Copy

Nieuwsbrief Maart 2022

Voor u ligt de Nieuwsbrief van maart. Het is de laatste Nieuwsbrief voor de komende verkiezingen. Vergeet u en jij niet te gaan stemmen? Het kan nu drie dagen.

De SGP neemt Gods Woord als uitgangspunt. U en jij toch ook? De SGP wil de zondagsrust en het christelijk karakter van Urk handhaven. U en jij toch ook? Snelle realisering van betaalbare woningen, een veilige leef- en woonomgeving, werk, zorg dichtbij, etc. Dat wilt u, dat wil jij toch ook? Kijk dan in ons Verkiezingsprogramma.

De SGP ziet ook – al honderd jaar lang – het voordeel van een goed contact met de SGP in Lelystad, Den Haag en Brussel. Om elkaar tot een hand en voet te zijn, in het belang van Urk. In het belang van de zelfstandigheid van Urk. U en jij vinden dat toch ook belangrijk? Breng daarom uw en jouw stem uit op de onze Schrift Gebonden Partij. In het besef dat wij afhankelijk zijn van de zegen van de Heere.

Met eerbied gesproken, de HEERE kent de verkiezingsuitslag wel. Dat zorgt voor een grote verantwoordelijkheid enerzijds en het in de handen van de HEERE leggen anderzijds. De mens wikt maar God beschikt. In dat besef leven we naar de verkiezingen toe.

We kunnen allerlei plannen maken en activiteiten organiseren, maar het is de HEERE Die bestuurt. Laten we dat niet vergeten. Voor ons nietige mensen valt dat niet mee. Wat is het maar goed dat de HEERE weet wat goed voor ons is en dat zo ook leidt. De HEERE volvoert Zijn raad. Hij toont Zijn almacht. “Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert (bestuurt) zijn gang” (Spreuken 16 vers 9).

De wijze Spreukendichter leert ons om vooral omhoog te kijken en alles van God te verwachten. Daartoe mogen we het gebed hebben om in afhankelijkheid en aanhankelijkheid van Hem alle hulp en heil van Hem te verwachten. Daarom: vergeten u en jij niet om met ons voor de SGP en haar vertegenwoordigers te bidden?
 
Inhoud
  1. Campagnenieuws
  2. Hulpverleners in het zonnetje
  3. Bisschop bezoekt Urk
  4. Klankborden met Brussel 
  5. Uit de oude doos: Gods Woord of de wetten van het land
  6. Van der Staaij over de situatie in Oekraïne
  7. Kees van der Staaij was in Kiev
  8. SGP tegen duurdere diesel
  9. Gedicht
  10. Citaat
We wensen u veel leesplezier!

SGP Urk

Campagnenieuws

Campagnetijd is een drukke tijd voor de eerste tien kandidaten op de lijst. Vergaderen, flyer en advertenties opstellen, standpunten toelichten, debatten voeren en ons gezicht naar de bevolking laten zien. Wat dat laatste betreft is het bezoek van ons Tweede Kamerlid Roelof Bisschop al weer achter de rug. Het was een goed bezoek en de belangstelling bij de Havenpoort was bemoedigend. Ook op de markt waren we achterliggende zaterdag zichtbaar aanwezig. DV 12 maart hopen we opnieuw op de markt te staan. U en jij kunnen in gesprek met onze kandidaten op de SGP lijst. Kom even langs en toon uw en jouw belangstelling.

De SGP-flyer is achterliggende maandag huis aan huis verspreid, waarin een laatste oproep om uw stem uit te brengen op de SGP. Laat uw stem niet verloren gaan!

Hulpverleners in het zonnetje

Enkele kandidaat-raadsleden waren vorige week te gast bij de Brandweer Urk, de Ambulancepost en de SOAD. “Het was goed en leerzaam om kennis te nemen van het werk van deze hulpverleners, en van de uitdagingen waar zij voor staan.” Tiemen Romkes overhandigde namens de SGP een blijk van respect en waardering in de vorm van een lekkere slagroomtaart.
Als blijk van waardering ontvangen de hulpverleners van SOAD Urk een taart uit handen van Tiemen Romkes (nummer 4 - lijst 4 - SGP Urk)

Roelof Bisschop op Urk

Vrijdagmiddag, 4 maart was SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, samen met zijn vrouw en de fractiemedewerkers Jenny Romijn-van Wingerden en Danielle de Groot op Urk voor een werkbezoek. Hij werd, samen met verschillende kandidaat-raadsleden van de SGP, in de visafslag ontvangen door directeur Teun Visser. Het Haagse gezelschap maakte kennis met EFICE. Teun de Boer en Pieter Maarten Bakker legden uit dat EFICE gebruiksvriendelijke apparatuur ontwikkelt voor de visserijsector. Maritieme bedrijven kunnen met behulp van software voldoen aan de wet-en regelgeving, door gebruik te maken van de EFICE-logboeken (E-catch), vangstmanagementsoftware en de mogelijkheid om aanlandings-en verkoopdeclaraties te maken.
Vervolgens is door de SGP-delegatie RapiD Engineering bezocht waar Riekelt Post en Dirk Kramer de delegatie ontvingen. RapiD Engineering houdt zich bezig met engineering, automatisering en softwareontwikkeling voor de maritieme sector en voedingsmiddelenindustrie. Door softwarematige tools voor CAD-software te bouwen worden engineers ontlast van repeterende werkzaamheden. Zo is er een programma ontwikkeld waarin netten ontworpen kunnen worden en waarin simulaties van het net kunnen worden gedraaid. Samen met VCU-TCD werd een sorteerrobot ontwikkeld voor platvis.
   
Tijdens het werkbezoek kwamen er allerlei onderwerpen ter sprake die spelen in de visserij. Zo ook de enorm gestegen brandstofprijzen waardoor vissers overwegen in de haven te blijven liggen, omdat het niet loont om te gaan vissen. “Hier zal de Haagse SGP-fractie bij de minister aandacht voor vragen”, zegde Tweede Kamerlid Roelof Bisschop toe. Er werd ook gesproken over de bemanningsproblematiek, hoe digitalisering kan helpen de administratieve lasten voor de vloot te verlichten, de kansen die de verzameling van data op de vloot biedt en het belang van de uitwisseling van wetenschappelijke data tussen lidstaten.
Roelof Bisschop, Geert Meun en Nathanaël Middelkoop spreken aan boord van de UK 33 over de situatie in de visserij.
Na een kijkje te hebben genomen aan boord van de UK33, werden er gehaktballen uitgedeeld op het haventerrein en gesprekken gevoerd met inwoners van Urk bij het gebouw van Tourist Info.

Vervolgens werd bij Dayseaday het werkbezoek afgesloten en de belangrijkste onderwerpen, die Urk raken, door de (kandidaat)raadsleden, wethouder en bestuursleden van de lokale SGP aan de orde gesteld. Roelof Bisschop ging niet alleen met een lekker maaltje vis terug naar huis maar kreeg uit Urk weer voldoende huiswerk mee.
Dat korte lijnen tussen Urk en Den Haag belangrijk zijn, blijkt wel uit het feit dat binnen een week een motie is ingediend in de Tweede Kamer door SGP en BoerenBurgerBeweging. Roelof Bisschop sprak in Studio SGP uit dat hij goede heeft hoop dat de overheid met een regeling komt om de vissers te steunen:
Nathanael Middelkoop en Roelof Bisschop in Studio SGP over de situatie in de visserij

Klankborden met Brussel

Wat doe je als je een eenmansfractie bent en toch wilt zorgen voor een sterke inhoudelijke inbreng op verschillende onderwerpen? Hoe zorg je er voor dat je een helder SGP-geluid laat horen in een omgeving waar men nog maar weinig op heeft met het christelijk geloof en de Bijbel? En hoe vergroot je de betrokkenheid van je kiezers? Dit zijn vragen waar onze Europarlementariër Bert-Jan Ruissen drie jaren terug kwam te staan.

Nadat hij in 2019 was verkozen tot Europarlementariër bestond bij hem de wens om een klankbordgroep op te richten. Een groep van betrokken SGP’ers met verschillende achtergrond, kennis en expertise. Zij denken samen met Bert-Jan na over de politieke koers van de SGP in Brussel, los van de waan van de dag. Zo ontvangt hij adviezen en input uit de praktijk waarmee hij aan de slag kan.

Ook onze lijsttrekker Nathanaël Middelkoop maakt deel uit van deze klankbordgroep. In 2019 was hij namens de SGP kandidaat op de lijst voor het Europees Parlement. Sindsdien is hij onderdeel van de klankbordgroep om Bert-Jan Ruissen op onderwerpen als bijvoorbeeld de visserij input te leveren. Zo is er een intensief contact ontstaan tussen de Urker en Brusselse SGP. Een band waar we ons niet voor hoeven te schamen, omdat we weten dat de Urker belangen bij Bert-Jan in goede handen zijn.

Uit de oude doos

Gods Woord of de wetten van het land

In 1990 werd in de gemeenteraad van Urk een discussie gevoerd op het scherpst van de snede. De Kroon vernietigde zes jaar daarvoor de Algemene Politieverordening (APV) van Urk op het punt van de zondagsluiting van café’s etc. In 1990 wilde de gemeenteraad opnieuw een poging wagen om openstelling van café’s etc. op zondag tegen te gaan.

“Wat de gemeenteraad wil, kan niet”, betoogde de toenmalige burgemeester S. Veninga. “Het zondagsverbod wat u wilt, druist in tegen de wetten van het land. U weet dat ook en wil toch een besluit nemen om de openstelling van café’s etc. op zondag te verbieden. Daarmee handelt u in strijd met uw ambtseed”, waarschuwde burgemeester Veninga.

“Dat het zondagsverbod in strijd is met de ambtseed mag zo zijn”, reageerde Ad de Bode (SGP), “maar er zijn nu eenmaal zaken die zwaarder wegen. Elke zondag zitten we in de kerk en luisteren we naar Gods wet. Het vierde gebod – gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt - is geen bevel van een mens of van een koning, maar van God.” Volgens Ad de Bode is het artikel over de zondagsluiting in de APV van Urk gebaseerd op dit Bijbels uitgangspunt. “Het is ook een theocratisch appèl.” Tiemen Kapitein (SGP) vulde aan dat “we Gode meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. We regeren als gemeenteraad bij de gratie Gods.”  

Burgemeester S. Veninga toonde begrip voor het standpunt van de SGP, maar wees alle raadsleden op de afgelegde eed. “Bij de ambtseed zei ieder raadslid volmondig “ja” op de vraag of hij de wetten van het land zou respecteren en uitvoeren. Niemand van de Urker raadsleden maakte toen een uitzondering. Het nu bewust weerstaan van de wetten van de rijksoverheid is niet onze taak.” Veninga noemde dit onbehoorlijk bestuur en riep op om geen zondagsverbod in de APV voor de café’s etc. op te nemen.

De burgemeester wist de gemeenteraad echter niet te overtuigen, want die besloot in grote meerderheid om het verbod wel in de APV op te nemen. Burgemeester Veninga liet het er niet bij zitten en droeg de bewuste passage in de APV ter vernietiging voor, hetwelk opnieuw door de Kroon geschiedde, wegens strijdigheid met de wetten van het land.
Kees van der Staaij begon vorige week zijn bijdrage in de Tweede Kamer met een verwijzing naar het volkslied van Oekraïne. “Nog is Oekraïne’s glorie niet vergaan, noch zijn vrijheid. en ook wij, broeders, zullen heersen in ons eigen land.” Vervolgens zei hij: “Hoe anders klinkt dit volkslied van Oekraïne in deze donkere dagen. Ons diepe respect gaat uit naar allen die hun land zo moedig verdedigen. Onze gebeden gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers.”
“Met rauw en niets ontziend machtsvertoon is Rusland Oekraïne binnengevallen. Een onaanvaardbare en flagrante schending van de veiligheid en zelfbeschikking van een soeverein land. Terecht is dit in de scherpst mogelijke bewoordingen ook door Nederland veroordeeld. De oorlog die Rusland heeft ontketend is ook een rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid en de rechtsorde. In Nederland, Europa en de wereld.”

“Daadkracht en eensgezindheid. Dat is waarop het nu aankomt. Het kwaad, het onrecht en de machtswellust kan groot uitpakken, maar heeft geen toekomst. Elke macht, hoe intimiderend ook, zal eenmaal verbleken en verzinken.”

Kees van der Staaij wees de regering er op dat op veel plaatsen, ook in ons land, “voorgelezen en gezongen is uit Psalm 91, die begint met de troostrijke woorden: “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.” We hopen en bidden om wijsheid voor allen die in deze zware tijden een verantwoordelijke rol vervullen.”

Kees van der Staaij was in Kiev

Samen met opperrabbijn Binyomin Jacobs stond SGP-leider Kees van der Staaij eind januari van dit jaar in de Oekraïense hoofdstad Kiev stil bij de nazi gruweldaden. Hij was één van de sprekers tijdens het congres van de European Jewish Association, een koepelorganisatie van Joden in Europa.

Samen met andere Europese parlementariërs blikte Kees van der Staaij terug op de gruweldaden van de nazi’s in Kiev tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij woonde ook de herdenking bij van de massa-evacuatie door de nazi’s nabij Babi Jar. “Bij die ravijn in Kiev schoten de nazi’s in september 1941 in twee dagen tijd bijna 34.000 Joden uit de lokale gemeenschap dood. Het is een van de grootste gruwelen van de Holocaust.”
Van der Staaij: “We kennen allemaal wel de verhalen over Auschwitz. Over concentratiekampen, gaskamers en treinen die Joden naar de vernietiging voerden. Minder bekend, voor mij ook, is dat talloze Joden zijn vermoord door de kogel. Koelbloedig om het leven gebracht. Over die wandaden heb ik de achterliggende weken veel nagedacht.”

SGP tegen duurdere diesel voor vissers

Net nu de dieselprijs records breekt, wil de Europese Commissie de brandstofprijs voor vissers nog verder verhogen met accijns. De SGP is tegen, verklaarde Bert Jan Ruissen vorige week in de EU-parlementscommissie voor de Visserij.

"Bij vissers vormt diesel vaak meer dan 40% van de totale kosten. Ze hebben bovendien amper een alternatief", zei Ruissen. "De maatregel leidt dus niet tot milieuwinst, maar slechts tot hogere kosten en nog hogere inflatie."

Ruissen wees er fijntjes op dat juist de EU een energiezuinige methode verbood in de visserij: de puls-techniek.
Gebouw van het Europees Parlement

Gedicht

 
Gods genade

Het is alleen des Heeren onverdiende genade, dat er nog een SGP bestaat, welke zich rondom Zijn Woord en Getuigenis schaart. Het is Zijn zegen. Het is Zijn bewaring. Het is Zijn ontferming. Och, dat wij zulks recht mochten beseffen en dat al onze kracht en verwachting alleen van de Heere aller heren mochten zijn. Dat wij in theorie en praktijk ons meer en meer door Zijn Geest en Woord mogen laten leiden.

Ds. P. Zandt (1880-1961) 
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2022 Staatkundig Gereformeerde Partij Urk, Alle rechten voorbehouden


Wijzigingen aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief?
U kunt hier uw voorkeuren bijwerken of uzelf uitschrijven van de e-mail lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp