Copy

Nieuwsbrief april 2021

U ontvangt opnieuw de Nieuwsbrief. Het “april nummer” zullen we maar zeggen. In april 1933 vond een rumoerige vergadering van de Kiesvereniging plaats. U vindt dit verhaal in onze vaste rubriek: Uit de oude doos.
 
Verder doen we een oproep aan iedereen om aan het raadswerk, in welke vorm dan ook, deel te nemen. Er is geen mooier werk dan aan de hand van Gods Woord het goede voor Urk en haar inwoners te zoeken.

Onze wethouder Nathanaël Middelkoop zet zich in om niet alleen nu, maar ook voor de toekomst, werkgelegenheid te genereren. Hoe hij dat doet, leest u in zijn vaste bijdrage aan de Nieuwsbrief.

De zoon van oud-wethouder Geert Post werd vrijgesproken van de vermeende drugssmokkel. Blijdschap overheerst. Een wonder..! Zo werd het ook door Jelle en de familie Post ervaren. Wat vrijheid betekent. Daarover kan en mag Jelle nu ook meepraten. We hopen van harte dat hij de draad weer mag oppakken en de rust voor hem en zijn familie zal weerkeren.

April is een beetje de Oranjemaand. Op dinsdag 27 april mocht onze koning Willem- Alexander zijn verjaardag vieren. Van harte feliciteren wij hem met dit heugelijke feit, maar voor alles wensen we hem toe dat hij zich door genade afhankelijk mag weten van de Heere. Daar is hij en daar zijn wij goed mee. En de band met het Godvrezende voorgeslacht mag dan worden ervaren. Toen werd beleefd en gezongen: “Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer’, op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer”.

We wensen u veel leesplezier!

Inhoud
SGP Urk

Louw Korf overleden

Op 25 april bereikte ons het droevige bericht dat in de leeftijd van 88 jaar ons oud- raadslid en oud-wethouder Louw Korf was overleden. Op de zaterdag voor Koningsdag..!
Louw Korf (links) en Wouter de Vries
Dominee A.C. Uitslag merkte in de rouwsamenkomst op dat Louw Korf ieder jaar op de zaterdagavond voor Koningsdag (vroeger Koninginnedag) een bidstond organiseerde. Opvallend en bijzonder was het, dat hij op de zaterdag voor Koningsdag 2021 zijn laatste adem uitblies.
 
Louw Korf was een zeer gedreven man. Van vele verenigingen en stichtingen maakte hij deel uit. Hij had een uitgesproken mening, die niet door iedereen werd gewaardeerd. Aan zijn arbeidzaam leven kwam op 24 april 2021 een einde.
 
Wij gedenken hem als een trouw lid, een gedreven raadslid en een deskundige wethouder. De staatkundig gereformeerde beginselen waren hem lief. Dat merkte je in heel zijn optreden. Woord en daad waren bij hem één. Hij maakte zich grote zorgen over het verval van kerk en staat en voelde zich daarin mede schuldig.

Passend bij Louw Korf vroeg hij ds. Uitslag om tijdens zijn rouwsamenkomst Daniël 9 te lezen en met name de verzen 8 en 9 te verklaren:
 
“O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen U gezondigd hebben. Bij den Heere onzen God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben.”

Louw Korf is niet meer. Tot ons komt de vraag: wat heeft deze roepstem ons te zeggen.
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

De HEERE gedenke de klein- en (achter)kleinkinderen van onze vriend Louw Korf in hun smart. Hij schenke hen Zijn troost en genade en heilige deze roepstem aan ons aller hart.
 
M. Bogerd sr.

Digitale SGP-partijdag

Het Hoofdbestuur van de SGP heeft besloten in verband met de tijdsomstandigheden en de overheidsmaatregelen de partijdag van de SGP op DV zaterdag, 22 mei 2021 (opnieuw) digitaal te houden.
U, jij kunt de partijdag bijwonen in de vergaderzaal van Dayseaday. Meldt u, meld je aan bij onze secretaris urk@sgp.nl

Mee (be)sturen in de gemeenteraad

Het werk in de gemeenteraad van Urk is (ont)spannend en waardevol. Zeker voor een SGP’er. Gods Woord geeft het juiste houvast en antwoord op de vele zaken die zich voordoen. Mooier werk is er bijna niet. Gods Woord tot meerdere bekendheid en erkenning brengen. Help je mee?

Misschien voelt u, voel jij daar iets voor. Meehelpen, om aan de hand van het Kompas van Gods Woord Urk te besturen. Die gelegenheid doet zich nu voor! U, en jij, kunt zich nu aanmelden.

Zeg niet: ik ben daar niet geschikt voor, maar maakt het bespreekbaar met ons. Of wil je meer informatie, laat dat ons dan weten. Onze interim-voorzitter Rien Bogerd sr. is gaarne bereid u en jou verder in te lichten. Als geen ander weet hij wat het raadswerk inhoudt. Schroom niet, maar neem contact met hem op: m.bogerd@mail.com

Het SGP-beginsel is het alleszins waard om dat in de gemeenteraad van Urk uit te dragen.

Operatie "Slab"

Sinds het voorjaar 2021 feliciteren we als SGP kiesvereniging (jonge) ouders van harte met de geboorte van hun zoon of dochter. Uit de reacties die we ontvangen, zowel mondeling als via de social media, merken we dat deze blijk van meeleven bijzonder wordt gewaardeerd. Daarom gingen we op bezoek bij twee ouderparen.

Johannes
Als eerste bij Johannes en Marian Hakvoort. In hun knusse woning aan de Baak werden we hartelijk ontvangen. Een gezellig huishouden waar zo’n twee maanden geleden de vierde zoon geboren werd. Terwijl de 'grote' broers zich bezig hielden met belangrijke zaken, zoals de legotrein en dergelijke, vertelde Marian hoe verrast ze was toen ze de attentie van de SGP binnen kreeg. Lachend: “Jullie dachten zeker: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”
Uiteraard moest de jonge Johannes met slab even op de foto met de 'oude' Johannes en met moeder Marian.
Boaz
Een paar dagen later gingen we bij de familie Bert en Lydia Kombrink op bezoek om de slab langs te brengen. Enkele weken terug mochten zij de gelukkige ouders worden van Boaz Menno Hendrik. We werden allerhartelijkst ontvangen door Lydia Kombrink in hun prachtige woning aan de Irenestraat. De kleine man lag lekker te slapen in de box. “Een wonder in meerdere opzichten”, gaf moeder Lydia aan. Over de namen vertelde ze het volgende: de voorgeslachten zijn genoemd in Menno Hendrik, maar hij is ook een eigen persoonlijkheid en dat hebben we willen uitdrukken in zijn roepnaam Boaz. Na een kort, gezellig samenzijn overhandigde Co van den Heuvel namens de SGP Urk de slab aan de kersverse moeder.
Boaz en Lydia Kombrink met Co van den Heuvel.
Facebook SGP Urk
Twitter SGP Urk
Website SGP Urk
Email SGP Urk
Instagram SGP Urk

Komst Maritiem Trainingscentrum

Het onderwijs- en maritieme cluster gaat de komende jaren worden uitgebreid. In de achterliggende periode mocht ik als wethouder samen met het ROC Friese Poort een eerste stap zetten tot de realisering van het maritiem trainingscentrum. We hebben een intentieovereenkomst getekend voor de vestiging van dit centrum op 'de kavel van Vrugteveen' aan de Domineesweg. 

In het maritiem centrum gaan veiligheidstrainingen aangeboden worden voor jong en oud, voor de varende beroepen, maar ook voor bijvoorbeeld de offshore. Daarnaast kunnen in de toekomst in het trainingscentrum ook maritieme onderzoeksdisciplines worden ondergebracht. Mijn streven is om van Urk een maritiem kennis- en innovatiecentrum te maken. Voor een deel is Urk dat al, maar er kunnen nog meer onderdelen van de maritieme sector bij. Het grote voordeel is, dat zowel jong als oud hiervan gebruik kunnen maken.

Voor het behoud en de uitbreiding van de werkgelegenheid, aansluitend bij de Urker cultuur en structuur, en aanvullend op de bestaande werkgelegenheid, wil ik me blijven inzetten. Het trainingscentrum past in dit beleid en levert een belangrijke aanvulling op de reeds bestaande maritieme kennis en innovatie op Urk op maritiem gebied. Bovendien hopen we hiermee goed gekwalificeerd maritiem personeel te kunnen afleveren die ook elders in Nederland in havens als Amsterdam, Lelystad, Kampen en Zwolle werkzaam kunnen zijn. Zodoende vervullen we op dit gebied een belangrijke regiofunctie, zoals met het visserijonderwijs al jaren het geval is. 

Nathanaël Middelkoop

Uit de oude doos: Ordeverstoring tijdens vergadering Kiesvereniging

Het was een rumoerige vergadering in gebouw “Hulp en Steun” aan de haven, op die vrijdagavond in april 1933. Het Tweede Kamerlid ir. C.N. van Dis van de SGP was uitgenodigd om een referaat te houden over de jongste politieke ontwikkelingen.
 
Al vroeg in de middag was de heer Van Dis op Urk met de boot op Urk aangekomen. Hij werd hartelijk ontvangen door wethouder A. Hakvoort en door de secretaris en penningmeester van de plaatselijke Kiesvereniging.

De zaal van Hulp en Steun was ’s avonds goed gevuld toen de voorzitter van de Kiesvereniging R. Hoefnagel de vergadering opende. Er waren niet voldoende stoelen beschikbaar. Diverse bezoekers moesten dan ook met een staanplaats tevreden zijn.
Archief foto van gebouw "HULP en STEUN" het pand waar nu B&B 'De Roos' is gevestigd.
Ir. C.N. van Dis sprak over actuele politieke zaken. Hij besloot zijn rede met de stelling dat dr. H. Colijn (ARP) in zijn ogen het Bijbels beginsel verkwanselde door een coalitie met Rome (RKSP) aan te gaan. “Dit leidt tot verzaking van de beginselen, die op Gods Woord gebouwd zijn.” Ook wees ir. C.N. van Dis er op dat de coalitie “de revolutie meer heeft bevorderd dan haar bestreden.”
Dit werd voor een aantal aanwezige antirevolutionaire plaatsgenoten in de zaal teveel. Het verslag vermeldt dat zij begonnen “te razen en te tieren”. Vooral het hoofd van de christelijke school gedroeg zich op zo’n wijze dat dit “meer revolutionair dan antirevolutionair was.” De oproerkraaiers werden door de voorzitter van de Kiesvereniging het zwijgen opgelegd. Dat was maar goed ook “want anders was de vergadering in een grote wanorde veranderd.” Al schreeuwend en tierend verlieten 'de raddraaiers' vervolgens de vergadering.

De meeste aanwezigen bleven ontdaan in de zaal achter. Zij keurden het gedrag van de tumultmakers af. Tweede Kamerlid Van Dis vervolgde zijn betoog en liet nog weten dat alles wat hij had gezegd hij “kan onderbouwen met feiten en bewijzen.”

Voorzitter Hoefnagel bedankte aan het einde van de avond het SGP Tweede Kamerlid voor zijn komst en het gehouden referaat. Hij sprak – ondanks het tumult – van “een goed geslaagde avond” en liet de spreker eindigen met gebed. Ir. Van Dis voldeed aan dit verzoek. Deze politieke avond op het eiland Urk zal hij niet snel meer vergeten.

M.B.

Aandacht voor christenen in India

Bert-Jan Ruissen (SGP) heeft in de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement aandacht gevraagd voor de christenen in India. "Christenen zijn er slachtoffer van stelselmatige discriminatie. India is nogal hindoe-nationalistisch: wie zich tot het christendom wil bekeren, moet de autoriteiten in sommige provincies zelfs formeel toestemming vragen. En dat wordt soms geweigerd!", liet Bert-Jan Ruissen weten. Hij diende meerdere voorstellen in waarin hij opkwam voor de vrijheden van de inwoners in India op het terrein van de godsdienst. De meeste voorstellen werden overgenomen.
De EU bereidt zich op deze wijze voor op de EU-India top op zaterdag 8 mei met president Narendra Modi van India.
 
’t Geheim van alle zegen
Oranje en Neêrland hoort!
is in Gods vrees gelegen,
Zijn dienst, Zijn gunst, Zijn Woord!


Isaäc da Costa
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2021 SGP Urk

Door middel van deze nieuwsbrief wil SGP Urk u op regelmatige basis informeren vanuit de fractie, wethouder, SGP Jongeren, en het bestuur van onze plaatselijke kiesvereniging. Klik
hier voor het nieuwsbriefarchief. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.

SGP Urk. Bouwen in vertrouwen. Met de handen gevouwen! Bouw mee.
Word lid van SGP Urk.

Het copyright van foto's en beeldmateriaal berust bij SGP Urk tenzij anders vermeld.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Staatkundig Gereformeerde Partij Urk · De Giek 20 · Urk, Flevoland 8322 AT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp