Copy

Gezegende kerstdagen

Bijgaand treft u het decembernummer van onze Nieuwsbrief aan. We zijn, als bestuur, aan het onderzoeken of we de Nieuwsbrief in een andere vorm kunnen uitgeven, zowel voor de digitale leden als de leden die de Nieuwsbrief fysiek ontvangen. In het nieuwe jaar hopen we u hierover meer te kunnen berichten. We hebben inmiddels een werkgroep Nieuwsbrief geformeerd, die u maandelijks op de hoogte wil houden over de SGP, in al haar geledingen. Ook u en jij mag tekst aanleveren voor de Nieuwsbrief. Foto’s van Urk die wij bij artikelen kunnen en mogen plaatsen, zijn ook van harte welkom.

Met het uitgeven van deze Nieuwsbrief willen we de band met de leden van onze partij verstevigen en het SGP-geluid versterken.

We wensen u gezegende Kerstdagen toe en een veilige jaarwisseling en natuurlijk ook nu weer veel leesplezier toe.

Inhoud

SGP Urk

Geen amendementen verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2021

Zoals we in onze ledenbrief van 13 november 2020 hebben aangegeven, bestond de mogelijkheid om amendementen en aanvullingen op het landelijke SGP-verkiezingsprogram in te dienen. Ook kregen onze leden de gelegenheid om iets te vinden van de (volgorde van de) SGP-kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn door onze leden geen vragen gesteld en geen amendementen en voorstellen ingediend. Het bestuur kon zich eveneens vinden in de ontvangen concept-stukken van het Hoofdbestuur van de SGP, zodat we geen aanleiding zagen het Hoofdbestuur anders te adviseren of voorstellen te doen. Wel heeft ons bestuur een werkgroep Tweede Kamerverkiezingen in het leven geroepen die de campagne op Urk gaat voorbereiden. Wilt u, wil jij meehelpen, meld je dan aan! Het is zo makkelijk: urk@sgp.nl

Uit de oude doos

Bij de verkiezingen in 1974 kreeg de SGP een extra zetel in de Urker gemeenteraad (van twee naar drie). Deze winst leverde geen wethouderszetel op. De zittende wethouder Lub Post (SGP) werd niet herkozen. Een flinke tegenslag, niet in het minst voor de ervaren bestuurder Post.

Albert Verhoeff (RPP) en Leendert Brouwer (CHU) werden tot wethouder gekozen. Lettend op het dagelijks beroep van beide mannen ontlokte dit Lub Post de uitspraak: “Een kleermaker en een patatbakkertjen. Wat moet dat worden.”

SGP Partijbijeenkomst 16 januari 2021 D.V.

De landelijke algemene vergadering van de SGP wordt op D.V. zaterdag 16 januari online gehouden. Deze bijeenkomst begint om 10.00 uur.
 
Tijdens de vergadering worden de ingediende amendementen en moties op het Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen behandeld en wordt de SGP-kandidatenlijst vastgesteld. Tevens vindt besluitvorming plaats over de voordracht van het Hoofdbestuur voor de vacature van partijvoorzitter.

Partijvoorzitter 
Het Hoofdbestuur draagt de heer drs. D. (Dick) van Meeuwen (1954) voor als nieuwe partijvoorzitter van de SGP. Van Meeuwen is in het dagelijks leven lid van het College van Bestuur van het Van Lodenstein College/Hoornbeeck College (tot eind 2020 wegens pensionering) en heeft gedurende zijn gehele loopbaan in het onderwijs gewerkt. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden heeft hij verschillende politieke, bestuurlijke en maatschappelijke functies vervuld.

De voorgedragen voorzitter woont in Sliedrecht, is getrouwd en vader van zes kinderen. Hij is lid van de Christelijk Gereformeerde Bethel-El kerk te Sliedrecht waar hij sinds kort ook ouderling is.

De leden van de Kiesvereniging op Urk die de digitale algemene vergadering van de SGP willen bijwonen kunnen contact opnemen met jelle@dayseaday.nl

Dringende oproep

Volgend jaar hoopt onze plaatselijke Kiesvereniging 100 jaar te bestaan. We zoeken allerlei stukken uit het verre en nabije verleden (uitnodigingen voor vergaderingen, notulen, affiches, etc.). Misschien ligt er nog hier of daar op de zolder SGP-materiaal. Graag ontvangen we die stukken, eventueel om te kopiëren. Foto’s zijn ook van harte welkom. Wilt u eens zoeken? We zijn blij met elk stuk en met elke foto. Neemt u gerust contact met ons op: boukejdevries@live.nl

Neem de fiets

Urk fietsvriendelijk?
Fietsen is gezond. Bij veel bedrijven is dat ook doorgedrongen. Zij kennen een fietsplan. Fiscaal kan dat heel interessant zijn. Maar daar wil ik het nu niet over hebben.

Fietsen is een genot. Zeker wanneer je in de frisse lucht veilig door kan rijden. Of, wanneer het wegdek goed begaanbaar is. Kijk, en daar ontbreekt het op sommige plekken op Urk aan. Er zijn situaties in ons dorp waar je als fietser heel goed op moet letten, wil je niet van de sokken worden gereden. De rotonde Toppad, Vlaak, Rotholm is er zo’n eentje. En wat denkt u van de rotonde bij de fietsbrug over de Urkervaart. Of bij de Arie de Witbrug. Maar ook het kruispunt Pyramideweg, Richel, Lange Dam is alles behalve veilig voor de fietser. En wat denkt u van de T-splitsing bij de Frits Bodeschool. Als tweewieler loop je daar groot risico.

Autovrije fietspaden
Ook sommige doorgaande autovrije fietsroutes nodigen de fietser niet uit om stevig door te pedaleren. De oversteek van de Makjan naar de Spaanderbank over de Vlaak is gevaarlijk, maar ook wanneer je vanaf de Coupure over het fietspad de Oranjewijk in gaat moet je eerst risicovol oversteken om vervolgens te eindigen via het fietspad in een risicovol autogebied met gaten en kuilen. Geef je ogen goed de kost en hou je stuur vast want anders lig je plat op het wegdek. Het wegdek in sommige straten in ons mooie dorp is zo slecht dat je alle moeren en bouten in je fiets stevig aangedraaid moet hebben, wil je niets van je fiets verliezen (een lamp, een spatbord of zoiets). Je vraagt je af of de collegeleden wel eens de fiets pakken, om van oost naar west, ons dorp te verkennen. Er mag nog wel wat gebeuren om Urk fietsvriendelijk te noemen.

Zeeheldenwijk
Hoewel onze zeehelden geen fiets hebben gekend, mogen we toch aannemen dat deze nieuwe wijk de fietser voorrang geeft. Vrij liggend en met veilige oversteken. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook duurzaam. Als we het hebben over uitstoot, over stikstof, dan moeten we Urk fietsvriendelijker maken. Meer lucht in de banden en meer lucht in de longen. Ruim baan voor de fiets. Ook in de winter.

O.P. Merker

Antisemitisme

De SGP-fractie in de Tweede Kamer heeft een duidelijke mening over antisemitisme en racisme.

Joden zijn telkens weer het mikpunt van spot en agressie. Helaas moeten we als SGP constateren dat het antisemitisme in Europa en Nederland groeit. Veel Europeanen blijken te leven met verwrongen beelden over Joden en de Holocaust. Die opvattingen kunnen op gevaarlijke wijze een eigen leven gaan leiden. Ook zijn de afgelopen jaren weer verschillende aanslagen op Joodse doelen gepleegd. De overheid moet er alles aan doen om de veiligheid van  Joodse burgers te waarborgen.

Niet kwetsen
Kees van der Staaij: “Belangrijk is te beseffen dat de (grens van de) vrijheid van meningsuiting niet alleen een zaak is van recht, maar ook van “wijs beleid”. De SGP houdt het op: “…al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt (…)”, bedenk en zeg dat. Als we dát doen, is er al veel gewonnen. De vrijheid van meningsuiting mag niet uitlokken tot kwetsen of schofferen van mensen.

Uitingen als antisemitisme, racisme en ontkenning van volkerenmoord moeten streng worden bestraft.”


Israël en Urk
De band tussen Israël en Urk is groot. Gekscherend hebben we wel eens gezegd: “Een Israëlische ambassadeur kan zijn werk in Nederland niet beginnen alvorens hij eerst op Urk is geweest.” Vele ambassadeurs bezochten dan ook ons mooie dorp. Ook diverse Israëlische burgemeesters brachten een bezoek aan de Bult en waren diep onder de indruk. Andersom betuigden Urkers hun steun aan Israël door bijvoorbeeld drie Stolpersteine te laten leggen bij Wijk 8-30, het voormalige huis van de familie Kropveld (Japien de Joode). En toen het Joods restaurant HaCarmel in Amsterdam was belaagd, bezocht een delegatie van de Urker SGP dit restaurant om de eigenaar een hart onder de riem te steken. De eigenaar Daniel Bar-ons stelde ons bezoek bijzonder op prijs.

Kerstgedicht

O, kon ik woorden vinden
voor ’t wonder, eens geschied,
dat Christus troon en woning
voor vijanden verliet.

Ontdaan van al Zijn luister,
Zijn heerlijkheid en eer,
lag Hij als hulp’loos Kindje
in Bethlehems kribbe neer.

O, liefde zonder einde,
de weg van krib naar kruis,
om zondaars te bereiden
een plaats in ’t Vaderhuis.

Wee ons, zo wij niet achten
zo’n grote zaligheid.
Hoe zullen wij ontvlieden
aan ’t einde van de tijd?

F. van der Schoot-van Dam
“Onder de regenboog spoedt de geschiedenis zich voort naar de wederkomst. Onder de regenboog kan men geloven, hopen, wachten. Onder de regenboog kan men de sabbatsvrede smaken, want de beloften Gods zijn onbedriegelijk.“

Dr. W. Aalders
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Copyright © 2020 SGP Urk

Door middel van deze nieuwsbrief wil SGP Urk u op regelmatige basis informeren vanuit de fractie, wethouder, SGP Jongeren, en het bestuur van onze plaatselijke kiesvereniging. Klik
hier voor het nieuwsbriefarchief. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.

SGP Urk. Bouwen in vertrouwen. Met de handen gevouwen! Bouw mee.
Wordt lid van SGP Urk.

Wilt u een wijziging aanbrengen in de ontvangst van deze e-mail?
U kunt uw voorkeuren
updaten of uzelf van onze lijst verwijderen.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Staatkundig Gereformeerde Partij Urk · De Giek 20 · Urk, Flevoland 8322 AT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp