Copy
Update: Richtlijnen voor de opleiding op de werkvloer

Vrijdag 24 april heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis bepaald. Hierin is een gefaseerde heropstart van bedrijven vanaf 4 mei voorzien. Als gevolg hiervan beslist de Vlaamse overheid om haar richtlijnen voor de uitvoering van overeenkomsten in alternerende opleidingen (OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd) aan te passen vanaf maandag 4 mei.

Richtlijnen vanaf 4 mei
Voor de hervatting van de uitvoering van de werkcomponent in alternerende opleidingen wordt de fasering gevolgd zoals voorzien in de heropstart van de economie.

Voorwaarden voor hervatting
Van zodra de onderneming haar activiteiten terug kan hervatten (of wanneer deze niet gestopt zijn) én wanneer de onderneming het opportuun en mogelijk vindt om de opleiding op de werkplek opnieuw aan te vatten, mag de leerling in een alternerende opleiding opnieuw naar de werkplek op voorwaarde dat:

Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, mag de leerling de werkcomponent niet hervatten.

Volledige of gedeeltelijke hervatting
De werkcomponent kan volledig of gedeeltelijk hervat worden. Indien nodig kan in onderling overleg tussen onderneming, opleidingsverstrekker en leerling een nieuw uurrooster opgesteld worden en/of nieuwe afspraken gemaakt worden m.b.t. het opleidingsplan. Om administratieve overlast te vermijden moeten wijzigingen aan het uurrooster of opleidingsplan momenteel niet geregistreerd worden in het digitale loket.

Bijkomende informatie over de verschillende mogelijke scenario's en de impact op de leervergoeding, de tijdelijke werkloosheid, e.d., verschijnt zo snel mogelijk.

De lessen op school blijven voorlopig opgeschort. Meer informatie over de heropstart van de lessen op school is terug te vinden op onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.

De duale opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider

Voorlopig zijn er nog geen bijkomende richtlijnen over de duurtijd van de werkplekcomponenten van de opleidingen zorgkundige duaal en kinderbegeleider duaal. We wachten op verdere informatie vanuit de Vlaamse overheid. Van zodra wij daar meer nieuws over hebben, zijn jullie de eersten om dit van ons te vernemen.

  • Wat betreft de opleiding zorgkundige duaal in de thuiszorg
Voorlopig is het mogelijk om leerlingen zorgkundige duaal verder aan de slag te laten binnen de residentiële context indien de opstart binnen of terugkeer naar de thuiszorgcontext nog niet mogelijk of haalbaar wordt geacht.
  • Wat betreft de opleiding kinderbegeleider duaal in de buitenschoolse kinderopvang

Leerlingen kinderbegeleider duaal kunnen voorlopig verder aan de slag binnen de opvang baby’s en peuters wanneer de opstart binnen of terugkeer naar de buitenschoolse opvang nog niet mogelijk of haalbaar wordt geacht.

Hou onze communicatie nauwgezet in de gaten. Van zodra er nieuwe richtlijnen bekend zijn, kan deze situatie namelijk snel wijzigen.

Update: Specifieke situatie m.b.t. tijdelijke werkloosheid voor kinderopvanginitiatieven
Kinderopvanginitiatieven die wensen gebruik te maken van de compenserende maatregelen van de Vlaamse overheid moeten hun medewerkers in dienst en ter beschikking houden. Dat betekent dat de lonen en vergoedingen van alle medewerkers moeten doorbetaald worden in de periode waarin er gebruik gemaakt wordt van de compenserende maatregelen, ongeacht het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Er kan geen gebruik gemaakt worden van andere tegemoetkomingen van de Vlaamse of federale overheid, zoals bv. tijdelijke werkloosheid. Dit geldt ook voor de leerlingen duaal leren die in dienst zijn.

Indien er toch al gebruik wordt gemaakt van andere steunmaatregelen en de dienst in kwestie toch liever de Vlaamse compensatiesubsidie ontvangt, dan moet de eerste steunmaatregel ongedaan gemaakt worden en moet de leerling zijn leervergoeding nog betaald krijgen. In geval van tijdelijke werkloosheid dient dit aan de RVA gemeld te worden en zullen de reeds betaalde vergoedingen teruggevorderd worden. In principe moet de werkgever de ASR 5 dus annuleren. Indien er al een uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen heeft plaatsgevonden, heeft dit natuurlijk geen zin meer.

Update procedure terugbetaling: De betrokken medewerkers, dus ook de leerlingen duaal leren, moeten hun uitbetalingsinstelling contacteren om een spontane aangifte te doen waarbij ze de terugbetaling vragen. Hiervoor gebruiken zij een formulier C144B. Jullie kunnen dit formulier hier terugvinden. Dit formulier wordt via de uitbetalingsinstelling ingevuld en naar de RVA gestuurd. De RVA doet vervolgens het nodige voor de terugvordering. De betrokken medewerkers krijgen dan een brief met overschrijvingsformulier.

De uitbetalingsinstelling zal hierin zelf geen initiatief nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om dit zelf aan te geven. Indien dit niet gebeurt, dan riskeren zij naast een terugvordering ook een sanctie.
Duaal leren tijdens de coronacrisis: 
op zoek naar informatie?

U kan alle informatie in deze nieuwsbrief nalezen op onze website.

Via onze website en nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de meest recente informatie.
Uw collega's kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief duaal leren via deze link.

Met vragen kan u steeds terecht bij duaalleren@diverscity.be.

Het Diverscity-Team.

Bezoek onze website
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
@DiverscityLrb
Website Diverscity
Website Diverscity
LinkedIn Diverscity
LinkedIn Diverscity
Email
Email
Copyright © 2020 Diverscity, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp