Copy
Vlaamse overheid verstrengt opnieuw de uitzonderingsvoorwaarden m.b.t. de verdere opleiding van duale leerling op de werkvloer.
De Vlaamse overheid heeft opnieuw de uitzonderingsvoorwaarden verstrengd voor leerlingen die in het kader van duaal leren/alternerend leren verder opgeleid mogen worden op de werkplek tijdens de coronacrisis.

Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Lokale besturen die leerlingen in dienst hebben met een OAO vragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan (zie verder).

Uitzonderingen:

Een uitzondering wordt enkel toegestaan voor leerlingen die opgeleid worden in cruciale sectoren en essentiële diensten. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking. De volledige lijst hiervan is terug te vinden in bijlage van het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (23 maart 2020).

Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:
  • als de opleiding opgenomen is in de lijst van opleidingen in duaal leren/leren en werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten mogen verderlopen
  • en wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet én
  • wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.
Tijdelijke werkloosheid aanvragen voor duale leerlingen: 
RVA versoepelt procedure.

Indien een werkplek een OAO tijdelijk wenst te schorsen omwille van de gevolgen van het coronavirus en de leerling op tijdelijke werkloosheid wenst te plaatsen, dan moet de werkgever een aanvraag tijdelijke werkloosheid indienen bij de RVA omwille van overmacht ten gevolge van het coronavirus.
 
Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. De specifieke richtlijnen van de RVA m.b.t. tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 kan u hier terugvinden (OPGEPAST: deze richtlijnen kunnen regelmatig wijzigen alsook de link er naartoe).
 
OPGELET: De beslissing om niet te werken mag niet afhangen van een unilaterale beslissing genomen door de werkgever of de leerling. Hieruit volgt dat lokale besturen die ‘preventieve’ maatregelen nemen om te voorkomen dat hun leerlingen besmet raken door het coronavirus geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen aanvragen.

Tijdelijke wijziging invulling werkplekcomponent
binnen de duale opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider

Wat betreft de opleiding zorgkundige duaal in de thuiszorg

 
Gezien de huidige maatregelen m.b.t. de aanpak van het corona-virus COVID-19, worden de voorwaarden m.b.t. de minimale periode duaal leren in de thuiszorg alvast gewijzigd: De  leerling  heeft  in  totaliteit  over  het  schooljaar  heen  minstens  2 maanden  een  werkplek  in  de thuiszorg in plaats van 3 maanden. De tijd die de leerling bij aanwezigheid of onder toezicht werkt (in aanloop van het werken onder verwijderd toezicht) hangt af van de tijd die de leerling nodig heeft om de competenties aan te leren vooraleer de leerling zelfstandig naar de werkplek kan gaan. Deze periode  bedraagt  bij  aanvang  minimaal  5 dagen  tijdens  de  eerste 2 weken van tewerkstelling in plaats van 10 dagen, maar kan  eventueel  wel nog steeds verlengd  worden. 
 
Zorginstellingen die zowel erkende werkplekken in de residentiële als in de thuiszorgcontext hebben, kunnen eventueel de leerling wel langer in de residentiële context tewerkstellen, indien mogelijk geacht door de zorginstelling zelf.
 

Wat betreft de opleiding kinderbegeleider duaal in de buitenschoolse kinderopvang

 
Gezien de huidige maatregelen m.b.t. de aanpak van het corona-virus COVID-19, worden de voorwaarden m.b.t. de minimale periode duaal leren in de buitenschoolse kinderopvang alvast gewijzigd: De  leerling  heeft  in  totaliteit  over  het  schooljaar  heen  minstens 2 maanden een werkplek schoolgaande kinderen/buitenschoolse opvang in plaats van 3 maanden. Bij verlenging van de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus COVID-19 tijdens de paasvakantie vervalt ook de verplichting van minimaal 5 dagen aaneensluitend vakantiewerking in de BKO.
 
Diensten die zowel erkende werkplekken hebben binnen de opvang van baby en peuters als de opvang van schoolgaande kinderen kunnen de leerling eventueel wel langer in de opvang van baby en peuters opleiden, indien mogelijk geacht door de kinderopvanginstelling zelf.
 

Voor beide opleidingen

wordt de situatie op de voet gevolgd. Indien de verregaande maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 ook na de paasvakantie aanhouden, kunnen deze richtlijnen opnieuw wijzigen.

Duaal leren tijdens de coronacrisis: 
op zoek naar informatie?

U kan alle informatie in deze nieuwsbrief nalezen op onze website.

Via onze website en nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de meest recente informatie.
Uw collega's kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief duaal leren via deze link.

Met vragen kan u steeds terecht bij duaalleren@diverscity.be.

Het Diverscity-Team.

Bezoek onze website
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
Website Diverscity
Website Diverscity
LinkedIn Diverscity
LinkedIn Diverscity
Email
Email
Copyright © 2020 Diverscity, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp