Copy

Nieuwsbrief mei 2021

De Nieuwsbrief van mei 2021 is verschenen! Elke maand willen we u op de hoogte houden van het wel en wee van onze Kiesvereniging. In deze Nieuwsbrief treft u een vooraankondiging van onze jaarvergadering aan. Ook laten we onze vertegenwoordigers van de landelijke SGP en EU aan het woord over Israël en over de aanstelling van een EU-gezant voor de godsdienstvrijheid. In Uit de oude doos staat in deze Nieuwsbrief een verslag van de jaarvergadering in 1933. Er is niets nieuws onder de zon, zult u constateren.

Ook de wethouder laat, zoals gebruikelijk, van zich horen. We eindigen met een citaat van de Duitse predikant Ds. P. Schneider die door het naziregime is gedood. Hij zag het nazisysteem als een openbaring van het beest, zoals het ons in Openbaring 13 beschreven staat.

Gods Woord leert ons duidelijk dat in de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus, er beesten zullen opduiken uit de zee en uit de aarde. De draak, de duivel zal die beesten hun kracht, troon en grote macht geven. En velen zullen voor de beesten knielen.

Laten we de geesten beproeven of ze uit God zijn. Er is alle reden om ons diep te verootmoedigen voor de Heere. Voor de SGP blijft de opdracht om met alle kracht overheid en onderdaan terug te roepen tot God en Zijn Woord.

We wensen u veel leesplezier!

Inhoud
SGP Urk

Jaarvergadering 2021

Op DV zaterdag 12 juni 2021 hopen we de gebruikelijke jaarvergadering van onze Kiesvereniging te houden. Aanvang: 15.00 uur. U krijgt daar nog een afzonderlijke uitnodiging voor.

Op de agenda staan naast de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester ook de verkiezing van nieuwe bestuursleden. De vergadering staat in het teken van de DV volgend jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen. Een lijsttrekker zal worden gekozen en de procedure om te komen tot de gemeenteraadslijst zal worden toegelicht.

Tevens bereikt u een voorstel om van onze Kiesvereniging een afdeling te maken. Wat dit inhoudt zal ook worden toegelicht.

Reserveert u alvast de datum: DV zaterdag 12 juni 2021 om 15.00 uur.

Wilt u, wil jij ook helpen het SGP-beginsel uit te dragen of hebt u, heb jij interesse voor een bestuursfunctie meld je dan aan bij de secretaris: gerritdeboer@solcon.nl

Uit de oude doos: (1924) Rome de antichrist

Bij de oprichting van onze Kiesvereniging honderd jaar geleden was de samenwerking van de ARP met de RKSP bij diverse eilanders een doorn in het oog. Toch had de ARP een grote aanhang op het eiland Urk. Mede daardoor werd vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk besloten een plaatselijke afdeling van de SGP op te richten. Dit zorgde voor opschudding op het eiland. Na de oprichting van de SGP in 1921 liepen de gemoederen vele malen (ook in de gemeenteraad) hoog op. Het is dan ook niet vreemd dat op de Kiesvereniging het verzaken van de beginselen door de ARP en de CHU regelmatig aan de orde kwam en de macht van Rome als antichristelijk werd betiteld. Zo ook tijdens de jaarvergadering van 17 januari 1924.
Het eiland Urk voor de oorlog
De Heere regeert
De voorzitter van de Kiesvereniging, R. Hoefnagel, opende de vergadering op de gebruikelijke wijze. Eerst werd er gezongen Psalm 119 vers 14. Vervolgens las de voorzitter Psalm 97 en ging voor in gebed. Hij gaf daarna een korte toelichting op het voorgelezen Schriftgedeelte. “De Heere regeert, in ons persoonlijk leven, maar ook in de wereld, ook in ons land en onder ons volk.” Voorzitter Hoefnagel kon zich voorstellen dat bij ons de vraag wel eens rijst: waarom en waartoe gebeuren sommige dingen? Hij wees er echter op dat “wij, als mensen van het ogenblik, niet in staat zijn om de sluier van de toekomst op te lichten.”

Het doel van de SGP is volgens Hoefnagel “het hoog houden van de banier des Heeren en het pal staan voor de heilige beginselen, vervat in Gods Woord. Mede daarom zijn we gekomen tot de oprichting van een plaatselijke afdeling van de SGP op het eiland.”

Na zijn openingswoord gaf de voorzitter het woord aan de secretaris en aan de penningmeester voor het voorlezen van de jaarverslagen.

Rome
Na de pauze kwam onder meer de plaats van de SGP aan de orde en het verschil met de andere christelijke partijen. Eén van de aanwezigen wilde meer weten over de grondslag van de SGP. Secretaris S. Blom verwees naar het program van beginselen van de SGP en las daar enkele artikelen uit voor. De vraag waarom de SGP niet met Rome wilde samenwerken ontlokte een brede discussie. De secretaris antwoordde dat Rome eigen belang op het oog heeft en dat Rome de zondagsrust niet bevordert. “Wij stoelen met Rome niet op dezelfde geloofswortel. Bovenal hebben ze onze vaderen, de gelovigen, te vuur en te zwaard gemarteld, vermoord en verbrand en als ze de kans krijgen, zullen ze het weer doen.”

De penningmeester G. Post wees in de discussie op artikel 36 van de NGB “waarin de overheid vermaand wordt het rijk van de antichrist (dit is Rome) te gronde te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen. En wanneer de christenheid, zoals de ARP heden ten dage, hand in hand gaat met haar doodsvijand, dan zal ze daarmee de Roomse propaganda niet afbreken, maar juist opbouwen.“

Bestuur
Het volgende agendapunt was de bestuursverkiezing. De zittende eerste en tweede voorzitter R. Hoefnagel en F. Post Tzn. werden herkozen. Hetzelfde gold voor de secretaris- en penningmeesterfunctie, respectievelijk S. Blom en G. Post Fzn.

Na nog gezongen te hebben Psalm 119 vers 83 sloot F. Post de vergadering af met gebed.
Facebook SGP Urk
Twitter SGP Urk
Website SGP Urk
Email SGP Urk
Instagram SGP Urk

Van de wethouder: participatieprijs voor Mudde & Kok

Afstand tot de arbeidsmarkt
Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vraagt aandacht, betrokkenheid en enthousiasme, bij de werkgever en bij de werknemer. Autobedrijf Mudde & Kok heeft meerdere werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst en investeert in de begeleiding van hen. Zij vormen een volwaardig onderdeel van het bedrijf.

Voor deze inzet en aanpak kreeg het bedrijf de gemeentelijke Participatieprijs Urk. Wethouder Nathanaël Middelkoop ging op bezoek om hen de felicitaties over te brengen. Hij sprak zijn waardering en bewondering uit: “Niet alles is zo vanzelfsprekend als het lijkt. Autobedrijf Mudde en Kok toont aan dat met een gezamenlijke inspanning mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle toekomst kunnen krijgen.”
Karel Kok en Ben Benedictus van Autobedrijf Mudde & Kok nemen de Participatieprijs en een bos bloemen in ontvangst uit handen van wethouder Nathanaël Middelkoop.

Spervuur van raketten op Israël

Onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer zijn genoodzaakt steeds opnieuw de geschiedenis en het bestaansrecht van Israël uit te leggen. Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslagen worden gepleegd, onschuldigen gegijzeld en vermoord. Nog dagelijks zijn de Israëli’s hun leven niet zeker, ook in eigen land niet. Het is een wonder dat Israël nog bestaat!
Chris Stoffer (SGP): “Door die voortdurende bedreigingen in woord en daad is Israël genoodzaakt stevige veiligheidsmaatregelen te nemen. Wie daar geen oog voor heeft doet geen recht aan de positie van Israël in het Midden-Oosten en de wereld. Wie de waarheid zelfs bewust verdraait, maakt zich indirect medeschuldig aan het demoniseren van de Joodse staat, met alle kwalijke gevolgen van dien. Daarom moet Nederland pal voor en achter Israël staan.”

De Nederlandse en de Europese donorgelden aan de Palestijnen kregen ook aandacht. Chris Stoffer: “Er zijn al lang geruchten dat die gelden (of een deel ervan) direct dan wel indirect bij Palestijnse militanten terechtkomen.”

Aanleiding voor de vragen zijn berichten van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet en het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dat donorgelden uit zowel Nederland als Europa in verkeerde handen vallen. “Zeker nu Israël weer dagelijks door een spervuur van raketten bestookt wordt door de Palestijnen, moet er snel duidelijkheid komen”, zegt SGP-kamerlid Chris Stoffer.

EU-gezant voor geloofsvrijheid benoemd

De SGP is verheugd dat de Europese Commissie enkele weken terug een nieuwe EU-gezant voor de geloofsvrijheid heeft benoemd.

"Hier hebben we lang voor gestreden", zegt Bert-Jan Ruissen, SGP-Europarlementslid. Hij stelde de zaak twee jaren lang aan de orde in debatten, schriftelijke vragen en gezamenlijke brieven.

"De vrijheid van geloof staat wereldwijd zwaar onder druk. Kijk bijvoorbeeld naar India en China, waar bepaalde gelovigen worden gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood", zegt Ruissen. "Ook in de Europese Unie is het niet overal veilig om voor je geloof uit te komen."

De EU-gezant moet voor geloofsvrijheid pleiten bij regimes en overheden in de wereld, met ruggensteun van de Europese Unie als machtig handelsblok.
 
Ik moet het kwaad, waarvan ik getuige ben, bij de naam noemen en aan de SS duidelijk maken, dat zij het oordeel van God niet zullen ontlopen. Hier in het kamp ben ik Gods boodschapper. Als ik niet meer protesteer, ben ik medeschuldig aan hun misdaden. Daarom ben ik hier.

Ds. P. Schneider
in concentratiekamp Buchenwald omgebracht in 1939 door een kamparts
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2021 SGP Urk

Door middel van deze nieuwsbrief wil SGP Urk u op regelmatige basis informeren vanuit de fractie, wethouder, SGP Jongeren, en het bestuur van onze plaatselijke kiesvereniging. Klik
hier voor het nieuwsbriefarchief. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.

SGP Urk. Bouwen in vertrouwen. Met de handen gevouwen! Bouw mee.
Word lid van SGP Urk.

Het copyright van foto's en beeldmateriaal berust bij SGP Urk tenzij anders vermeld.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Staatkundig Gereformeerde Partij Urk · De Giek 20 · Urk, Flevoland 8322 AT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp