Copy
View this email in your browser
 

INTERIOR MEETS ARCHITECTURE

BEENTJES BOUWGROEP


 
WEBSITE
Grensverleggend bouwen
Graziosi Progetti mocht zowel het interieur, de architectuur als de omgeving ontwerpen voor Beentjes Bouwgroep, een civieltechnisch & bouwbedrijf in Uitgeest. Met het organisatieadvies van adviseur Jan-Jaap Res en met de bouw in handen van Beentjes zelf, is een allesomvattend gebouw ontstaan dat de identiteit van de organisatie tot in de kleinste details weerspiegelt. 
 
Van binnen naar buiten
Volgens Nina en collega & bouwkundig architect Felicia vormt "het interieur de basis van waaruit alle mogelijkheden ontstaan om architectuur te bedrijven". Het hele project werd vanuit dit perspectief benaderd: Graziosi Progetti schakelde voortdurend van binnen naar buiten, van klein naar groot. Zo sloten alle elementen uiteindelijk feilloos op elkaar aan en ontstond er een unieke synergie tussen het interieur en exterieur van Beentjes Bouwgroep. 
 
Het hart van Beentjes
Deze synergie komt vooral tot uiting in de ruimtelijk vormgegeven vide, waar zich de openbare ruimten zoals de entree en het restaurant bevinden. Door een slimme zonering is een open interieur ontstaan waar alle verschillende afdelingen van het bedrijf met elkaar verbonden zijn. De van binnen naar buiten geplaatste basaltblokken in combinatie met de grote hoeveelheid glas maken deze ruimte tot het karakteristieke hart van Beentjes: robuust, open en gemeenschappelijk.
  
Energieneutraal
Graziosi Progetti is er ook in geslaagd om de ambitie van Beentjes om een duurzaam en energieneutraal gebouw te creëren, waar te maken en zelfs te overtreffen. Het toepassen van duurzame principes, zoals zonnepanelen en geothermische warmtelussen voor de temperatuurregeling, dragen ertoe bij dat het gebouw zelfs beter dan energieneutraal is: zo blijkt het vandaag de dag meer energie te produceren dan het zelf nodig heeft.
 
Wilt u meer zien van hoe de binnen- en buitenwereld van Beentjes met elkaar zijn verweven op zo’n manier dat deze perfect aansluit bij de identiteit van de organisatie? Neem dan een kijkje op onze website.
Instagram
Website
Facebook
LinkedIn
Email


INTERIOR MEETS ARCHITECTURE

BEENTJES BOUWGROEP


 
WEBSITE
Building beyond boundaries
Graziosi Progetti was given the opportunity to design the interior, architecture and surroundings for Beentjes Bouwgroep, a civil engineering & construction company in Uitgeest. The organizational advice by consultant Jan-Jaap Res and Beentjes Bouwgroep his own construction expertise, assisted in the creation of a comprehensive building that reflected the organization's identity even down to the finest detail.
 
From the inside out
According to Nina and her architect colleague Felicia, "The interior is the basis from which all possibilities arise to create architecture". The entire project was approached on this basis: Graziosi Progetti constantly switched from the inside to the outside, scaling from small to large. In this way, all the elements ultimately fitted together flawlessly and a unique synergy was created between the interior and exterior of Beentjes Bouwgroep. 

The heart of Beentjes
This synergy is particularly evident in the spacious void, where the public areas such as the entrance and restaurant are located. Through clever zoning, an open interior has been created where all different departments of the company are connected. The reused basalt blocks combined with the large amount of glass make this area “the characteristic heart of Beentjes”: robust, open and communal.
 
Energy-neutral
Graziosi Progetti also succeeded in meeting and exceeding Beentjes' strong ambition to create a sustainable and energy-neutral building. Applying sustainable principles, such as solar panels and geothermal heat loops for temperature control, contribute to making the building move towards a point of using zero-energy. In fact, it turns out to produce more energy than it needs.  
 
Want to see more of how we intertwined the inner and outer worlds of Beentjes in a way that perfectly suits its identity? Take a look at our website.
Instagram
Website
Facebook
LinkedIn
Email
Copyright © 2021 Graziosi Progetti, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp