Copy
FREDAG 6. JULI 2018 · NR. 10 · 3. ÅRGANG

Friluftsnytt

Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Oslo og Akershus

Friluftsnytt er et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv i Akershus og Forum for natur og friluftsliv i Oslo.  Nyhetsbrevet kommer ut hver andre uke, og vi håper at det er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur- og friluftsinteressene i regionen.

GI TILBAKEMELDING

NYHETER

 

Ny handlingsplan for friluftsliv fra regjeringen:
Invitasjon til friluftssommerfest og markering med statsråd Ola Elvestuen på Sognsvann

 

I forbindelse med at regjeringen denne dagen lanserer den lenge ventede handlingsplanen for friluftsliv i Norge, inviterer Norsk Friluftsliv til en festmarkering med samarbeidspartnere. Det blir buffet av flerkulturell mat, fiske- og kanoaktiviteter, quiz og mere til. Statsråden skal få prøve seg på litt av hvert.

Dette gir også din organisasjon anledning til å gi statsråden tilbakemelding på handlingsplanen og kanskje andre saker dere for tiden er opptatt av.
Media er også invitert.

Arrangementet er åpent for alle.

Tid: 24. juli, kl. 10.30-13.00 (statsråden er på plass ca. kl. 11)
Sted: Sognsvann

Gi respons til Norsk Friluftsliv om deltakelse innen 20. juli.

 


NASJONALT

Ny rapport - Våtmarker er verdt flere milliarder kroner

En ny nasjonal utredning som beskriver hvordan samfunnsutvikling og befolkningens helse og velferd henger sammen med våtmarkene og deres økosystemtjenester er utført.

Viktige tjenester fra våtmarker i dag er særlig karbonbinding, karbonlagring og flomdemping, men også rekreasjon, estetiske effekter, og bevaring av natur- og kulturarv. I rapporten drøfter forskerne en rekke mulige tiltak som vil forbedre bevaring og forvaltning av norske våtmarker.

 

LES MER
Våtmarkene demper flom ved å fungere som en svamp, og i tillegg binder og lagrer de mer karbon enn noe annet økosystem på land.

Våtmarker i god tilstand nær tettsteder kan ha høy verdi for rekreasjon og opplevelser, mens uberørte våtmarker langt fra folk kan ha store ikke-bruksverdier, fordi de rommer uberørte områder med intakt natur og mange truede arter.
Jarle Werner Bjerke 
NINA-forsker

 

NASJONALT

Regjeringa har lansert Nasjonal pollinatorstrategi


Regjeringen la forrige uke frem en ny nasjonal pollinatorstrategi, for å sikre villbiebestander og andre insekter som sprer pollen i Norge. Strategien skal ligge til grunn for tverrsektorielle tiltak. Åtte departementer er involvert. 

Sabima er skuffet over strategien og mener strategien mangler tydelige mål og konkrete tiltak.

 

LES MER

RINGERIKSBANEN

Konvensjonell drift av tunnel er valgt


Tunnelen Jong-Sundvollen skal bygges med konvensjonell tunneldrift, dvs. boring og sprengning, samt injeksjon mot vannlekkasjer. 

Dette innebærer at alle områder for rigg og anlegg ved tunnelpåhugg og atkomsttunneler presentert i reguleringsplan opprettholdes.

 

LES MER

NASJONALT

Vannscooter - Kystverket presiserer egen rolle og kommunens reguleringsmuligheter


Bruk av vannscooter o.l. ble likestilt med annen fritidsfartøybruk da vannscooterforskriften ble opphevet i mai 2017.

I følge havne- og farvannsloven kan kommuner fortsatt fastsette egne lokale ordensforskrifter om bruk av fritidsfartøy, enten generelt eller overfor særskilte fartøytyper, basert på stedlige forhold og lokale reguleringsbehov.


LES MER

NASJONALT

Felles innspill til ny havne- og farvannslov


Regjeringen har kommet med forslag til ny havne- og farvannslov.

Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Oslofjorden Friluftsråd skriver i sitt innspill til det nye lovforslaget, at de savner et fokus på de mange utfordringene rundt fritidsbruk av havner og farvann vi står overfor i dag, og de behovene for regulering dette medfører.

 

LES MER

ASKER OG BÆRUM

Kartlegging av natur i Asker og Bærum


Miljødirektoratet jobber i perioden mai – oktober med å kartlegge naturtyper i utvalgte områder over hele landet. I Oslo og Akershus er arbeidet med Vestmarka nå i gang, og grunneiere kan oppleve å møte kartleggerne ute på eiendommene sine.


LES MER

GJERDRUM OG ULLENSAKER

Kartlegging av edelkreps og vasspest

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har fått oppdraget med å kartlegge edelkreps og vil være ute i felt i august/september. NIVA vil også være ute og kartlegge vasspest i august. Det vil bli satt ut teiner, og gjennomført el-fiske enkelte steder, og det bes om at teiner som er lagt ut får ligge i fred.


LES MER

HURDAL

Kommuneplan 2018-2040 vedtatt

Kommunestyret i Hurdal kommune vedtok den 13.6.2018 ny kommuneplan for Hurdal.


LES MER

HØRINGER

OSLO OG AKERSHUS

Ny vannforsyning til Oslo: Utvidelse av planområde 

 

Høring - Planområdet utvides med ca. 34 430 dekar, hvorav utvidelsen fordeles slik:

  • ca. 265 dekar i Lier

  • ca. 2 417 dekar i Hole

  • ca. 23 993 dekar i Bærum

  • ca. 7 753 dekar i Oslo kommune

 

Høringsfrist: 3. oktober


LES MER
 
AKERSHUS

Felles veinorm

 

Høring - Veinormen er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Veinormen skal sikre at alle vei- og gateanlegg i kommunen utformes og bygges etter mål om fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.

Det står ingenting om håndtering av fremmede arter eller type beplanting i vegkantene.

 

Innspillsfrist: 17. august


LES MER
AURSKOG-HØLAND

Kommuneplan 2018 – 2028

 

Høring - Kommunen ønsker innspill til kommuneplanen. Høringen omhandler både samfunnsdel og arealdel.

Åpent møte på Rådhuset 4. september.

 

Høringsfrist: 25. september


LES MER

BÆRUM
Nytt vannbehandlingsanlegg ved Kattås, innenfor Marka

 

Varsel om oppstart – Varslingsområdet berører området Ramsåsen - Vestmarkveien – Franskleiv, og ligger innenfor Markagrensa. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde. Fylkesmannen har gitt tillatelse til oppstart av planarbeid i Marka.

Innspillsfrist: 17. august


LES MER
BÆRUM

Ny regional sikkerhetsavdeling på Ila

 

Høring - Helse Sør øst fremmer forslag til planprogram for ny sikkerhetsavdeling på Ila. Begge alternativene som fremmes i planforslaget berører marka og markaloven.

Høringsfrist: 10. september


LES MER
GJERDRUM

Kommuneplanens arealdel

 

Høring - Planprogrammet for kommuneplanens arealdel i Gjerdrum ligger nå ute på høring. Kommunen tar samtidig imot arealinnspill til  kommuneplanens arealdel, med frist en måned senere.

Høringsfrist: 1. sept (Planprogram)
Innspillsfrist: 1. okt (Arealinnspill)


LES MER
GJERDRUM

Søknad om bygging av landbruksveg

 

Høring - Søknaden gjelder nybygging av ca. 3000 m lang skogsveg, (vegklasse 3) om lag 5 km vestfor Ask. Vegen skal brukes i sammenheng med skogproduksjon av de sørlige områdene på eiendommen, og regnes derfor som et landbrukstiltak i forhold til markalovens § 5. 

Høringsfrist: 20. august


LES MER
HURDAL

Områdeplan Hurdal sentrum

 

Høring - Områderegulering for Hurdal sentrum berører hele sentrumsområdet, fra Knai i sør til Torget og Dalheim i nord. Det legges til rette for ulike typer boliger, forretninger/tjenesteyting, andre bygg med sentrumsformål, ny infrastruktur som veger, gangveger og stier samt opparbeidede uteområder.

Høringsfrist: 20. august


LES MER
HURDAL

Endringsforslag Bogen hyttefelt pga. friluftsliv og miljø


Høring - Kommunestyret i Hurdal kommune har vedtatt ny kommuneplan. Som del av vedtaket er rådmannens forslag om å behandle endringsforslag til arealdelen vedrørende Bogen hyttefelt.

 

Høringsfrist: 07. august


LES MER
NES

Kommunedelplan klima, energi og miljø


Høring - Kommunedelplan for klima, energi og miljø skal legges til grunn for kommunens klima- og energi arbeid. Høringsutkastet består av en plandel og en tiltaksdel.

 

Høringsfrist: 21. september


LES MER
Sørum

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031


Høring - Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å komme med innspill. Kommunen kommer til å arrangere åpne møter i Blaker, Frogner og Sørumsand i begynnelsen av september.

 

Høringsfrist: 26. september


LES MER
Ullensaker

Langelandskollen, Jessheim Sørøst


Høring - Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger etter kommuneplan. Små dammer og grønnstrukturer i området.

 

Høringsfrist: 27. august


LES MER

ARRANGEMENTER


NASJONALT

Seminar – Friluftsliv i skolens nærmiljø


Norges Idrettshøgskole, i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Universitetet i Sørøst-Norge og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet / Høgskulen på Vestlandet, arrangerer to-dagers seminaret Friluftsliv i skolen nærmiljø i september. Seminaret vil inneholde foredrag og praktiske opplegg omkring nærmiljø, lek i friluftsliv, lite ressurskrevende, naturopplevelse, naturkjennskap og naturvennskap.

 

Tid: 25. – 26. september
Sted: Norges Idrettshøgskole, Oslo

LES MER


OSLO OG AKERSHUS

Konferanse – STI-konferansen 2018


Buskerud fylkeskommune inviterer til STI-konferansen på Geilo i september.

 

Tid: 6. og 7. september
Sted: Vestlia Resort, Geilo
Påmeldingsfrist: 24. august


LES MER

OSLO OG AKERSHUS

Seminar – Verdifulle opplevelser i det naturbaserte reiselivet


BIOTOUR inviterer til seminar om verdifulle opplevelser i det naturbaserte reiselivet – Hva sier forskninga?

 

Tid: Onsdag 24. oktober
Sted: Vitenskapsparken, Ås


LES MER

NASJONALT

Konferanse – Forskning i Friluft 2018


Hold av datoene 5. og 6. desember for konferansen "Forskning i friluft 2018 - Friluftsliv gjennom 150 år". Program kommer i løpet av august/september.

 

Tid: 5. og 6. desember
Sted: Tønsberg


LES MER

PÅGÅENDE HØRINGSSAKER

Høring – Parkeringsplan
Frist: 1. september


Høring – Sykkelstrategi
Frist: 1. september

 

Høring – Kommunedelplan klima, energi og miljø
Frist: 28. september


NITTEDAL

Høring – Beverforskrift og mål for beverbestand
Frist: 
6. august

 

Høring – Planforslag Kværnerveien 10
Frist: 31. august

Oslo og Omland Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv i Akershus og Forum for natur og friluftsliv i Oslo samarbeider om dette nyhetsbrevet. Vi håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.

Oslo og Omland Friluftsråd ved Johan Hval, johan.oof@friluftsrad.no, 46 29 96 64

FNF Oslo ved Adrian Mortensen, oslo@fnf-nett.no,  92 42 16 30

FNF Akershus ved Maria Tesaker, akershus@fnf-nett.no, 45 16 68 79


This email was sent to <<E-post adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
FNF Oslo, FNF Akershus og OOF · Storgata 28A · Oslo, 03 0184 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp