Copy

Nieuwsbrief maart 2021

Opnieuw verschijnt er een Nieuwsbrief. Het is de bedoeling om u als lid zoveel als mogelijk is op de hoogte te houden van wat er plaatselijk, provinciaal en landelijk in de SGP speelt.

De verkiezingen zijn achter de rug. Er is door weinigen veel werk verzet. Als bestuur spreken wij onze waardering daarvoor uit. Heel hartelijk bedankt..!

Naast verkiezingsnieuws treft u in deze Nieuwsbrief partijnieuws aan, maar ook een stukje van de wethouder en een artikel uit de oude doos. Mocht u of jij ook wat willen schrijven of meehelpen dan horen we dat graag. Vele handen maken licht werk.

Ook starten we een rubriek: Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen, in het besef: “zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.”

We wensen u veel leesplezier!

Inhoud
SGP Urk

Veel stemmen op de SGP

Urk heeft gekozen. Een hoge opkomst, veel stemmen op de SGP en een forse stijging van de niet-christelijke partijen. De SGP werd de grootste. Gelukkig..! De PVV en FvD namen de tweede en derde plaats in. Over beide laatstgenoemde partijen is heel wat gezegd en geschreven. Het contrast met de SGP is groot.

Een partij met Gods Woord als fundament biedt zoveel meer dan een partij zonder Gods Woord als fundament. Groot loon wordt in de Bijbel beloofd. In het houden van Gods geboden is grote loon. De Heere wil Zijn zegen aan zo’n partij verbinden. Hij wil zijn met hen, die daar nederig naar vragen en door Zijn hand zich laten leiden.

De Heere regeert. Hij bestuurt alle dingen. Zo mogen we ook het grote aantal SGP-stemmen op Urk zien. Ruim 300 meer dan vier jaar geleden. Dat biedt ook perspectief voor de toekomst. Om alles van Hem te verwachten en in afhankelijkheid achter Hem aan te gaan. Ook richting de gemeenteraadsverkiezingen, DV volgend jaar. Meer dan ooit is een Bijbelgetrouw geluid nodig. Mogen we op uw steun rekenen?

Graag willen we u en jou – na de Heere – bedanken voor de uitgebrachte stem en getoonde vertrouwen op 17 maart.

Bedankt

De SGP is stabiel gebleven. Een rijk voorrecht dat we deze partij nog in ons land mogen hebben. De antichristelijke machten nemen alleen maar toe. Het wordt er voor onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer niet eenvoudiger op om het Bijbels geluid te laten horen. Toch blijft de roeping om land en volk te wijzen op het goed dat nimmermeer vergaat. Niet in de eerste plaats om ons heen zien, maar de blik naar boven. Om van Hem alle zegen te verwachten. Zijn goedheid en genade.

Zo zie ik ook het aantal uitgebrachte stemmen op de SGP en op mijzelf. In het verlengde daarvan zie ik de op mij persoonlijk uitgebrachte stemmen als een enorme blijk van waardering en vertrouwen. Het motiveert me dan ook extra om me met nog meer energie in te zetten op de plaats waar de Heere me stelde, in het belang van onze partij, ons dorp en de inwoners van Urk.

De blik naar boven! De Heere regeert. Dat geeft houvast. Ondanks de mooie uitslag voor de SGP geldt: de mens wikt, maar God beschikt.

Soli Deo Gloria..!

Nathanaël Middelkoop

Partijdag 2021

Op DV zaterdag 22 mei 2021 wordt de landelijke SGP-partijdag gehouden, vooralsnog digitaal. Misschien zijn er leden die deze dag willen meemaken. Zo ja, dan kunt u, dan kan jij je aanmelden bij onze secretaris Gerrit de Boer: urk@sgp.nl We volgen de partijdag met elkaar in een zaal van Dayseaday.
Facebook SGP Urk
Twitter SGP Urk
Website SGP Urk
Email SGP Urk
Instagram SGP Urk

Een goede raad

Het stof van de Tweede Kamerverkiezingen is nauwelijks verdwenen of de Gemeenteraadsverkiezingen op DV 16 maart 2022 vragen onze aandacht. Het lijkt ver weg, maar deze verkiezingen komen met rasse schreden dichterbij. Het bestuur wil alle leden hierbij betrekken. Reeds nu kan je, kunt u kenbaar maken of u, of jij belangstelling hebt voor het gemeenteraadswerk - urk@sgp.nl

We horen wel eens dat de verdeling van de gemeenteraadszetels van de SGP door enkelen wordt uitgemaakt. Los van het feit dat dit niet correct is, krijgt ieder lid de komende tijd de gelegenheid zijn interesse kenbaar te maken. In de loop van de komende maanden hopen we open en transparant uitgebreid op de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. Volg deze rubriek, is onze raad..!

Economische ontwikkeling Urk

Wanneer je nauwelijks vijf maanden wethouder bent, wordt veel van je verwacht. Ik moet bekennen dat ik graag alles wil aanpakken, maar dat kan natuurlijk niet. Het is belangrijk om de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Daarnaast vragen actuele zaken soms om een directe oplossing.

Waar ik aan hecht, is het contact met de inwoners. Waar krijgen zij mee te maken, wat stoort hen en wat vinden zij belangrijk en wenselijk? Zo wil ik wethouder zijn. Luisteren, met hart, oor en oog voor de burger. Maar ook hart, oog en oor voor het bedrijfsleven op Urk. Waar het goed gaat en waar niet. Hart, oor en oog, ook voor die zelfstandigen en ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen, waardoor hun inkomsten (soms volledig) zijn weggevallen en hun bedrijven in de problemen zijn gekomen. Voor hen zou ik willen zeggen; trek op tijd aan de bel. Het ondernemersloket - ondernemen@urk.nl - op Urk is er niet voor niets.

Ik hoop indien daar ruimte voor is de bedrijven te (blijven) bezoeken om uit de eerste hand te vernemen wat er op economisch gebied speelt. Deze bezoeken zijn voor mij waardevol en leerzaam. De contacten met de ondernemers stimuleren mij in mijn dagelijks werk als ambassadeur van ons bedrijfsleven.

Zo probeer ik in korte tijd me in te werken om de belangen van de economie van Urk te dienen.
Schroom niet om contact met me op te nemen.

Nathanaël Middelkoop

Uit de oude doos: SGP-raadslid herkent bommenlegger-in-spé

Rond de negentiger jaren heeft de discussie over de verbouw of nieuwbouw van de gemeentelijke visafslag de gemoederen op Urk flink bezig gehouden. Niet alleen in de gemeenteraad maar ook in ons mooie dorp gingen de voor- en tegenstanders van nieuwbouw rollebollend over straat. Het SGP-raadslid Tiemen Kapitein maakte wel een heel bijzondere gebeurtenis mee: een bommelding..!

Een kwartier voor het begin van de raadsvergadering in december 1991 kwam hij het gemeentehuis binnen wandelen en juist op dat moment ging luid, bij de balie, de telefoon. Aangezien er niemand bij de telefoon zat, nam Tiemen de hoorn van de haak en kreeg een tirade te horen, met aan het einde het dreigement dat, wanneer de gemeenteraad zou besluiten tot nieuwbouw van de visafslag, het gemeentehuis zou worden opgeblazen. Onze SGP’er – wel wat gewend - was in het geheel niet onder de indruk. Hij herkende zelfs de stem van de beller en riep uit: “Ik ken je. Je bent vanmorgen nog op de bank geweest.” Waarop de bommenlegger-in-spé snel de hoorn op de haak gooide.

De burgemeester vond dat Tiemen aangifte moest doen, maar dat achtte ons SGP-raadslid niet nodig. Hij had voor hetere vuren gestaan. “Mocht er iets ontploffen dan weten we in ieder geval wie het heeft gedaan.” Waarop de burgemeester antwoordde: “Als we het dan maar wel na kunnen vertellen.”

Zo liep deze 'aanslag' met een sisser af en de gemeenteraad besloot die avond tot verbouw. Later, in 1992 tot vernieuwbouw en in 1995 zelfs tot nieuwbouw. Het was een wonderlijk besluitvormingsproces. Burgemeester S. Veninga liet weten “het uitermate verdrietig te vinden dat over een voor onze gemeenschap zo wezenlijke zaak zo’n grote verdeeldheid” bestond.
Foto in de kleine mijnzaal van de oude visafslag op de haven Voorste bankje: ir. B.J. van der Vlies (Tweede Kamerlid SGP) en J. Zijderveld (voorzitter SGP Flevoland) Bankje er achter: ir. H. van Rossum (Tweede Kamerlid SGP) en SGP-raadslid T. Kapitein Schuin rechts achter: wethouder J. Schenk (SGP)

Woontoekomst voor starters

De geschiedenis herhaalt zich. Er zijn nauwelijks betaalbare woningen te vinden op Urk. Je zult maar uitzien naar je trouwdag en geen woning kunnen kopen of huren. Dan baal je stevig. Aan beloftes heb je in zo’n geval niets. Je zoekt een woning en wilt graag gaan trouwen.

Het is niet de eerste keer dat we op Urk zo’n situatie meemaken. De bouw van nieuwe woningen op Urk lijkt verdacht veel op de golven van de zee. De ene periode zijn er huizen genoeg en na verloop van tijd blijkt er geen betaalbare woning meer beschikbaar te zijn. Wat leren we hiervan?

Het is mooi dat naar de Zeeheldenwijk wordt gewezen, maar dat duurt nog wel even. Dat vooruitzicht lost het stuwmeer van woningzoekenden op dit moment niet op. De creativiteit van het gemeentebestuur wordt al enige tijd op de proef gesteld.

Soms ligt de oplossing voor het oprapen. Er zijn nog kavels en bouwlocaties in ons mooie dorp die benut kunnen worden voor woningbouw. En er moet in mogelijkheden worden gezocht. Innovatief. Waarom geen goedkope tijdelijke woningen bouwen? Prefab-budgetwoningen kunnen snel worden neergezet en na verloop van tijd weer ergens anders in ons dorp. Veel gemeenten maken van deze mogelijkheid gebruik. Binnen een half jaar kunnen deze woningen er staan, met zonnepanelen op het dak, en in een paar dagen kunnen ze weer verplaatst worden. Bovendien aantrekkelijk voor de portemonnee. Omdat er flink wat subsidie op verkrijgbaar is. Dit zou een mooie mogelijkheid zijn voor de starters, voor onze jongeren met de smalle beurs en voor onze minder kapitaalkrachtige ouderen.

Niet blijven denken in problemen maar in oplossingen. Het moet en kan ook anders op Urk. Of willen we niet leren van onze geschiedenis?

O.P. Merker

Gedicht

 
“Wat de zon is voor de aarde, de markt voor de koopman, de goede wind voor de zeelieden, de vloed voor de schipper, dat is de zondag voor de ziel.”

Koning Frederik Willem III
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2021 SGP Urk

Door middel van deze nieuwsbrief wil SGP Urk u op regelmatige basis informeren vanuit de fractie, wethouder, SGP Jongeren, en het bestuur van onze plaatselijke kiesvereniging. Klik
hier voor het nieuwsbriefarchief. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.

SGP Urk. Bouwen in vertrouwen. Met de handen gevouwen! Bouw mee.
Word lid van SGP Urk.

Het copyright van foto's en beeldmateriaal berust bij SGP Urk tenzij anders vermeld.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Staatkundig Gereformeerde Partij Urk · De Giek 20 · Urk, Flevoland 8322 AT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp