Copy
View this email in your browser

Vyjednávaná komplexní investiční dohoda mezi EU a ČLR - ochrana investic 

- žádost o Vaše podněty

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu v souvislosti s aktuálním vyjednáváním komplexní investiční dohody mezi EU a ČLR (dále jen CAI).

ČR podporuje záměr uzavřít ambiciózní investiční dohodu s Čínou. Taková dohoda by měla zajistit vysokou ochranu investic, snazší přístup na čínský trh a nastavení rovnějších podmínek pro evropské investory. Očekáváme, že brzy bude v rámci vyjednávání CAI opětovně obnovena diskuze k problematice ochrany investic a řešení investičních sporů. Domníváme se, že toto téma je velmi důležitou součástí CAI, jejímž cílem je zajistit efektivní vymáhání ochrany investic v Číně. V této souvislosti bychom uvítali v návaznosti na Vaše zkušenosti s působením na čínském trhu, s investičními spory v Číně a jejich řešením, Váš názor na několik aspektů spojených se sjednávanou CAI. Velice bychom ocenili, pokud byste věnovali trochu svého času zodpovězení následujících otázek.

Zaprvé bychom rádi věděli Váš názor na sjednávané oblasti CAI, a to s ohledem na formulaci priorit České republiky ve sjednávání CAI. Oblasti jsme seřadili do 3 bodů:
1. lepší přístup na čínský trh pro zahraniční investory;
2. stejné zacházení se zahraničími a čínskými investory,
3. nezávislý systém vymáhání práv a náhrady škody za porušení práv investorů.

Zadruhé, v souvislosti s třetím bodem bychom rádi znali Váš názor na to, které způsoby zajištění ochrany a vymáhání práv investorů považujete na základě Vašich podnikatelských zkušeností na čínském trhu za možné a efektivní.

V případě sjednávání CAI přicházejí v úvahu dvě cesty.
Tou první je vytvoření nezávislého systému řešení sporů investor-stát, a tou druhou by bylo ponechání této problematiky na systému řešení sporů stát-stát, který bývá standardně obsažen v mezinárodních dohodách. V případě první možnosti by se jednalo o běžný ustálený postup, kdy spor mezi investorem a Čínou by byl řešen nezávislým subjektem, příslušným k rozhodování takovýchto sporů. Záměrem ČR a EU je, aby tímto subjektem byl nově zřízený investiční soud. Takovýto způsob řešení investičních sporů má obecně výhodu v tom, že umožňuje všem investorům se relativně efektivně a rychle domáhat ochrany svých práv. Je tak možné domoci se ochrany i v méně významném sporu. Zároveň existuje efektivní způsob vymáhání přiřknuté náhrady škody téměř po celém světě, včetně Číny, i když samotný výkon rozhodnutí v zahraničí může být komplikovaný. Nevýhodou mohou být někdy vysoké náklady spojené s daným sporem, lepší funkčnost systému ve sporech se státy se standardním systémem tržní ekonomiky a hospodářské soutěže a nemožnost skrze něj ovlivnit systémové porušování práv investorů.
Druhá z navrhovaných možností představuje systém, který obvykle slouží k řešení systémového porušování mezinárodních dohod, který je přístupný pouze státům, resp. smluvním stranám dohod, nikoli samotným investorům. Výhodou zde je, že náklady sporu nese stát, který hájí zájmy svých občanů. Zároveň je takto možné adresovat systémové porušování závazků a práv ze strany žalovaného státu. Značnou nevýhodou tohoto způsobu však je negativní zatížení vzájemných diplomatických vztahů a obtížná využitelnost pro individuální případy, kdy může dojít i k systémově relativně malému poškození investora, které má ovšem pro něj fatální dopad. Zároveň tento systém a priori neslouží k domáhání se náhrady za utrpěnou škodu.

Na základě Vaší zkušenosti  s čínským prostředím bychom tedy velmi ocenili uvedení Vašich preferencí ohledně využití výše popsaných možností, tj. který přístup k řešení sporů, stát-stát nebo investor-stát, bude lépe sloužit k hájení zájmů českých investorů v Číně, a to jak v horizontu krátkodobém, tj. následujících 5 let, tak i zejména v horizontu dlouhodobém tzn. 10. let a více.

Pro další kola vyjednávání, která se mají zaměřovat na investiční ochranu, bychom chtěli mít také povědomí o Vašich zkušenostech, a to zejména:
1. zda jste již využili možnosti ochrany svých práv investora, plynoucích z Dohody mezi ČR a ČLR o podpoře a ochraně investic (Praha, 8. 12. 2005) v případě řešení sporu s ČLR ohledně vašich investic; 2. jak řešíte nebo jste dosud řešili případné neshody, případně spory se státními úřady (není třeba konkrétně specifikovat, spíše bychom rádi znali v obecné rovině, jaké prostředky v tomto prostředí volíte a jestli k takovým sporům vůbec dochází).

Věříme, že připravovaná dohoda (CAI) se stane nástrojem pro nové příležitosti v relaci ČR - Čína, ale také i nástrojem, který přinese větší jistotu do investičních vztahů. Jen pro úplnost dodáváme, že vstupem v platnost CAI pak pozbude platnosti stávající dvoustranná Dohoda mezi ČR a ČLR o podpoře a ochraně investic (Praha, 8. 12. 2005). 

Těšíme na Vaše názory, komentáře a očekávání v souvislosti s výše uvedeným a se sjednáváním CAI jako takové. Jejich shrnutí předáme Ministerstvu průmyslu a obchodu k zapracování do české poziice k vyjednávání této dohody.

Žádáme o Vaši reakci v odpovědi na tento e-mail nebo na pserakova@spcr.cz do 7. 1. 2021 do 12.00.

Děkuji mnohokrát za spolupráci a přeju příjemné adventní dny.

S pozdravem

Petra Šeráková

Ing. PETRA ŠERÁKOVÁ JIRÁNKOVÁ
Manažerka pro mezinárodní vztahy
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Sekce mezinárodních vztahů
Freyova 948/11 | 190 00 Praha 9
Tel: 225 279 404 | GSM: 731 411 179
pserakova@spcr.cz| www.spcr.cz
 
Website
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram
Copyright © 2020 Svaz průmyslu a dopravy ČR. Všechna práva vyhrazena.
*Tento mail dostáváte jako člen mailing listu SP ČR*

Naše poštovní adresa:
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Freyova 948/11
190 00 Praha 9

Chcete upravit svá nastavení?
Zde můžete Aktualizovat svá nastavení nebo Odhlásit se z tohoto mailinglistu.

Email Marketing Powered by Mailchimp