Copy

Informationsbrev, #3 2020, från VästKom rörande:

Framtidens Vårdinformationsmiljö

Kort om nyhetsbrevet:
Syftet är att, på regelbunden basis, hålla dig uppdaterad kring vad som händer och sker inom programmet. Innehållsmässigt kommer vi beskriva vad VästKom arbetar med för stunden, informera kring Framtidens vårdinformationsmiljö och lyfta aktuella aktiviteter.


Nyhetsutskicken kommer sändas ut med cirka en månads intervall och summerar den senaste tidens arbete, men också informera kring vad som komma skall. På så sätt hoppas vi kunna stärka förståelsen kring arbetet inom FVM.

  • Har du frågor eller funderingar kring VästKoms arbete och FVM är du varmt välkomna att kontakta någon av oss. Kontaktinformation finns längre ned i detta utskick.
  • Vill du inte ha dessa informationsutskick i framtiden så finns möjligheten att avregistrera sig längst ned i detta brev. 
VästKoms roll & arbete:

Det pågår en rad arbetsinsatser i olika områden kopplat till Framtidens vårdinformationsmiljö där VästKom är med för att stödja och samordna kommunernas arbete. Under den här punkten listas ett urval av de insatser vi arbetar med för stunden:

I avtalet med Cerner så ska kommunernas implementeringsersättning till Cerner fördelas utifrån kommunstorlekarna; liten, mellan och stor. Denna modell medförde att prisbilderna för kommuner som låg "nära" gränsvärdena, dvs kommunstorlekarna, fick orättvisa prisbilder. Med anledning av detta har *SSVIT beslutat att VästKom ska försöka utjämna dessa utifrån kommunstorlek (befolkningsantal). På så sätt kommer kommuner som låg nära gränserna för fördelningen få rimligare prisbilder.

Tillvägagångssättet för detta medför att VästKom nu startar arbetet med, att likt uppdraget i samverkansmodellen, betala de gemensamma kommunkostnaderna som Cerner fakturerar. Därefter fakturerar VästKom i sin tur kommunerna, utifrån vedertagen fördelningsmodell, som utgår från invånarantalet i kommunen. Detta gäller dock inte faktiska kostnader som kan uppkomma efter överenskommelser mellan specifik kommun och Cerner, exempelvis för stöd under och efter driftsättning.

Fördelarna för kommunerna genom beslutet är bland annat;

  • Kommuner som av ekonomiska skäl (kopplat till implementeringsersättning) och som tänkt tacka nej, kan istället avropa
  • Det blir enklare att kontrollera och följa strategin för implementeringen, vilket innebär lägre kostnader för kommunerna såväl under design- som under avtalstiden
Nackdelarna som uppstår är;
  • En ökad administration för VästKoms del
  • Kommuner som ligger i de övre gränsvärdena (kommunstorlek) får högre kostnader
Vill du veta mer om implementeringsersättningsnivåerna och vad som gäller för din kommun?
Välkommen att kontakta: Ann-Charlotte Klarén

*SSVIT - Strategiska styrgruppen för samordnad IT-utveckling i VG

Kommunernas verksamhetsexperter kommer att få en viktigt roll i projektet, då de är de som designar Millennium utifrån kommunernas verksamheter, krav och arbetssätt.

Kommun-FVM inväntar underlag från FVM-programmet gällande information om rollen, exempelvis vilken kompetens som eftersöks och inom vilka specialområden.

När detta är framtaget kommer information och ansökan att publiceras på VästKoms hemsida. Underlaget kommer också att skickas ut till kommunernas officiella brevlådor. Kommunernas kontaktpersoner kommer också involveras och vara en kanal för informationsspridning ut till kommunerna.

Likt implementeringsersättningen kommer kostnadsfördelningen för verksamhetsexperterna ske utifrån befolkningsunderlag, vilket möjliggör för alla kommuner att bidra på lika villkor och att man kan samverka över kommungränserna. 

Ett exempel på hur tillvägagångssättet skulle kunna te sig för en verksamhetsexpert inom ett nyckelområde;
Den lilla kommunen har en medarbetare med specialistkompetens inom ett område som berör FVM och designen för kommunerna. Berörda kommuner bidrar med lön till medarbetaren och får i sin tur ta del av mervärdet som denne producerar, vilket gagnar hela kommunkollektivet.

Vill du veta mer om kommunernas verksamhetsexperter?
Välkommen att kontakta: Ann-Charlotte Klarén

Knappast någon har undgått coronaviruset och de effekter det medför i hela samhället. Arbetet med FVM är prioriterat av VGR och fortsätter än så länge i samma omfattning som innan virusets utbrott och spridning. Självfallet har arbetssätt ändrats utifrån rådande förhållningssätt och digitaliseringens möjligheter nyttjas än mer.

Projektet följer noggrant råd och rekommendationer från regering och myndigheter och är beredda på att anpassa verksamheten utifrån rådande förutsättningar.

Samlad information om viruset från olika myndigheter finns på krisinformation.se

Information

Flera kommuner som tänkt avropa option 2 och/eller 3 har framfört behov av att få möta andra som antingen har beslutat, eller har intentionen att avropa dessa optioner. Med anledningen av detta arrangerar VästKom FVM Forum med fokus på option 2 och 3. Tillfället blir en mötesplats för kommuner som tänkt avropa och där man tillsammans kan estimera kostnaderna men också starta upp partnerskap.

Inbjudan till FVM Forum har skickats ut till kommunernas kontaktpersoner för handläggning.


Mötet sker via video.

Fakta för FVM Forum:

Kommande tillfällen
Forum Elevhälsa/option 2:
8 april kl. 14-15
22 april kl. 10-11

Forum Kommunal hälso- och sjukvård/option 3:
8 april kl. 15-16
22 april kl. 11-12

Målgrupp
Förvaltningschef eller den/de utser att medverka för kommunens räkning

Anmälan
Anmälan och mer information finns här.
Anmälda deltagare kommer få kalenderinbjudan till tillfället.

Designarbetet har startat:
Nu är arbetet med att anpassa standardprocesserna i Millennium för behoven i hälso- och sjukvården i Västra Götaland igång. Designfasen, som kommer pågå under större delen av 2020, startade den 3 mars när över 400 personer närvarade vid aktiviteten Framtidsanalys, som inledde designarbetet. Drygt 300 medarbetare från VGR:s förvaltningar, Kommun-FVM och ett mindre antal från privata vårdgivare, har därmed påbörjat uppdraget som verksamhetsexperter i arbetet.


Ökat fokus på förändringsledning:
Den 25:e mars samlades representanter för de lokala implementeringsprojekten för VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar, privata vårdgivare och kommunerna för en workshop avseende förändringsledning. Fokus för dagen låg på det förändringsarbete som krävs innan Millennium införs, eftersom det medför stora förändringar i arbetssätt och processer när systemet är på plats.


Nytt webbinnehåll:
VGR:s sida för vanliga frågor och svar, Vårdskiftet, har utökats med flera verksamhetsnära frågor. Dessa baseras bland annat på frågor och kommentarer från de deltagare som närvarade vid informationsmötena om FVM under hösten 2019. Sidan har också uppdaterats utifrån ämnesområden, i syfte att ge en bättre översikt.


Mer information om VGRs arbete

Aktiviteter
Öppet Forum 2020
Är du nyfiken på vad som händer inom arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö? Har du frågor som berör din kommun eller arbetsplats? Varje vecka finns möjligheten att ställa dina frågor till våra kunniga medarbetare genom Öppet Forum FVM.

Fakta för forumet:
  • Tid: Fredagar kl. 09.00
  • När: Varje vecka
Nästa tillfälle för forumet är: 2020-04-03

Mer information kring konceptet hittar du här.
Vill du veta mer eller engagera dig?
Välkommen att kontakta någon av oss:

Ann-Charlotte Järnström
Direktör VästKom
070-087 86 10
ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se

Karl Fors
Länssamordnare VästKom
072-566 30 70
karl.fors@vastkom.se

Ann-Charlotte Klarén
Projektledare Kommun FVM
073-712 27 44
ann-charlotte.klaren@vastkom.se

www.vastkom.se/fvm

Missat tidigare nyhetsbrev?

Missade du föregående nyhetsbrev? Du kanske vill tipsa en kollega om något av innehållet? Oavsett skäl eller orsak så kan du alltid hitta tidigare nummer av nyhetsbrevet på vår webb. Och är du inte prenumerant kan du även registrera dig för kommande utskick här.

VästKom
Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg
Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg
Telefon: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se
VästKom på Facebook
VästKoms YouTube
VästKoms hemsida


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Västkom · Anders Personsgatan 8 · Göteborg 40222 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp