Copy

Eerste Nieuwsbrief 2021

Dit is de eerste Nieuwsbrief in het jaar 2021. Een herdenkingsjaar. Honderd jaar geleden werd de plaatselijke SGP-afdeling opgericht. De Kiesvereniging Urk kreeg de naam "De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning", afkomstig uit Jesaja 33:22.

Het is opvallend dat de hiervoor vermelde tekst (vers 22) eindigt met de woorden: “Hij zal ons behouden”. Wat een wonder is dat. Een rijke weldaad. Na 100 jaar mogen we nog bestaan. Hem alleen daarvoor de dank en eer..!

De naam van onze Kiesvereniging drukt ook een grote verantwoordelijkheid en afhankelijkheid uit. In alles verwachtte Jesaja het van de HEERE. “Hij zal ons behouden.” Het is onze hartelijke wens en bede dat we zo persoonlijk en als partij (bestuur en fractie) ons afhankelijk zouden mogen weten van de HEERE en politiek zullen bedrijven. “De HEERE is onze Wetgever, de Heere is onze Koning. Hij zal ons behouden.” Aan het begin van het nieuwe jaar bidden en wensen we u dit toe. Dat onze bede in alles mag zijn: HEERE, wat wilt U dat we doen zullen?

Onze Nieuwsbrief is weer goed gevuld met allerlei wetenswaardigheden. We hopen dat hierdoor uw betrokkenheid bij de plaatselijke SGP versterkt mag worden.

Ook u en jij mag tekst aanleveren voor onze Nieuwsbrief. Foto’s van Urk die wij bij de artikelen mogen plaatsen, zijn ook van harte welkom. Helpt u mee? We wensen u veel leesplezier toe.

Inhoud
SGP Urk

Bij het overlijden van dokter Hildering

Op 15 januari 2021 ging het droevige bericht over Urk dat dokter Hildering was overleden. De schok, de ontroering en verslagenheid was groot. Dokter P.C. Hildering was een innemende persoonlijkheid en heeft op medisch gebied het beeld op Urk bepaald. Naast het zijn van huisarts, zette hij zich op velerlei gebied in voor de Urker samenleving. Zijn voorzitterschap bij het Rode Kruis en zijn grote inzet voor de First Responder zullen we niet snel vergeten.

Eén periode heeft dokter Hildering in de Staten van Flevoland voor de ChristenUnie gezeten. Met name de landelijke koers van de ChristenUnie zorgde ervoor dat hij welbewust en met volle overtuiging de overstap maakte naar de SGP. In 2019 stond hij bij de Provinciale Statenverkiezingen als lijstduwer op de lijst van de SGP. Onze Kiesvereniging verliest in hem een betrokken en bewogen lid. Hij was een voorvechter van de beschermwaardigheid van het kwetsbare leven en bepleitte de noodzaak van het inzetten van goede palliatieve zorg in de laatste levensfase.
© Huisartspraktijk Steenbank Urk
Dokter Hildering werd geboren in Amsterdam, studeerde daar en vestigde zich in 1983 op Urk om hier een huisartsenpraktijk te beginnen. Deze huisartsenpraktijk groeide in de loop der jaren uit naar meer dan 5.000 personen.

Dokter Hildering besteedde veel aandacht aan de patiënt, nam er de tijd voor. Ook zijn betrokkenheid, kennis en kunde sprak velen aan. Zijn inzet en toewijding waren groot. Hij was een bevlogen, innemende, hardwerkende arts. Dit zorgt ervoor dat het gemis groot is.

De Heere moge zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen gedenken. Zijn nabijheid, troost en genade bidden en wensen wij hen toe, nu en in de toekomst.

Bericht van de wethouder

Van bijrijder naar bestuurder
Ongetwijfeld hebt u het wel eens meegemaakt dat iemand zonder rijbewijs bij u in de auto stapte en u gedurende de route als een volleerd bestuurder van commentaar voorzag over uw rijstijl, de route en noem maar op. Het lijkt dan alsof de bijrijder precies weet hoe hij of zij de auto moet besturen. Totdat … de bijrijder zijn of haar eerste rijles krijgt en met horten en stoten zijn of haar commentaar in rook ziet opgaan. Een soortgelijke ‘realitycheck’ geeft het beste weer hoe ik de verandering van raadslid naar wethouder heb ervaren. 
Complex en uitdagend
Als raadslid kun je je volledig focussen op de beleidsmatige uitdagingen die voor je liggen. Je mag het college erop bevragen en middels je kaderstellende en controlerende rol de koers bijstellen, indien nodig. Je stelt als het ware de navigatie in en kijkt, controleert of nog steeds de goede route gereden wordt. Als wethouder/bestuurder stel je een koers voor en is een onderdeel van dit besturen het bepalen van de snelheid door gas te geven, te remmen en te schakelen. Daarnaast moet je in de spiegels kijken om je omgeving in de gaten te houden, de ruitenwissers te bedienen zodat je zicht niet vertroebelt en ga zo maar door. Het geheel is
complexer, maar daarmee des te uitdagender. 

Ideeën
De eerste maanden als wethouder hebben mij heel duidelijk gemaakt dat ik mij absoluut niet hoef te vervelen. Er zijn genoeg plannen en kansen om te verzilveren. Het is daarbij best even wennen, dat er van je verwacht wordt het speelveld aan belangen en mogelijkheden te overzien en daardoorheen het algemeen belang hoog te houden. Vandaar mijn oproep ook aan u mij te voeden met informatie en ideeën. Dat voorkomt kokervisie en houdt mij scherp. Bovendien wil ik UW wethouder zijn.  

Wanneer mensen mij vragen wat ik in mijn portefeuille heb vat ik dat vaak samen door aan te geven dat ik wethouder van Economische Zaken, Visserij en Onderwijs ben. Ik houd me daarnaast ook bezig met het beheer van de openbare ruimte, afvalinzameling, parkeerbeleid Oude Dorp, de haven en sociale werkvoorziening. Concrete projecten daarnaast zijn onder andere de realisatie van de maritieme servicehaven, uitbreiding van de sluis Kornwerderzand, het uitdiepen van de vaargeul naar Urk, de ontwikkeling van het binnendijks bedrijventerrein “Port of Urk” en het opknappen van het speelbos. 

Groei
Naast mijn eigen portefeuille en projecten zijn er algemene uitdagingen voor het gemeentebestuur. Urk groeit wat betreft bevolkingsomvang, aantal woningen en bedrijven. Dit betekent dat de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) de komende jaren mee zal moeten groeien om Urk te kunnen bijbenen en die groei te kunnen faciliteren. Dat vraagt om visie, strategie, een goede relatie met de regio en weten waar je eigen kracht ligt. 

Kortom, het wethouderschap is genieten. Het is mooi om iedere dag te mogen verbinden, geïnspireerd te raken door anderen en een heldere koers uit te zetten. Ik vind het een eer mij bestuurlijk in te mogen zetten voor ons prachtige dorp. Daarbij doe ik mijn werk in afhankelijkheid van Gods zegen. Ik hoop dat u ons als gemeentebestuur wilt gedenken in uw gebeden.  

Wethouder Nathanaël Middelkoop
Facebook SGP Urk
Twitter SGP Urk
Website SGP Urk
Email SGP Urk
Instagram SGP Urk

Tweede Kamerverkiezingen

Op 17 maart 2021 D.V. worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. De SGP komt met een lezenswaardig en inhoudsvol verkiezingsprogramma met duidelijke standpunten. Op 16 januari 2021 is dit verkiezingsprogramma vastgesteld, tijdens het Partijcongres. Vier leden van onze plaatselijke vereniging (Gerrit de Boer, Rien Bogerd, Lourens Metz en Jelle van Veen) woonden dit congres op afstand bij en stemden over de vele moties en amendementen. Ook kozen zij samen met alle andere afgevaardigden een nieuwe partijvoorzitter. Zoals u wellicht weet, is dat de heer D. van Meeuwen uit Sliedrecht geworden.

Het verkiezingsprogramma 2021-2025 kunt u vinden op de site van de SGP. Het thema “In vertrouwen” is bewust gekozen om in een tijd die gestempeld wordt door wantrouwen, kiezers houvast en uitzicht te bieden. Geloof en vertrouwen horen bij elkaar. De SGP gelooft dat er een levende God is Die regeert. Dat geeft rust en vertrouwen, ook in deze onzekere tijd.

De SGP-kandidatenlijst is inmiddels vastgesteld. Er is bij de samenstelling goed gekeken naar leeftijd, geografische spreiding, achtergronden en beroepen. Zo staan er naast mensen met veel politieke ervaring, ook zorgwerkers, docenten, ondernemers en boeren op de lijst. Onze wethouder Nathanaël Middelkoop prijkt op nummer 10 van de lijst.

In de volgende Nieuwsbrief D.V. hopen we u meer over de activiteiten die we plaatselijk in verband met de Tweede Kamerverkiezingen van plan zijn te gaan doen te vertellen.

Uit de oude doos: de SGP leeft weer op..!

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de SGP-Kiesvereniging op Urk lange tijd
ondergedoken geweest. Na een periode van vier jaren komt de plaatselijke afdeling op 4 augustus 1945 weer voor de eerste maal bijeen. De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze met Schriftlezing en gebed geopend door de heer J. Nentjes. Hij spreekt een kort openingswoord uit. Diverse agendapunten worden afgehandeld, waaronder het verzoek van de Kiesvereniging van de Anti Revolutionaire Partij om als christelijke partijen op lokaal niveau te gaan samenwerken. Dit verzoek wordt afgewezen omdat “we over het uitdragen van de beginselen verschillend denken.”

Het lijfblad van de SGP, De Banier, is ook weer verschenen. De SGP-leden stellen de inhoud van het weekblad (in 1945) op “hoge prijs.” Een gedeelte van het bestuur maakt een doorstart. Geert Nentjes en Jan Keuter worden herkozen en als nieuwe bestuursleden worden Jelle Baarsen, Leendert Hakvoort en Lub Post gekozen.

De eerste vergadering na de oorlog wordt besloten met een korte overdenking en gebed door ouderling C. Woord van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Het verslag van deze eerste vergadering na de oorlog eindigt met de blijde uitroep: “De SGP op Urk leeft weer op!”

SGP Jongeren tegen avondklok

Vanwege oplopende besmettingscijfers, toenemende bezetting op de Intensive Care en verontrustende berichten over de “Britse virusvariant” heeft het Kabinet en een meerderheid in de Tweede Kamer gekozen voor de invoering van de avondklok. De SGP-jongeren vinden deze maatregel onbegrijpelijk. “Het effect van de maatregel staat niet in verhouding tot de impact daarvan.”
 
Allereerst stellen de SGP-jongeren de vraag wat het effect van de avondklok zal zijn. De avondklok zal het aantal besmettingen niet voorkomen. “Immers, 52,7% van de besmettingen vindt plaats in de thuissituatie tussen huisgenoten en partners, 22,1% tijdens bezoek in de thuissituatie en 14,2% tijdens werksituaties. Uit deze cijfers blijkt dat de besmettingen voornamelijk ontstaan in de huiskamer en op het werk.”

Gezondheidsschade 
Daarnaast wijzen de SGP-jongeren er op dat de avondklok mee zal werken aan psychische en fysieke gezondheidsschade. “Buiten school- en werktijden om rest enkel de avond voor werkenden en lerenden om ontspannende activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld door middel van een wandeling.” Dat het een zware tijd is voor kinderen en jongeren is duidelijk, zeggen de SGP-jongeren. Ze verwijzen naar eetstoornissen, het stijgend aantal spoedmeldingen bij de jeugd-ggz en meer slachtoffers van kindermishandeling bij de eerste lockdown. “Juist voor kwetsbare kinderen en jongeren is het belangrijk dat zij een mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan om aan een onveilige thuissituatie te ontsnappen en de support van de ander te zoeken. Een avondklok belemmert deze kwetsbare doelgroep bij het inzetten van helpende strategieën en kan verergering van klachten en meer onveiligheid veroorzaken.”
 
Sociale contact
Kortom de veiligheid van kinderen staat volgens de SGP-jongeren op het spel. “De veerkracht is eruit bij de jongeren en daarom is het tijd voor perspectief. Een avondklok belemmert hen daarin, want het sociale contact vindt nou eenmaal voornamelijk plaats in de avond. Het is tijd voor maatregelen die intelligenter en verfijnder zijn en waarbij we oog houden voor de mentale en fysieke gezondheid van jong en oud!”

De SGP Kamerfractie heeft eenzelfde geluid laten horen in Den Haag. Helaas besloot een meerderheid in de Tweede Kamer anders.

Wil je meedoen met het werk van de SGP-jongeren op Urk, meld je dan aan. Een mailtje naar jelle@dayseaday.nl is genoeg!

Zondag Gods dag

De bewindslieden in Den Haag zijn er inmiddels aan gewend om op zondag te vergaderen over thema’s die uitgebreider bespreking vergen. Zo is er binnen enkele maanden een gewoonte ontstaan die strijdt met het Bijbelse gebod dat er een speciale dag in de week moet zijn waarop men rusten mag van alle werk.

Zorgwekkend is dat deze gewoonte wordt gevolgd door een kabinet waarin twee partijen zitten die zich willen laten leiden door hetgeen de Bijbel leert. Misschien toch goed dat zij zich nog eens bezinnen.
 
(Commentaar hoofdredactie RD van 5 januari 2021)
Geliefde, vóór alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.
3 Johannes vers 2
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2021 SGP Urk

Door middel van deze nieuwsbrief wil SGP Urk u op regelmatige basis informeren vanuit de fractie, wethouder, SGP Jongeren, en het bestuur van onze plaatselijke kiesvereniging. Klik
hier voor het nieuwsbriefarchief. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.

SGP Urk. Bouwen in vertrouwen. Met de handen gevouwen! Bouw mee.
Word lid van SGP Urk.

Wilt u een wijziging aanbrengen in de ontvangst van deze e-mail?
U kunt uw voorkeuren
updaten of uzelf van onze lijst verwijderen.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Staatkundig Gereformeerde Partij Urk · De Giek 20 · Urk, Flevoland 8322 AT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp