Copy

Laatste nieuwsbrief 2021

Voor u ligt al weer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. Het jaar 2021 is bijna ten einde. De psalmdichter vraagt: “Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.” Daar gaat het om. Een nieuw hart. Een verbroken en verbrijzeld hart. Maria mocht in verwondering uitroepen: “Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.”
We wensen u deze rijkdom toe. Als vrucht op het gepredikte Woord tijdens de Kerstdagen. En dat de HEERE ook met u en ons, met jou zal willen zijn tijdens de jaarwisseling en met ons wil optrekken in het nieuwe jaar. We lezen dat de Heere Mozes vraagt: “Zou dan Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen?” Direct antwoordt Mozes: “Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.” Het is onze hartelijke wens en bede dat de Heere u, jou en ons in het nieuwe jaar genadig zou willen zijn.
 
Onze God zij ons nu genadig
en zegen'; ons met overvloed.
Hij verlicht'; ons allen gestadig
met Zijn aanschijn lieflijk en zoet.
Inhoud
  1. SGP-kandidatenlijst
  2. Jubileumbijeenkomst
  3. Boete- en bededag
  4. Werkbezoeken van de wethouder
  5. Uit de oude doos: bezoek aan Straatsburg
  6. Nieuw kabinet
  7. Terug naar Bijbelse waarden in Europa
  8. Gedicht: Licht in donkere dagen
  9. Citaat
SGP Urk

SGP-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen

In de ledenvergadering van 18 december is de SGP-kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Verheugend is het dat alle aanwezige leden met de lijst konden instemmen.

Lijsttrekker wordt Nathanaël Middelkoop. Hij is blij met de lijst. “De kandidaten komen uit alle geledingen van de bevolking en hebben een verschillende achtergrond. Er is verder een keuze gemaakt tussen ervaring en nieuwe aanwas, tussen jong en oud.”

Nummer 2 is nieuwkomer Jacob de Borst. Hij heeft een brede politieke en bestuurlijke ervaring. In het waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigt hij de SGP op dit moment. Ook was hij fractieondersteuner bij de
provinciale SGP-fractie in Flevoland.

Het zittende raadslid Meindert de Boer staat op nummer 3. Tiemen Romkes neemt plek 4 in en Geert Meun plek 5. Zij zijn bekend met respectievelijk de sociaal- maatschappelijke vraagstukken en met de visserijproblematiek. De volgende kandidaten Wilco van Klinken (6), Tunis Hoekstra (7), Leonard Bogerd (8), Jelle van Veen (9) en Teunis Kramer (10) hebben ervaring in het onderwijs, de weg- en waterbouw, ruimtelijke ordening en woningbouw, bedrijvigheid en jongerenwerk.

De volledige lijst met namen zal op onze website urk.sgp.nl worden geplaatst.
De eerste tien kandidaten in de nettentoren van Visserijcoöperatie Urk (VCU)

Verslag jubileumbijeenkomst 100 jaar SGP Urk

Op dinsdag, 23 november vond in de Menorahkerk een herdenkingsdienst plaats in verband met het 100-jarig jubileum van onze Kiesvereniging. Sprekers waren de plaatselijke predikanten ds. D.E. van de Kieft en ds. A.C. Uitslag, en drs. D. van Meeuwen, voorzitter van het hoofdbestuur van de SGP.

Ds. D.E. van de Kieft opende de dienst en hield een meditatie aan de hand van Psalm 11 vers 3 en 4. Hij bracht naar voren dat het fundament van de Godsvreze in Nederland is omgestoten: Gods heilige Tien Geboden worden
met voeten getreden. Gods naam en dag, maar ook het gezag, het begin en einde van het leven en het huwelijk staan zwaar onder druk. Het christelijke geluid wordt al minder getolereerd. Niet alleen de overheid en het Nederlandse volk zondigen tegen God, maar ook de kerkmens. Toch kan een nietig mens God niets doen: de HEERE is in het paleis van Zijn heiligheid. En God gaat door met Zijn kerkvergaderend werk.
Gods geboden zijn heilzaam voor alle mensen. Wij schieten tekort, ook in de SGP, maar Hij gaat door met Zijn werk.
Ds. A.C. Uitslag mediteerde over Prediker 12 vers 13 en 14. Aan de hand van de drie kernwoorden ‘standvastig’, ‘getuigend’ en ‘profetisch’ – waarvan de beginletters de partijnaam SGP vormen – nam hij de aanwezigen mee door de geschiedenis van de Urker SGP. Een SGP’er dient standvastig te zijn: de principes uit Gods Woord mogen nooit opzij gezet worden. De SGP is vanouds een getuigenispartij: SGP-politici moeten aan het volk voorhouden dat Gods geboden heilzaam zijn voor alle mensen. Het betaamt alle mensen om de Heere te vrezen en Zijn geboden te onderhouden. Een SGP’er moet tot slot profetisch zijn: de zonden van overheid en onderdanen moeten aangewezen worden.

Beide predikanten wezen ook op de schuld en zonden die er bij de Kiesvereniging op Urk zijn geweest en hielden de SGP’ers met klem de spiegel voor: hoe is ons handelen en spreken geweest? Toch geeft de Heere dat ook na honderd jaar de SGP op Urk nog mag bestaan om Zijn Woord te mogen en moeten voorhouden.

Hierna hield partijvoorzitter Dick van Meeuwen namens de landelijke SGP een toespraak. Hij feliciteerde de Urker SGP ook namens de fracties uit de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement met het bijzondere jubileum. Van Meeuwen haalde enkele aspecten van de afgelopen honderd jaar naar voren. Hij memoreerde tevens het overlijden van Bas van der Vlies, de oud-partijleider van de SGP, die ’s middags herdacht was in de Tweede Kamer. “Het was merkbaar dat Van der Vlies door zijn levenswandel een diepe indruk heeft achter gelaten.”

Rien Bogerd, voorzitter van het plaatselijke SGP-afdeling, sprak tot slot een dankwoord uit richting de sprekers, de organist, de koster, de kerkenraad van de Menorahkerk en de aanwezigen.

De bijeenkomst is na te luisteren via het linkje op onze website.

Boete- en bededag

Vorige maand hebben we het Hoofdbestuur van onze partij aangeschreven om een landelijke boete- en bededag, in verband met de coronapandemie, uit te schrijven. In reactie daarop heeft het Hoofdbestuur alle Kerkenraden middels een open brief opgeroepen om een bidstond te houden. “Sommige kerkelijke gemeentes doen dat al”, zegt het Hoofdbestuur. Andere Kerkenraden worden gevraagd om dit alsnog te doen. “We mogen onze zorgen bij de Heere neerleggen, ondanks het feit dat wij Hem hebben verlaten en Zijn wetten hebben overtreden.”
Het Hoofdbestuur sluit de oproep, om een boete- en bededag te houden, af met de woorden van Psalm 79 vers 9:
“Help ons, o God onzes heils, ter oorzake van de eer Uws Naams; en red ons en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil.”

Werkbezoeken van de wethouder

Bezoek Celtic
Het was nogal een verschijning in de haven. 108 meter lang, 16 meter breed en 4600 ton zwaar. En dan te bedenken dat het niet de eerste keer is dat er een dergelijke schip in onze haven lag. Indrukwekkend..!
Hartman Marine Shipbuilding liet in de Urker haven het dertiende schip afbouwen. Samen met de burgemeester nam wethouder Nathanaël Middelkoop van economische zaken een kijkje aan boord van het mega-schip alvorens het vaartuig de Urker haven zou verlaten. “Het is een van de bewijzen dat de Urker economie gezond is en onder meer op maritiem gebied zich fors doorontwikkelt”, zegt een trotse wethouder.
Burgemeester Van den Bos en wethouder Nathanael Middelkoop in de stuurhut van de 'Celtic' dhr. Hartman van Hartman Marine Shipbuilding.
Vissersmonument opgeknapt
Na een periode van renovatie is het Vissersmonument weer toegankelijk. Het monument met 36 marmeren platen waarop de namen van 368 Urker vissers staan die sinds 1717 zijn verdronken is daarmee weer te bezichtigen door het publiek. Het monument werd in 1968 door toenmalig koningin Juliana geopend. Visserijwethouder Nathanaël Middelkoop dankt vanaf deze plaats de PO Urk voor de fijne samenwerking en benadrukt het belang van het monument. “Voor velen schuilt er een persoonlijk verhaal achter een of meerdere namen. Vandaar dat het monument een belangrijke plek is van gedenken en herdenken. Daarmee is het monument een essentieel onderdeel van ons vissersdorp.” 
Wethouder Nathanaël Middelkoop en Freek Brouwer (CU) met een afvaardiging van de PO Urk
Persoonlijk bezoek winkeliers
Tijdens de laatste persconferentie kondigde het kabinet opnieuw een lockdown af. Een zware tegenvaller voor de detailhandel, midden- en kleinbedrijf en andere ondernemingen die tot de zogenaamde niet-essentiële winkels gerekend worden. Deze week ging wethouder Nathanaël Middelkoop bij verschillende ondernemers langs om hen een hart onder de riem te steken. “Laten we aan onze lokale middenstand denken in deze moeilijke tijd. Wees loyaal, koop lokaal!”

Uit de oude doos: Urker SGP Jongeren bezoeken Straatsburg

De jongerenafdeling van de plaatselijke SGP heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de vorming van de jongeren op Urk. Het doel was en is om de christelijke politiek dichter bij de jeugd te brengen en het voor hen te laten leven. Zo zijn er in de loop van de jaren door de jongeren op Urk vele activiteiten ontplooid. Diverse maatschappelijke discussies zijn gevoerd en debatavonden over belangrijke thema’s belegd.

Enthousiasme
Ook namen de SGP-jongeren deel in de jeugdgemeenteraad op Urk. Om het politieke bedrijf wat dichter bij de jongeren te brengen zijn diverse werkbezoeken afgelegd, onder meer naar Lelystad (provinciaal bestuur Flevoland) en naar Den Haag (landelijke regering). Gastvrij en met waardering voor het enthousiasme werden de Urker SGP-jongeren steeds ontvangen.
De SGP-jongeren namen ook deel aan de Jeugdgemeenteraad
Files
De verste reis werd door de Urker SGP-jeugd gemaakt naar Straatsburg. Menigeen zal zich die reis in 2005 nog herinneren. Hendrik Koffeman gaf in de Banier van deze tweedaagse reis een korte impressie. “Met drie personenbusjes van Vloettax vertrokken we vroeg van Urk. Op de heenreis werden we met de neus op de feiten gedrukt hoe vol de Europese wegen zijn, zelfs in de vroege ochtenduren. Van Urk tot Straatsburg volgde de ene file de andere op.

Belder
Enigszins te laat arriveerden we ’s middags in Straatsburg. Echter, dankzij de actieve inzet van Minca Oosterhof voorlichtster van de Eurofractie kon het programma later in de middag toch van start gaan. Zij leidde de Urker jongeren door het immens grote gebouw van het Europees Parlement en attendeerde ons op diverse bijzonderheden. Vooral de gedrevenheid van Bas Belder (SGP) maakte diepe indruk op de SGP-jongeren. In een boeiend betoog in één van de vele zaaltjes maakte hij duidelijk hoe belangrijk het is om als kleine fractie in het Europees Parlement je stem te laten horen.

Visserij
In de discussie was Bas Belder helder over het visserijbeleid. Dat in verschillende Europese landen de vissers bevoordeeld worden ten opzichte van vissers in andere lidstaten, door bijvoorbeeld een minder strenge handhaving of financiële steun (bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje op de dieselolie), noemde hij laakbaar. Europarlementariër Hans Blokland (CU), die ook aanwezig was, nam vervolgens de Urker jongeren in zijn betoog mee naar de milieuproblematiek in Europa.

Huisvuil
Na de ontmoeting met de Europarlementariërs bezochten de Urker jongeren de grote zaal waarin het Europees Parlement vergaderde. Aan de orde was onder meer de inzameling van gescheiden huisvuil en de kwaliteit van de plastic zakken. Onderwerpen die direct herleidbaar waren naar de thuissituatie op Urk. Dat het Europees Parlement zich daarmee ook bezig hield, was voor velen een verrassing. Overigens vielen de jongeren met de neus in de boter, want het wekelijkse vragenuurtje was aan de gang. Vele onderwerpen kwamen daardoor in korte tijd aan de orde, met soms heftige discussies en de nodige stemverheffing.

Franse kost
Het was laat in de avond dat voor de eerste keer de inwendige mens kon worden versterkt. In de kelder van één van de vele restaurants stond 'de kost klaar', naar Frans recept. Niet allen waagden zich, ondanks de trek, aan deze Franse schotel. Toch kon worden teruggezien op een leerzame en gezellige dag. Dwars door de grote en drukke stad wist Jan van Haaften jr. het gereserveerde hotel te vinden, waar menigeen als een blok in slaap viel.

Cultuurhistorie
De volgende dag werd eerst de indrukwekkende kathedraal Notre Dame van Straatsburg bezocht. Deze kathedraal werd gebouwd tussen 1176 en 1439 en kreeg in 1547 haar beroemde astronomische uurwerk. Daarna wandelden de Urker jongeren langs diverse historische gebouwen die herinneren aan de tijd van de Reformatie en bezochten ze de kerk van Martin Bucer.
Wat als iets bijzonders werd ervaren was, dat in deze seculiere stad nog steeds in één van de smalle straatjes van het oude centrum een kleine protestantse gemeente bijeen komt. De aanduiding 'Eglise Réformée fondeé par Jean Calvin' staat er op het bord aan de muur van de kerk. Het deed de jonge bezoekers denken aan Psalm 103: 'Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht.'

Winkelen
Voor met name de dames was een paar uur winkelen in het programma opgenomen. Door de heren werd daarvan overigens ook dankbaar gebruik gemaakt. De tijd vloog om en het tijdstip van vertrek was er veel te snel. Na een voorspoedige terugreis concludeerde reisleider Rien Bogerd sr dat een programma van twee dagen eigenlijk te kort is. Hij prees de sfeer in de groep, de gezelligheid en de samenbinding. Vermoeid, maar wel voldaan zagen de SGP-jongeren terug op een prachtig en interessant bezoek aan Straatsburg. 'Voor herhaling vatbaar', was de algemene conclusie.
Jan Sinke, (oud-)voorzitter SGP-jongeren Urk, overhandigt de (oud-)partijvoorzitter Maarten van Leeuwen het bulletin van SGP-jongeren Urk

Nieuwe kabinet

Kees van der Staaij heeft gemengde gevoelens bij de inhoud van het coalitie-akkoord van de VVD, D’66, CDA en CU:
"De versterking van politie, justitie en defensie is positief. Maar als ik de passages over de medische-ethische kwesties, het regenboogakkoord en de vrijheid van onderwijs lees, dan ben ik er absoluut niet gerust op welke kant het opgaat." "Daarnaast vrees ik dat de rekening van alle plannen bij de jongere generaties belandt. Financiële degelijkheid hoort een basisregel te zijn van goed beleid.”
Van der Staaij zegt er niet alleen op te willen letten of alles wel te betalen is, maar ook of het in de praktijk goed uit te voeren is. Verder hebben de zorg en de gezinsportemonnee zijn bijzondere aandacht.

Terug naar Bijbelse waarden in Europa

‘Brussel’ drijft weg van de christelijke waarden. De Europese Commissie wil woorden als Kerstfeest uit de communicatie verbannen en dringt het abortusrecht op aan landen. "De EU verruilt solidariteit en menselijke waardigheid voor individualistische waarden als zelfbeschikking", concludeert Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP). “De EU noemt zich een waardengemeenschap, maar van welke waarden?”, vroeg Ruissen zich af. Het is een doorn in zijn oog, dat de Europese Commissie al ruim twee jaar met de herbenoeming van de EU-gezant voor geloofsvrijheid wacht. “De EU probeert het recht op abortus in Afrikaanse landen af te dwingen in een handelsakkoord. En zo zijn er talloze voorbeelden die tonen dat de EU zich niet meer laat leiden door christelijke waarden”. Ruissen bepleit dat de EU terugkeert naar de christelijke waarden. “Waar begrip en ruimte is voor landen en bewoners met een christelijk beleid.”
 
’t Zijn donkere dagen in de natuur.
De regen valt, de wind is guur.
De dagen zijn donker en kort,
Het groen aan de bomen is verdord.

En toch is er licht in deze donkere tijd,
Dat is het Licht van eeuwigheid.
Gods Zoon is gekomen op deze aarde,
maar niemand zag in Hem de waarde.
Hij kwam, de Zon der Gerechtigheid,
om zondaren te verlossen van hun strijd.

Keek u naar Hem uit in deze dagen?
U kan nog om die Heilzon vragen.
Roep Hem dan aan in dit korte leven,
Hij alleen kan het eeuwige Licht geven!


 Petra Emens
 
Ons land zinkt weg in het moeras van goddeloosheid en ongerechtigheid. (...) Ondanks dit alles heeft God ons nog verdragen en gedragen!

Waarom?

Omdat Hij God is!


Ds. G. van de Breevaart (1902-1974)

Enquête verkiezingsprogramma

In de komende tijd hopen we ons Verkiezingsprogram voor de DV in 2022 te houden Gemeenteraadsverkiezing op te stellen. Graag vernemen we uw mening; wat vindt u het belangrijkste (nu en in de toekomst) voor Urk. De enquête is hier te vinden https://forms.office.com/r/EchyAMUJdk het kost weinig tijd om het in te vullen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Uw reactie stellen we bijzonder op prijs. Alvast bedankt voor het invullen. 
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2021 Staatkundig Gereformeerde Partij Urk, Alle rechten voorbehouden


Wijzigingen aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief?
U kunt hier uw voorkeuren bijwerken of uzelf uitschrijven van de e-mail lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp