dat we als Vleesteam ons best doen en het gehele proces er aan werken om zoveel mogelijk een eerlijke verdeling te verkrijgen.
Hopelijk geeft deze toelichting antwoorden op de vragen en opmerkingen die we hebben mogen ontvangen uit de enquête. Ons streven is zo veel mogelijk transparant te zijn, maar ook wij hebben dit moeten leren en het zal in de toekomst steeds meer routine worden. 
 
Verder hopen we snel van de coronaregels af te zijn zodat we het wat gezelliger kunnen maken tijdens de uitgiftes en de zaterdagochtend anders kunnen plannen om de eerder ervaren vertraging te voorkomen.
 
De volgende verwachte vleesuitgifte staat gepland op 7 april en 10 april. Wij kijken als Vleesteam al weer uit naar dit moment en zien jullie graag weer bij de uitgiftes.
 
Heel veel groeten, het Vleesteam.

Bomenactie: Meer Bomen Nu


‘1 miljoen bomen voor klimaat en biodiversiteit’
 
Zie: meerbomen.nu
 
‘Meer Bomen Nu verzamelt de overdaad aan jonge struiken en bomen in natuurgebieden, en plant die op andere plekken terug.’
 
We hebben 125 conference-perenbomen mogen ophalen in Terwolde.  Deze bomen zijn voor op de Herenboerderij, maar er zijn ook bomen voor jullie, onze Herenboeren!
Wil jij ook een zelf bestuivende perenboom, heb je een mooie plek hiervoor, meld dit dan even, liefst zo snel mogelijk, zodat we kunnen zorgen dat er genoeg zijn.  
We prikken een zaterdag in maart om jullie de bomen te laten ophalen.
Stuur een mail naar herenboeren@wenumseveld.nl o.v.v. Bomenactie en HB-nummer.

Interessante links

 
‘To bio or not to bio’ is niet relevant
‘… Michaël Wilde en Geert van der Veer liggen niet wakker van de ‘to bio or not to bio’ discussie. “Je bent biologisch als je door SKAL gecertificeerd bent. Ben je dat niet, en werk je in de geest van, dan is natuur gedreven of agro-ecologische voedselproductie wat je doet. En daar hebben wij als samenleving en toekomstige generatie enorm veel behoefte aan”…’
Het volledige artikel is te lezen op de website van Herenboeren Nederland. Klik hier voor het artikel.
 
Herenboerderij in Zembla
Deze uitzending genaamd ‘Het excuus van de Boerenleenbank’, uitgezonden op 28 jan 2021, staat volledig in het teken van de gevolgen van intensieve landbouw voor de bodemvruchtbaarheid. Welke alternatieven zijn er om de bodem en de landbouw vruchtbaarder en duurzamer te maken? De Herenboerderij is hier een voorbeeld van. Bekijk de uitzending terug op NPO Start. Klik op deze link om direct bij deze uitzending uit te komen. Vanaf minuut 35.59 gaat het specifiek over Herenboerderijen.

Even voorstellen...


Op 3 februari hielp ik, Mirza, student antropologie, met het oogsten van kolen. De komende weken zal ik regelmatig aanwezig zijn voor mijn scriptieonderzoek over Herenboeren.
 
Pas geleden mocht ik een dagje langskomen bij jullie op de boerderij ‘’Het Wenumseveld’’. Wat een gastvrije ontvangst, en heel mooi om te zien hoe zoveel mensen allemaal hun steentje bijdragen om met elkaar de boerderij draaiende te houden.
Voor mijn scriptie (master ‘’Sustainable Citizenship’’) wil ik de komende maanden onderzoek doen
naar Herenboeren. Als antropoloog probeer je te begrijpen hoe mensen betekenis geven aan de
wereld in relatie tot elkaar. Met andere woorden: “Waarom doen groepen mensen wat ze
doen?”.  Om van dichtbij te kunnen observeren hoe het Herenboeren-idee uitvoerbaar
wordt gemaakt en hoe jullie er met elkaar voor zorgen dat een duurzaam voedselsysteem tot stand
komt, kom ik de komende tijd meehelpen op de boerderij. Zo kan ik niet alleen van alles zien
en vragen, maar ook zelf ervaren wat het betekent om samen te werken op het land.
Ik heb er heel veel zin in om jullie, en jullie organisatie de komende tijd beter te leren kennen en van
dichtbij te mogen zien hoe het is om Herenboer te zijn.

Kort nieuws social media

 • 19-01 Al een klein voorproefje van het winterweer gehad. Wat een mooie plaatjes.
 • 21-01 De kippenkas is verstevigd tegen de windstoten, en heeft het overleeft.
 • 23-01 Er is vandaag veel gedaan op de boerderij. De oogst, bosprei, voor vandaag is in alle vroegte binnengehaald. Ook is er veel elektra aangesloten. Er zijn vaste elektrapunten bij: de varkenswei, de kas, de flexstal en Leghuus de Kukelkeet. Ook zit er op de keet een schemerschakelaar.
Start aanplant boomgaard
 • 05-02 We hebben een nieuwe trekker. Hier is Fabian heel blij mee.
 • 06-02 Vandaag is er een begin gemaakt met het aanplanten van de hoogstamboomgaard. Helaas heeft het weer van de afgelopen tijd niet heel erg meegewerkt, daarom gaan we hier op een later tijdstip mee verder. Zie bovenstaand filmpje.
 • 07-02 Gisteren is alles voorbereid op het komende, voorspelde winterweer. Er zit windbreekgaas bij de flexstal, de gewassen in de kas zijn afgedekt, de waterbakken zijn vorstbestendig gemaakt en de bomen zijn aangebonden tegen de windstoten.
Varkens in de sneeuw.
 • 07-02 Herenboeren Hans en Els hebben de kas vanmorgen weer sneeuwvrij gemaakt. Ook onze koeien trotseren de sneeuw.
 • 12-02 Alle dieren zijn binnen of staan op stal, maar de varkens mogen lekker buiten spelen in de sneeuw.
 • 14-02 Het was ijskoud buiten, maar er moest wel geklust worden. Gelukkig kent een van onze Herenboeren iemand bij Witteveen, en hebben we daar binnen mogen klussen.
 • 22-02 In verschillende krantjes heeft een artikel gestaan over de Herenboerderij Wenumseveld. Ook is er een vermelding geweest op Vaassen Actief. Klik hier voor het volledige artikel op Vaassen actief.
Email
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2021 Herenboeren Wenumseveld, alle rechten voorbehouden.

GEGEVENS AANPASSEN | UITSCHRIJVEN
Email Marketing Powered by Mailchimp