Copy
FREDAG 7. JUNI 2019 · NR. 12 · 4. ÅRGANG

Friluftsnytt

Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Oslo og Akershus

Friluftsnytt er et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv i Akershus og Forum for natur og friluftsliv i Oslo.  Nyhetsbrevet kommer ut hver andre uke, og vi håper at det er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur- og friluftsinteressene i regionen.

GI TILBAKEMELDING

REDAKSJONENS UTVALGTE

OSLO

Biomangfolduka

I forbindelse med at Oslo er miljøhovedstad arrangeres Biomangfolduka med mange spennende arrangementer for store og små, hele uka.

Noen høydepunkter fra programmet: Bier på Voksenenga, den store artsjakt, villblomstsafari i storbyen, guidet tur i gammelskogen, dyr i byen, pride i planteriket, «game og trees» i Bjølsenparken og pinnsvindag ved Østensjøvannet og m.m. Arrangementene skjer i samarbeid med en rekke frilufts- og naturorganisasjoner i byen. Se omfattende program i linken nedenfor.

Tid: Lørdag 15. juni - søndag 23. juni
Sted: Rundt omkring i Oslo

LES MER

NYHETER


NASJONALT

Strandrydderapporten 2018 – sterk økning i deltagelsen

 

143 000 frivillige deltok i 2018 på 6000 ulike strandryddeaksjoner og samlet inn over 3000 tonn med avfall. Deltakerne la ned over 260 000 timeverk på å plukke og antallet frivillige har økt fra 49 000 i 2017 til 143 000 i 2018.

 

LES MER

 

NES

Kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031 vedtatt

 

Kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031 for Nes kommune i Akershus er vedatt.

 

LES MER

 

HØRINGER

AKERSHUS

Høring av verneforslag for 9 skogreservater i Akershus

 

Høring - Fylkesmannen foreslår å verne 9 skogområder i Akershus, basert på frivillig vern. Reservatene ligger i kommunene Nesodden, Eidsvoll, Aurskog-Høland, Fet, Skedsmo, Bærum og Asker. Trollvann friluftslivsområde i Oslo, som foreslås vernet etter marklovens paragraf 11, er utsatt pga. arbeidet med reguleringsplan for oppdatert alpinanlegg i Grefsenkollen/Trollvann.

Frist: 31. juli

LES MER

BÆRUM

Endring av reguleringsplan for E16 Isi - Skoglund

 

Høring - Gjeldende reguleringsplan for ny firefelts E16 på strekningen Bjørum – Skaret må endres pga. endrede krav og forutsetninger, bl.a. endringer rundt Ringeriksbanen. Statens vegvesen har derfor utarbeidet ny reguleringsplan for strekningen Isi – Skoglund. Strekningen er på ca. 3,2 km. I anleggsfasen vil friluftslivsinteresser bli berørt. Planforslaget vurderes å gi større negativ belastning på naturmangfoldet sammenlignet med gjeldende regulering, grunnet arealbeslag av viktige naturtyper.

Informasjonsmøte:
Tid: 12. juni, kl. 18:00
Sted: Skui Grendehus

Frist: 4. september

LES MER

EIDSVOLL

Regulering Holmenenga Nord

 

Høring - Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsbebyggelse. Området utgjør et skogsområde på ca. 265 dekar og er avsatt til næringsutbyggelse i gjeldene kommuneplan. Områdets varierte topografi, vegetasjon og myrdrag kan bety at området har et naturlig stort biologisk mangfold. Det går vilttrekk gjennom området, og området er beiteområde for elg.

Frist: 13. juni

LES MER

ENEBAKK

Regulering Østbyjordet på Flateby

 

Varsel om oppstart - Hensikten med planen er boligutbygging. Planområdet er på ca. 9,2 dekar og er avsatt til boligutbygging i gjeldende kommuneplan. Det er en elv innenfor planområdet, og planområdet omfatter et større område enn selve utbyggingstomta, da reguleringsplanarbeidet blant annet skal utrede og avklare om det er behov for areal og tiltak for fordrøyningsbasseng/rensedam for vassdraget.

Frist: 27. juni

LES MER

JEVNAKER

Kommuneplanens arealdel til høring – krav om bedre planlegging i hytteområdene i Nordmarka

 

Høring - Kommunen skriver at mye av tidligere arealbrukspolitikk videreføres. Kommunen ønsker å konsentrere utbygging av ulike typer bebyggelse og anlegg på gitte steder. På Mylla i Nordmarka ønsker kommunen å opprette en «gjennomføringssone over aktuelle hytteområder». For å sikre en mer hensiktsmessig utnytting hytteområdene stilles det her krav om felles planlegging.

Frist: 26. juli

LES MER

NESODDEN

Offentlig ettersyn/høring av planforslag for Skjønhaug, 1.gangsbehandling

 

Høring - Hensikten med planen er boligutbygging. Området er på ca. 34 dekar og er avsatt til boligutbyggelse og LNF i gjeldende kommuneplan. Området består i dag av skog. Det planlegges utvidelse av amfibiedam, bevaring av store eiker og ivaretakelse av forbindelseskorridorer for vilt i området.

Frist: 19. juni

LES MER

SØRUM

Områdeplan for Bingen lenser og områdene langs Glomma

 

Høring - Områdeplanen legger til rette for en helhetlig og forutsigbar arealforvaltning, bruk og vern av området rundt Bingen lenser og områdene langs Glomma, fra Fet grense til Bingsfossen. Planen sikrer bevaring av kulturminner, grøntstruktur og verdifullt naturmiljø, og legger til rette for tettstedsnær rekreasjon og friluftsliv.

Informasjonsmøte
Tid: Torsdag 20. juni, kl. 18:30
Sted: Rådhuset i Sørum, Kommunestyresalen

Frist: 29. juli

LES MER

SØRUM

Reguleringsplan Husebyjordet

 

Høring - Hensikten med planarbeidet er boligutbygging. Planområdet er på ca. 57 dekar, og er lokalisert sørøst for tettstedsbebyggelsen i Lørenfallet. Området er avsatt til boligutbygging og hensynssone kulturmiljø i gjeldende kommuneplan. Omtrent hele området er på fulldyrka jord. Planområder inneholder en eik og ligger nær Skeabekkravinen. Planområdet overlapper- og er tilgrensende til området «Skjeabekken». Området er kartlagt og verdsatt som et svært viktig for friluftslivet i Sørum kommune.

Frist: 10. juli

LES MER

ULLENSAKER

Regulering for Jessheim Sørøst, B6.1 og T1

 

Varsel om oppstart - Hensikten med planarbeidet er boligutbygging. Planområdet er på ca. 128 dekar, og området er avsatt til boligutbygging og barnehage i gjeldene kommuneplan. Området er i dag ubebygd og benyttes som turområde. Ifølge plandokumentene er det ikke registrert utvalgte naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse, men området er del av et stort skogområde.

Frist: 10. juni, kl. 23:30

LES MER

ULLENSAKER

Regulering for Jessheim Sørøst, B6.1 og B6.3

 

Varsel om oppstart - Hensikten med planarbeidet er boligutbygging. Planområdet er på ca. 97 dekar, og området er avsatt til boligutbygging og barnehage i gjeldene kommuneplan. Området er i dag ubebygd og benyttes som turområde. Ifølge plandokumentene er det ikke registrert utvalgte naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse, men området er del av et stort skogområde. Området skal kartlegges som en del av planarbeidet.

Frist: 24. juni

LES MER

ULLENSAKER

Regulering for Jessheim Sørøst, B6.4 og B4.2

 

Varsel om oppstart - Hensikten med planarbeidet er boligutbygging. Planområdet er på ca. 43 dekar, og området er avsatt til boligutbygging og barnehage i gjeldene kommuneplan. Området er i dag ubebygd og benyttes som turområde. Ifølge plandokumentene er det ikke registrert utvalgte naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse, men området er del av et stort skogområde. Området skal kartlegges som en del av planarbeidet.

Frist: 24. juni

LES MER

ÅS

Områdereguleringsplan for Ås sentrum

 

Høring - Hensikten med planen er å skape gode rammer for den fremtidige veksten i tettstedet. Planområdet utgjør et areal på ca. 530 dekar. Ås sentralområde har i dag store sammenhengende grøntområder rundt bebyggelsen som benyttes som tur og rekreasjonsområder. Store trær skal kartlegges for naturmangfold.

Folkemøte
Tid: 17. juni, 19-21
Sted: Ås kulturhus, store sal

 

Frist: 15. august


LES MER

ARRANGEMENTER

Vi har opprettet en egen kalender hvor alle arrangementene legges inn fortløpende. Kalenderen vil også inneholde relevant informasjon og lenker.

Trykk på knappen under for å se på den!

Arrangementskalender

NYE ARRANGEMENTER!

OSLO

Den store artsjakten

 

Artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett døgn. Artsjakt er moro for både voksne og barn og arrangeres av Sabima i forbindelse med Biomangfolduka i Oslo.

Tid: 15. - 23. juni
Sted: Hele Oslo

LES MER


OSLO

Byvandring og miljødebatt: Kampen om bytrærne

 

Debatt om Oslo bytrær med byvandring i forkant. Arrangør er Ciens.
Tid og sted: Onsdag 19. juni 

  • kl. 17.00-18.00: Vandring for å se på bytrær før møtet, oppmøte på Skatten kl. 17:00

  • kl. 18.30 - 20.00: Møte på Skatten kaffebar, Hagegata 22-24, 0653 Oslo


LES MER

PÅGÅENDE HØRINGSSAKER

NASJONALT 

Høring - Nasjonal rammeplan for vindkraft
Frist: 1. oktober


AKERSHUS 

Høring - Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019-2024
Frist: 17. juni

 

BÆRUM 

Høring - Reguleringsplan for «Turstitrasé i Vestmarka»
Frist: 26. juni

 

OSLO 

Høring - Søknad om sprengninger av sjøbunn ved Bekkebukta på Bygdøy
Frist: 7. juni

 

Høring - Østensjøbanen i tunell og ny gang- og sykkelvei mellom Hellerud og Brynseng
Frist: 11. juni

 

Høring - Søknad om rehabilitering av badeplass og vannbunn ved Bogstadvannet
Frist: 10. juni, kl. 23:30

 

ÅS 

Høring - Regulering for ang- og sykkelvei fra Esso til Holstad
Frist: 7. juni

 

Høring - Regulering for Solberg Øst
Frist: 26. juni

Oslo og Omland Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv i Akershus og Forum for natur og friluftsliv i Oslo samarbeider om dette nyhetsbrevet. Vi håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.

friluftsnytt@fnf-nett.no


Oslo og Omland Friluftsråd
ved Johan Hval, johan.oof@friluftsrad.no, 46 29 96 64

Forum for natur og friluftsliv Oslo ved Adrian Mortensen, oslo@fnf-nett.no,  92 42 16 30

Forum for natur og friluftsliv Akershus ved Maria Tesaker, akershus@fnf-nett.no, 45 16 68 79


This email was sent to <<E-post adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
FNF Oslo, FNF Akershus og OOF · Storgata 28A · Oslo, 03 0184 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp