Copy

Nieuwsbrief oktober 2021

De Nieuwsbrief oktober 2021 ligt of staat (via het scherm) weer voor u. Naast gebeurtenissen die achter ons liggen, maakt u ook kennis met onze voornemens. Zo willen we u en jou betrekken bij het beleid in de toekomst. Wat vindt u, wat vindt jij belangrijk voor de toekomst van Urk. We hebben een enquête opgesteld waarin we u vragen ons onderwerpen, thema’s, suggesties te noemen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De mening van u als lid, van jou als lid telt..!

De Selectie Advies Commissie (SAC) buigt zich op dit moment over de komende gemeenteraadslijst. Ze hoopt gesprekken met een aantal kandidaten te voeren om het bestuur gemotiveerd te kunnen adviseren wie op de nummers 1 tot en met 8 komen te staan. Een verantwoordelijk werk dat zorgvuldig en consciëntieus dient te geschieden. Vandaar dat het Hoofdbestuur van de SGP heeft bepaald dat de SAC in alle beslotenheid vergadert en straks alleen het advies openbaar is. We zullen u op de hoogte stellen zodra het advies binnen is en wat we daarmee hebben gedaan.

Hetzelfde geldt voor de overige namen op de lijst. We proberen te komen met een lijst van minimaal 25 personen. In de Nieuwsbrief van november hopen we u daarover nader te informeren.
Voor nu wensen we u en jou veel leesplezier.

Inhoud
 1. SAC van start
 2. Enquête verkiezingsprogram
 3. Leerlingen bezoeken gemeentehuis
 4. Bert jan Ruissen op Urk
 5. A. Keuter, sociaal gezicht van de SGP
 6. Motie eenverdieners
 7. Kernergie
 8. Kracht van Gods genade
 9. Citaat
SGP Urk

Selectie Advies Commissie SGP

Het bestuur heeft de Selectie Advies Commissie (SAC) op vrijdag 8 oktober 2021 geïnstalleerd en de SAC is daarna onmiddellijk aan de slag gegaan. De SAC heeft tot opdracht om tot een selectie van kandidaten voor het ambt van SGP-raadslid op Urk te komen, dezen te beoordelen en het bestuur van de SGP Urk advies uit te brengen over de komende gemeenteraadslijst. De SAC zal een advieslijst opstellen van de eerste acht SGP-kandidaten, in volgorde en uiteraard gemotiveerd.
Uitgangspunt voor de SAC en het bestuur is, dat de kandidaten op de lijst:
 1. beginselgetrouw moeten zijn;
 2. persoonlijke competenties (communicatieve en schriftelijke vaardigheden, politieke affiniteit, ervaring, inzet, werken in teamverband etc.) dienen te bezitten;
 3. draagvlak en een zekere bekendheid (kerkelijke spreiding, vakkennis, etc.) moeten bezitten;
 4. evenwichtigheid (jong, oud, vernieuwing etc.) dient de lijst uit te stralen.
Een antecedentenonderzoek (VOG, Integriteitsverklaring, Bestuurdersvereniging, nevenfuncties, belangenverstrengeling etc.) vindt plaats.
 
Eén van de uitgangspunten van de commissie zal ook zijn dat raadsleden voor de SGP, na gebleken geschiktheid en goed functioneren, maximaal drie termijnen zitting mogen hebben in bestuurlijke functies. Er zijn derhalve op dit moment enkele vacatures.
 
Alle leden van onze Kiesvereniging zijn in de gelegenheid gesteld namen aan te dragen voor (nieuwe) kandidaten. Van deze mogelijkheid is door enkele leden gebruik gemaakt. Over een lijst van 26 namen kan de Selectie Advies Commissie beschikken.

De SAC bestaat uit twee bestuursleden, twee leden van de SGP Urk en de lijsttrekker voor de komende verkiezingen.
 
We wensen de SAC veel wijsheid maar voor alles Gods zegen toe.

Enquête verkiezingsprogramma

In de komende tijd hopen we ons Verkiezingsprogram voor de DV in 2022 te houden Gemeenteraadsverkiezing op te stellen. Graag vernemen we uw mening en willen daarnaar luisteren. Wat vindt u het belangrijkste (nu en in de toekomst) voor Urk
De enquête is hier te vinden https://forms.office.com/r/EchyAMUJdk het kost weinig tijd om het in te vullen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Uw reactie stellen we bijzonder op prijs. Alvast bedankt voor het invullen. 

Leerlingen bezoeken gemeentehuis

Jong geleerd is oud gedaan
Achterliggende maand bezochten vier klassen van de Prinses Beatrixschool het gemeentehuis. De scholieren werden in de raadzaal ontvangen door burgemeester Cees van den Bos en onderwijswethouder Nathanaël Middelkoop. Beide bestuurders brachten de leerlingen de kneepjes van het politieke vak bij. De leerlingen vormden  politieke fracties en gingen met elkaar in debat.
 
Nathanaël Middelkoop merkt op dat het belangrijk is om de jongeren al jong te informeren over de overheid, “maar ook wat de zogenaamde gewone dingen – zoals wegen, pleinen, speeltoestellen, straatverlichting, verkeersborden, enzovoorts – kosten. We moeten hen leren hiermee zuinig om te gaan.”
Wethouder Nathanaël Middelkoop ontving de leerlingen in de raadszaal van het gemeentehuis

Bert-Jan Ruissen op Urk

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen bezocht op 23 september Urk. Het was een nuttig en waardevol bezoek. Uit alle geledingen van de Urker economie waren personen naar de vergaderruimte van Verhoeff Foods aan het Marsdiep gekomen. De belemmerende bepalingen van de EU in wet- en regelgeving (en wat dit in de praktijk inhoudt) werden benoemd. Bert-Jan Ruissen kreeg flink wat huiswerk mee naar Brussel.

Zelf heeft hij de ontmoeting met het Urker bedrijfsleven, maar ook met de individuele burgers, “als prettig, zinvol en waardevol” ervaren.

A. Keuter Pzn. sociaal gezicht van de SGP

Eén van de eerste raadsleden voor de SGP in de Urker gemeenteraad was Albertus Keuter (1876-1945), bakker van beroep. Hij werd ook wel Bart van Pieter genoemd. Op 3 juli 1895 trouwde hij, op 18-jarige leeftijd, met Jannetje van Urk (17 jaar) en ze kregen dertien kinderen (zeven zonen en zes meisjes).
 
In 1935 nam de SGP op Urk voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit zorgde voor de nodige ophef, omdat tot dan toe de ARP op bijna alle christelijke stemmen op het eiland kon rekenen. In 1935 veranderde dat. De SGP kreeg 191 stemmen en er kwamen in één keer twee SGP’ers in de gemeenteraad: R. Hoefnagel (lijsttrekker) en A. Keuter Pzn. In 1939 werd Keuter lijsttrekker voor de SGP. Ook toen werden twee zetels behaald: Keuter en J. Nentjes Dzn.
Botermarkt 2 in een tijd dat er nog geen nutsvoorzieningen waren
Zondagsrust
Keuter stelde vele “wantoestanden” op het gebied van hygiëne, werkverschaffing en hoge energielasten aan de orde. Het ontbreken van urinoirs op het eiland, het dragen van ongeoorloofde zwemkleding en het onderhouden van de begraafplaats werden zijn 'thema’s' in de loop der jaren. Ook “de rumoerige jeugd” was hem een doorn in het oog. Het was dan ook niet zonder oorzaak dat de SGP met het voorstel kwam om de sluitingstijd van de café’s op zaterdagavond van 23.00 uur naar 22.00 uur te brengen, “vooral met het oog op de zondagsrust”. Keuter wees op “het gebod Gods” en riep zijn collega-raadsleden op om niet alleen in woord maar ook in daad overeenkomstig dit gebod te handelen. Het college van burgemeester en wethouders ontraadde de vervroeging van het sluitingsuur. Keuter noemde dit “treurig. Dit past niet bij een christelijk college”. Uiteindelijk werd met 5 tegen 3 stemmen het SGP-voorstel aangenomen en het sluitingsuur naar 22.00 uur terug gebracht.
 
Ernstig ziek
Op 28 maart 1940 liet Keuter weten “te moeten bedanken als gemeenteraadslid vanwege een ernstige ziekte”. Op 30 december 1940 werd door de burgemeester gemeld dat Keuter geen raadslid meer was. Zijn opvolger G.F. Post kon vanwege de oorlogsomstandigheden niet worden beëdigd. Wanneer dit wel kan (op 19 april 1941) blijkt dat Post niet aanwezig is. Daarna werd de gemeenteraad door de bezetters ontbonden. A. Keuter overleed op 23 september 1945 te Kampen. Hij werd op 25 september 1945 begraven op het kerkhof bij het Kerkje aan de Zee.
 
M.B.

Motie eenverdieners aangenomen

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde begin van deze maand voor de motie Van der Staaij – Omtzigt die het (volgende) kabinet oproept om de belastingkloof tussen één- en tweeverdieners te verkleinen.
 
Van der Staaij: “Hiermee zetten we echt een nieuwe stap in de strijd tegen de financiële discriminatie van eenverdieners. Nooit eerder sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich zo duidelijk uit voor het verkleinen van de kloof.”
 
“Maar we zijn er nog niet,” waarschuwt de SGP-voorman tegelijkertijd: “deze mooie en terechte Kameruitspraak moet nu uitgevoerd worden. Mijn collega-Kamerlid Chris Stoffer zal hier bij de begrotingsdebatten – maar zo nodig ook nadien – op terugkomen om de Kamer aan haar eigen uitspraak te houden!”

Kernenergie

Geen verhogingen, maar extra energiebronnen!
De snel stijgende prijzen voor gas en andere energie zijn een grote bron van zorg en aandacht voor de SGP. "We moeten oppassen met EU-maatregelen die de prijzen nu nog verder opdrijven, zoals CO2-heffingen. Dit is niet het moment", zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. "In plaats van extra eisen en heffingen, willen we extra energiebronnen. De EU moet nieuwe kerncentrales niet langer uitsluiten!"

In het energie-debat in het Europees Parlement heeft Ruissen aangegeven, dat in het EU-beleid nergens wordt gesproken over kernenergie. "Als SGP vinden we rentmeesterschap en goede zorg voor de schepping belangrijk. Het is dan ook zaak geen technieken uit te sluiten in de energietransitie. Kernenergie kan ons helpen te verduurzamen, op een manier die leveringszekerheid met zich meebrengt."
“Niet iedereen kan zich een dak vol zonnepanelen of een warmtepomp veroorloven! Verduurzamen is goed, maar het moet niet leiden tot armoede bij burgers."

De kracht van Goddelijke genade

De arbeid van Calvijn is niet tevergeefs geweest. De Reformatie in Genève is door de kracht van de Goddelijke genade geworden als een helder brandend vuur, dat zijn warmte gaf en zijn licht deed schijnen tot op verre afstand. Zij verkreeg een grote nationale betekenis. Zij had haar doorwerking in zovele landen van Europa. Wij noemen u slechts Frankrijk en Duitsland, Engeland en Schotland, Zweden en om niet meer te noemen ook ons vaderland. Zij had haar doorwerking op alle terrein van het menselijke leven. Op kerkelijk terrein, getuige de kracht die van de kerk uitging, de geestelijke bloei en wasdom waarin zij zich openbaarde, en de krachtige belijdenisgeschriften die werden opgesteld, die kostelijke goederen ons van de vaderen overgeleverd.

Ds. J.D. Barth
 
Gods Woord zelf leert het ons dat wij de daden des HEEREN niet zullen vergeten, maar dat wij die zullen gedenken en ze vertellen aan het navolgende geslacht. Dat geldt ook voor de Hervorming, waarin wij een daad Gods zien.

De Banier 31 oktober 1936
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2021 Staatkundig Gereformeerde Partij Urk, Alle rechten voorbehouden


Wijzigingen aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief?
U kunt hier uw voorkeuren bijwerken of uzelf uitschrijven van de e-mail lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp