Copy
View this email in your browser
 

GRAZIOSI PROGETTI GAAT VERHUIZEN! 

26 AUGUSTUS


 
WEBSITE

Graziosi Progetti gaat verhuizen! Vanaf 26 augustus is ons nieuwe adres: Willem Witsenplein 8, 2596 BK Den Haag. We blijven in het geliefde Nirwana flatgebouw maar kiezen voor een locatie op de begane grond, die geschikt is voor hybride werken.
 

Rijksmonument Nirwana is tussen 1926 en 1929 gerealiseerd door architecten Duiker en Wiebenga. Het was de eerste woonflat van Nederland met betonskelet, en destijds het hoogste gebouw van ons land in gewapend beton. Nina Graziosi: “Nirwana is Sanskriet voor ‘het hoogst haalbare’ en dat is waar wij altijd naar streven. Ik vind zowel het gebouw als de locatie fantastisch, we zitten hier al dertien jaar. Maar we wilden een kantoor dat geschikt is voor hybride werken, daarvoor hebben we de perfecte ruimte gevonden op de begane grond. Dit was vroeger een autowasplaats en garage, heel passend voor mij als autoliefhebber.”
 
Ruimtelijk beeld
Het interieur van het nieuwe kantoor heeft een transparante open layout, waarbij de gedeelde werkplekken aan de straatkant liggen. Direct bij de entree bevindt zich een ontvangst voor gasten. Centraal in de ruimte ligt deels omsloten door een gebogen glaswand de co-creatieruimte, waar vergaderd en gewerkt kan worden. Faciliteiten als materiaalstalen en printers gaan schuil achter een dichte, halfronde wand. “We hebben binnen de bestaande strakke kolommenstructuur organische vormen geïntroduceerd, om een ruimtelijk beeld te creëren.”
 

Atelier
De pantry, voorzien van een Italiaanse 2 groeps espresso machine ligt in een donker gematerialiseerd volume, contrasterend met de rest van het interieur. “Juist omdat we veel met kleuren werken, hebben we alles wit gehouden. Materialen zoals het lichte travertin voor een van de wanden versterken deze neutrale uitstraling. Deze ruimte moet de sfeer ademen die je vindt in het atelier van een modehuis, in de grote open wandkast vind je veel boeken over kunst, mode en architectuur als inspiratiebron.” 
 
Italië
De gebogen wand met spiegelstroken is een speelse verwijzing naar de beroemde ‘mirrored staircase’ van Coco Chanel.  Als opvallend contrast met de nieuwe zakelijkheid van het gebouw ontwierp Graziosi voor de co-creatieruimte een uitbundig gedecoreerd lichtplafond dat een prachtige verwijzing vormt naar haar vaderland Italië. “De afbeeldingen op het plafond zijn van fresco’s uit Palazzo Te in Mantova, waar ik dertig jaar geleden ben geweest.”

 
Instagram
Website
Facebook
LinkedIn
Email


GRAZIOSI PROGETTI IS MOVING! 

AUGUST 26


 
WEBSITE

Graziosi Progetti is moving! From August 26, our new address is: Willem Witsenplein 8, 2596 BK The Hague. We are staying in the beloved Nirwana apartment building, but opted to relocate to the ground floor, which is more suitable for hybrid working. 


National monument Nirwana was built between 1926 and 1929 by architects Duiker and Wiebenga. It was the first residential flat in the Netherlands with a concrete skeleton, and at the time the tallest building in our country made of reinforced concrete. Nina Graziosi: “Nirwana is Sanskrit for 'the highest attainable' and that is what we always strive for. I think both the building and the location are fantastic, we have been here for thirteen years. We wanted an office that is suitable for hybrid working, so we found the perfect space on the ground floor. This used to be a car wash and garage, very fitting for me as a car enthusiast.”
 
Spatial image
The interior of the new office has a transparent open layout, with the shared workplaces facing the street. There is a reception for guests directly at the entrance. The co-creation space, partly enclosed by a curved glass wall, is centrally located in the space, where meetings and work can be held. Facilities such as material samples and printers are hidden behind a closed, semicircular wall. “We have introduced organic shapes within the existing rigid column structure to create a spatial image.”
 

Studio
The pantry, equipped with an Italian 2-group espresso machine, is located in a dark materialized volume, contrasting with the rest of the interior. “Precisely because we work a lot with colours, we kept everything white. Materials such as the light travertine in front of one of the walls enhance this neutral appearance. This space should breathe the atmosphere that you find in the studio of a fashion house, in the large open wall cupboard you will find many books about art, fashion and architecture as a source of inspiration.”
 
Italy
The curved wall with mirror strips is a playful reference to Coco Chanel's famous 'mirrored staircase'. As a striking contrast to the new practicality of the building, Graziosi designed an elaborate decorated luminous ceiling for the co-creation space, which is a wonderful reference to her homeland Italy. “The images on the ceiling are from frescoes from Palazzo Te in Mantova, which I visited thirty years ago.”

 
Instagram
Website
Facebook
LinkedIn
Email
Copyright © 2022 Graziosi Progetti, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp