Copy
View this email in your browser


GRAZIOSI PROGETTI CREËERDE VOOR LINGERIEBEDRIJF VAN DE VELDE HET PERFECT PASSENDE WINKELINTERIEUR


 
WEBSITE
 Het Belgische Van de Velde ontwerpt en produceert luxe lingerie, en verkoopt deze in eigen winkels -  in Nederland bekend onder de naam Lincherie, in het buitenland als Rigby & Peller. Yan Aerts, Head of Retail bij Van de Velde: “Wij zijn producent van drie lingerie merken, elk met een eigen doelgroep: PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. In onze winkels streven wij ernaar deze merken zo goed mogelijk te presenteren, en een unieke winkelervaring te bieden aan onze klanten. Die krijgen bij ons uitzonderlijke service, en altijd het beste advies in een zo aangenaam mogelijke omgeving. Wij verkopen geen bh’s, maar style.”

Van de Velde vroeg Nina Graziosi en Felicia Hompus van Graziosi Progetti om het interieur van hun winkels te ontwerpen, als onderdeel van een vernieuwd winkelconcept. Voor deze vernieuwing waren meerdere redenen, vertelt Aerts: ”Ten eerste is vanwege Corona de customer journey veranderd. Als klanten nu in de winkel komen, hebben ze al online gezocht. Ze wijzen iets aan op hun mobiel, en vragen of we dat hebben. En, heel belangrijk, ze willen het verhaal achter een product weten: hoe wordt het gemaakt, hoe zit het met duurzaamheid? 
Daarbij wilden we ook een andere, jongere doelgroep aanspreken. We hebben aan Nina en Felicia uitgelegd hoe de consument veranderd is, en dat we een meer inspirerende winkelervaring wilden bieden.”

Om de klantervaring aan den lijve mee te maken, bezocht Nina Graziosi zelf een van de winkels. “Ik heb daar het complete traject meegemaakt - hoe kom je binnen, hoe word je ontvangen? In een winkel gaat het niet alleen om de inrichting, maar ook om de mensen die er werken. Wat ik heel bijzonder vond, was de tool die Van de Velde heeft ontwikkeld om voor klanten de best passende lingerie te selecteren: een 3D spiegel die je lichaam binnen een minuut scant op 140 punten.” Aan de hand hiervan wordt de juiste maat berekend, en kunnen de stylistes op een iPad de juiste producten uit het winkelassortiment selecteren. “De paskamers vormen een belangrijk onderdeel van het winkelconcept. Wij hebben die speciale spiegel natuurlijk behouden, maar wel een nieuw verlichtingsconcept toegepast, met led strips die zorgen voor een egale belichting.”
Deze verlichting neemt niet alleen storende schaduwen weg, maar je kunt er ook  verschillende sferen mee creëren legt Aerts uit: ”Bijvoorbeeld daglicht voor een badpak en meer gedempt licht voor lingerie. Daarnaast kan de verlichting aangepast worden aan de mood.” 

Graziosi Progetti hanteerde bij het ontwerp voor de winkels drie zones: bij binnenkomst vind je een subtiele display van producten waaronder seizoensgebonden items, zoals bijvoorbeeld badkleding. Daarna kom je in een zone die meer een lounge sfeer heeft, waar je even kunt zitten en op een scherm informatie over de verschillende merken kunt bekijken. De derde zone is wat meer besloten, omdat hier de paskamers zijn. De overgangen tussen deze zones  zijn gemarkeerd met bogen. Graziosi: ”Ik vond de winkelinterieurs wat hoekig, wij hebben daarom meer afgeronde vormen toegepast in de vorm van arcades en ronde of afgeronde display elementen.” Deze ronde vormen zijn doorgevoerd tot in de wandsystemen, die in hoogte verstelbaar zijn voor optimale flexibiliteit. Qua presentatie is gekozen voor less is more aldus Aerts “om echt aandacht aan de producten te geven.” 

Het interieurontwerp van Graziosi Progetti biedt voor deze manier van presenteren de perfecte omlijsting met zachte, lichte tinten voor wanden en plafonds en een chique glanzende keramiekvloer. Graziosi: “We hebben gekozen voor keramiek met marmer effect, maar dan wel in een warmere tint. In de paskamers hebben we vloerverwarming toegepast. Omdat deze vloer makkelijk te reinigen is, konden we een lichte kleur toepassen.” Hierdoor oogt de ruimte veel groter en lichter. “Wij hebben zelfs spots uit het winkelgedeelte  moeten weghalen omdat het zo licht was” verklaart Aerts, “dus het is ook nog eens duurzamer.”

Voor een perfecte ambiance en een gevoel van welbevinden is ook uitgebreid aandacht besteed aan de niet-visuele input. Aerts: “Omdat voor de ideale winkelervaring alle zintuigen belangrijk zijn, hebben we ook muziek en geur ingezet. En wachten bij de kassa is er niet meer bij, want betalen kan via de tablet in de paskamer. We hebben alleen nog tafels waar je aankopen mooi ingepakt worden.” Want dat het streven naar de ideale winkelervaring succesvol is, wordt duidelijk aan het eind van de customer journey: “Vijfennegentig procent van onze klanten met wie we een lingerie styling-sessie hebben, verlaat de winkel met een aankoop.”

Instagram
Website
Facebook
LinkedIn
Email


GRAZIOSI PROGETTI CREATED THE PERFECT FITTING STORE INTERIOR FOR LINGERIE COMPANY VAN DE VELDE


 
WEBSITE
The Belgian Van de Velde designs and produces luxury lingerie, and sells it in its own stores - known in the Netherlands as Lincherie, abroad as Rigby & Peller. Yan Aerts, Head of Retail at Van de Velde: “We are a producer of three lingerie brands, each with its own target group: PrimaDonna, Marie Jo and Andres Sarda. In our stores we strive to present these brands as best as possible and offer a unique shopping experience to our customers. They receive exceptional service from us and always the best advice in the most pleasant environment possible. We don't sell bras, we sell style.”

Van de Velde asked Nina Graziosi and Felicia Hompus of Graziosi Progetti to design the interior of their stores, as part of a renewed store concept. There were several reasons for this innovation, says Aerts: “Firstly, the customer journey has changed because of Corona. Now when customers come into the store, they have already searched online. They point to something on their cell phone and ask if we have it. And, very importantly, they want to know the story behind a product: how is it made, what about sustainability?
We also wanted to appeal to a different, younger target group. We explained to Nina and Felicia how the consumer has changed and that we wanted to offer a more inspiring shopping experience.”
 

To experience the customer experience firsthand, Nina Graziosi visited one of the stores herself. “I experienced the entire process there - how do you get in, how are you received? In a store it is not just about the design, but also about the people who work there. What I found very special was the tool that Van de Velde has developed to select the most suitable lingerie for customers: a 3D mirror that scans your body at 140 points within a minute.” Based on this, the correct size is calculated and the stylists can select the correct products from the store range on an iPad. “The fitting rooms are an important part of the store concept. We have of course kept that special mirror, but we have applied a new lighting concept, with LED strips that provide even lighting.”
This lighting not only removes disturbing shadows, but you can also create different atmospheres with it, Aerts explains: “For example, daylight for a swimsuit and more muted light for lingerie. In addition, the lighting can be adjusted to the mood.”

Graziosi Progetti used three zones when designing the stores: upon entering you will find a subtle display of products including seasonal items, such as swimwear. Then you enter an area that has more of a lounge atmosphere, where you can sit for a while and view information about the different brands on a screen. The third zone is a bit more private, because this is where the fitting rooms are located. The transitions between these zones are marked with arcs. Graziosi: “I found the store interiors a bit angular, so we applied more rounded shapes in the form of arcades and round or rounded display elements.” These round shapes are extended to the wall systems, which are height-adjustable for optimal flexibility. In terms of presentation, less is more was chosen, according to Aerts, “to really pay attention to the products.”
 

The interior design by Graziosi Progetti offers the perfect setting for this method of presentation with soft, light tones for walls and ceilings and a chic glossy ceramic floor. Graziosi: “We opted for ceramic with a marble effect, but in a warmer shade. We have installed underfloor heating in the fitting rooms. Because this floor is easy to clean, we were able to use a light color.” This makes the room look much larger and lighter. “We even had to remove spotlights from the shopping area because it was so light,” Aerts explains, “so it is also more sustainable.”

For a perfect ambiance and a feeling of well-being, extensive attention has also been paid to non-visual input. Aerts: “Because all senses are important for the ideal shopping experience, we also used music and scent. And there is no more waiting at the cash register, because you can pay via the tablet in the fitting room. We only have tables where your purchases are beautifully wrapped.” Because the pursuit of the ideal shopping experience is successful, it becomes clear at the end of the customer journey: “Ninety-five percent of our customers with whom we have a lingerie styling session leave the store with a purchase.”
 
Instagram
Website
Facebook
LinkedIn
Email
Copyright © 2023 Graziosi Progetti, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp