Copy

Nieuwsbrief in de week van biddag 2022

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2022. We wensen u en allen die u lief zijn Gods onmisbare zegen toe. De toekomst ligt verborgen. Gelukkig, de toekomst hoeven wij niet in te vullen. Wie zou het kunnen? De toekomst wordt ingevuld. De Heere regeert. Ondanks alle dreiging, ondanks alle verdeeldheid, ondanks … de Heere regeert. Laten we dan van Hem alle hulp en heil verwachten.

2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag? Ook die is bij Hem bekend. Ligt in Zijn milde handen. En wij? Doen wat van ons gevraagd wordt. Laten we niet op anderen zien. Laten we niet op onze kandidaten zien. Maar op Hem alleen. “Onze ogen zijn op U.”

Josafat, van wie deze woorden zijn, zoekt in 2 Kronieken 20 vers 12b hulp bij de Heere. Hij vergadert het volk en roept het volk op om bij de Heere hulp te zoeken. Wat een voorrecht wanneer we onze ogen mogen slaan op Hem. Josafat mocht eerlijk belijden het niet meer te weten. Hij voelde zich even ellendig en bedelarm als zijn volk. Hij mocht echter afzien en heen zien. Afzien van de mensen. Ja, van alles dat van de Heere aftrekt. En heen zien: “Onze ogen zijn op U.”

Dat we zo het nieuwe jaar mogen ingaan. Dat we zo de verkiezingen tegemoet mogen gaan. Krachteloos in onszelf. “Wij weten niet wat we doen zullen; maar onze ogen zijn op U.”
 
Inhoud
  1. Roelof Bisschop op Urk
  2. Campagne voorbereidingen
  3. Verkiezingsprogramma
  4. Limerick
  5. Uit de oude doos: Joop Schenk onverwachts wethouder
  6. Maritieme ontwikkeling
  7. Van der Staaij: Schaf 2G af
  8. Chris Stoffer over beschermwaardigheid van het leven
  9. Citaat
SGP Urk

Roelof Bisschop op Urk

Op DV vrijdag 4 maart hoopt Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) ons dorp te bezoeken. Hij wil graag met inwoners en bedrijven van gedachten wisselen over belangrijke politieke thema’s. Indien u of jij in gesprek wil met ons Tweede Kamerlid meld je dan: urk@sgp.nl ’s Avonds bestaat de mogelijkheid om met ons Kamerlid en met onze lijsttrekker in debat te gaan. Tijdens de SGP-verkiezingsbijeenkomst. Plaats van samenkomst en tijdstip worden nog bekend gemaakt. Noteer alvast de datum van DV 4 maart..!

Campagne voorbereidingen

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is gestart. De kandidatenlijst is bij de gemeente ingediend. Dat is een secuur werkje. Alle documenten moeten kloppen en de benodigde bewijsstukken compleet bijgevoegd.

Gelukkig zijn onze vrienden Jacob de Borst en Meindert Schreuder er in geslaagd in één keer door de toetsingscommissie te komen. Een felicitatie waard..!
Een opgeluchte Meindert Schreuder overhandigt de complete SGP-kandidatenlijst aan Ria van Urk (van de afdeling verkiezingen)
Indien u of jij ideeën hebt voor de campagne laat het ons dan weten: urk@sgp.nl 

Ook kan jij deelnemen aan de activiteiten van het campagneteam. Meld u, meld je aan..!
Campagnevoorbereidingen - spandoek bij G. Nentjes op het erf

Verkiezingsprogramma

Het Verkiezingsprogramma van de SGP is in de maak. Van de mogelijkheid om aan de hand van een enquête onderwerpen aan te leveren is goed gebruik gemaakt. Op dit moment worden de van alle kanten ingebrachte onderwerpen geselecteerd en in een logisch verband gezet. Daarna zullen de eerste tien kandidaten op de lijst de laatste hand leggen aan de inhoud.

We hopen in de komende Nieuwsbrief de hoofdlijnen van het Verkiezingsprogram te kunnen presenteren.

Limerick

Urk heeft vele dichttalenten gekend. Ze zijn er nog. Bij het doorbladeren van oude Urker kranten kwamen we menig grappig gedichtje tegen. In de Oprechte Urker was een schrijver actief met limericks (dichtvorm van vijf regels). Bij wijze van uitzondering nemen we een ook voor deze tijd toepasselijke limerick over. Wat is waarheid?
Gaat ’t nieuws uw verstand te boven?
En valt het zwaar om het te geloven?
’t  Is de waarheid van het land,
want het staat in de krant
en die zal u geen kool stoven.
Dat had Joop Schenk (SGP) ook niet kunnen denken. Dat hij in 1990 wethouder visserij en economische zaken van Urk zou worden. In 1986 met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekomen en in 1990 opnieuw. En toen wethouder. “Door de samenwerking met Gemeentebelangen, GPV, CH’85 kwam de portefeuille visserij en economische zaken voor de SGP beschikbaar.” De ervaren A.P. Hakvoort (SGP) stond op de nominatie om benoemd te worden, maar kreeg van zijn werkgever geen toestemming. Daardoor werd een beroep op Joop Schenk gedaan. En hij mocht zijn benoeming aanvaarden. Schenk: „Ik heb het niet gezocht. 't Is ook nimmer mijn bedoeling geweest. Er geschiedt echter niets bij geval.”
 
Joop Schenk (45) had liever de portefeuille ruimtelijke ordening, gemeentewerken en dorpsvernieuwing gehad. Hij begon zijn wethouderschap visserij en economische zaken met oriënteren, zich laten informeren en bespreken welke richting het visserijbeleid en de visafslag van de gemeente zich moesten gaan ontwikkelen.
 
Karikatuur
De voorganger van Schenk, Dirk Bakker (CDA), had zijn sporen wel verdiend. Twaalf jaar lang was hij wethouder visserij. Met hart en ziel had hij zich voor de visserij ingezet. Zijn toewijding en nauwe betrokkenheid  zorgde er echter voor dat hij op Koninginnedag 1989 zich in Zwolle op het politiebureau moest melden en in hechtenis werd genomen. Een overdreven actie van het Openbaar Ministerie. De officier van Justitie, mevrouw mr. I.H.B. van Zevenbergen-Joelen vermoedde allerlei complotten en eiste absurd hoge straffen. Haar collega mr. S. van Gend deed voor haar niet onder en zorgde in andere strafzaken (tegen vissers) voor allerlei karikaturen van de vissers en de visserij. Jammer dat ze beiden geen begrip konden opbrengen voor de situatie in de visserij op dat moment. De politierechter en de rechtbank Zwolle dachten daar gelukkig anders over en waren niet onder de indruk van het zogenaamde geleverde bewijs en de hoge strafeisen.
 
Eerst milde, toen absurde straffen
De politierechter en de rechtbank Zwolle waren van mening dat politieke zaken en beleid moeten worden uitgevochten in Brussel en Den Haag en niet door de strafrechter. “Den Haag moet maar andere manieren, administratieve sancties bij voorbeeld, bedenken om de visserman in het gareel te houden,” zei de economische politierechter mr. J. van Aerde. Hij vonniste zeer mild of sprak vrij. De officieren van justitie gingen echter in beroep en uiteindelijk legde het gerechtshof Leeuwarden absurde straffen op. Druk van bovenaf? Een onderzoek waard..!
 
Zwarte bladzijde
De pas aangetreden wethouder Joop Schenk heeft van meet af aan geprobeerd de zaak van wethouder D. Bakker geseponeerd te krijgen. „Ik moet ervan uit gaan dat hij steeds heeft gehandeld in opdracht van de gemeenteraad en in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. Het zou dan ook onjuist zijn, dat Bakker als persoon voor dit beleid zou worden gestraft, terwijl hij slechts uitgevoerd heeft, wat hem is opgedragen". Bakker bemoeide zich niet met de dagelijkse leiding van de visafslag maar liet dat over aan directeur Wim de Bois. “De wethouder kon niet weten wat er zich op de werkvloer van de visafslag afspeelde.”  Daarom is het des te meer wrang dat hij in hoger beroep toch persoonlijk veroordeeld werd. Een zwarte bladzijde in de Nederlandse rechtspraak..!
 
Wethouderschap neergelegd
Tijdens deze ontwikkelingen in de visserij was wethouder Schenk ook druk met de groei van de  werkgelegenheid, het scheppen van voldoende industriegrond en de revitalisering van de haven.  
Lang duurde het wethouderschap van Schenk echter niet. In 1991 trad hij af. Hij liet weten dat hij de deeltijdbaan van wethouder niet langer (meer) kon combineren met zijn leidinggevende functie bij het taxibedrijf in Emmeloord. “Ik heb gekozen voor mijn werk, hoe moeilijk het mij ook valt als wethouder afscheid te nemen", liet Schenk weten. Na zijn aftreden nam hij weer plaats in de gemeenteraad. In 1994 en in 1998 werd hij opnieuw tot gemeenteraadslid gekozen. Daarna stelde hij zich niet meer beschikbaar. In totaal was hij 16 jaar raadslid en ontving daarvoor in 2002 een Koninklijke Onderscheiding.
 
Beginselvast
Joop Schenk was een beginselvaste, betrokken en deskundige wethouder. Hij was een innemende persoonlijkheid, meer gentleman dan politicus. Op 13 januari 2007 overleed hij onverwachts. Hij is 62 jaar geworden. Zijn vrouw Jannie Schenk-Kramer en zijn kinderen hebben het taxibedrijf voortgezet.

M.B.

Maritiem cluster Urk

Samen met de provincie Flevoland probeert de gemeente Urk de maritieme sector op Urk een extra impuls te geven. Onze wethouder zet zich volop voor de werkgelegenheid in de toekomst in.

Vanuit Europese wet- en regelgeving wordt steeds meer ingezet op innovatie en reductie van emissies. Om deze opgave om te zetten in een economische kans werd door de ontwikkelingsmaatschappij Horizon in samenwerking met ROC Friese Poort en de Rijksuniversiteit Groningen een webinar georganiseerd. In drie sessies werden de mogelijkheden op het gebied van de energietransitie, digitalisering en versterking van het maritieme cluster behandeld.

Uitkomst was, dat de kansen groot zijn om het maritieme cluster Urk nog meer op de kaart te zetten, regionaal, nationaal en internationaal. Initiatieven, zoals die van Weforsea en Pedro Rappe van de Boer Maritiem, kwamen op de webinar ook aan de orde.

Nathanaël Middelkoop: “Op Urk zijn alle ingrediënten aanwezig om ons als maritieme gemeente op de kaart te zetten. Daarom is het noodzakelijk de maritieme servicehaven zo snel mogelijk aan te leggen en het binnendijks bedrijventerrein Port of Urk zo spoedig mogelijk te realiseren.” 
Schepen, ontworpen en gemaakt voor het project Urk Werft, in het kader van de REACT EU subsidie voor smart shipping.

Van der Staaij: Schaf 2G af

Kees van der Staaij heeft, mede namens Pieter Omtzigt, tijdens het laatstgehouden coronadebat een motie ingediend waarin beide Kamerleden de regering vragen om “het wetsvoorstel invoering 2G” in te trekken.

"Dit wetsvoorstel dat weinig effectief is, weinig draagvlak heeft en juist op veel maatschappelijke weerstand stuit, mag niet langer boven de markt blijven zweven," aldus de beide parlementariërs.

Zij baseren zich onder meer op het onderzoeksrapport van de TU Delft waarin staat dat de coronapas (3G en 2G) niet effectief is in de bestrijding van de pandemie.

Van der Staaij en Omzigt stellen: “2G-beleid vormt een beperking op de vrijheidsrechten van miljoenen Nederlanders en het leidt tot tweedeling in de samenleving. De geringe voordelen van de 2G-maatregelen wegen niet op tegen de grote nadelen. Trek de initiatiefwet 2G in.”

De motie is afgelopen donderdag met een ruime kamermeerderheid aangenomen.
Kees van der Staaij wordt geïnterviewd door Radio 1 op Urk

Chris Stoffer over beschermwaardigheid van het leven

Twee werelden botsten eind januari in de Tweede Kamer tijdens het abortusdebat. De aanhangers van de autonome mondige mens kruisten de degens met hen die willen vasthouden aan Gods Woord. Chris Stoffer (SGP) liet weten pal te blijven staan voor het ongeboren leven. Een citaat uit zijn toespraak.

“Als deze initiatiefwet een meerderheid krijgt – en daar lijkt het helaas wel op – zal dit de eerste wijziging van de abortuswet zijn sinds deze in werking trad. Het enthousiasme waarmee dit gepaard gaat, doet mij pijn en maakt mij verdrietig. Het is mijn overtuiging dat ieder mensenleven kostbaar en waardevol is, omdat het wonderlijk en naar Gods beeld is gemaakt. Beschermwaardigheid van het leven mag niet afhangen van hoe het eruit ziet of wat het al wel of niet kan.

Ik wil daarom pal staan vóór de bescherming van het ongeboren leven. En ik wil pal naast en achter meisjes en vrouwen staan die met een onbedoelde zwangerschap worden geconfronteerd.”
Chris Stoffer
 
“We weten niet wat voor de deur staat, maar bange vrees vervult ons hart. We zien alles liggen onder de toorn en gramschap Gods. Allerwegen is de afval merkbaar. Het Schriftwoord wordt bevestigd: Degenen “die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden.”

“Indien de Heere het niet verhoedt, zal het straks niet meer geoorloofd zijn naar Gods Woord te leven. De Heere mocht in de toorn nog des ontfermens willen gedenken. Hij verwaardige onze ziel als een buit uit deze ondergaande wereld uit te dragen.”


Ds. T. Klok (1946-2017)
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2022 Staatkundig Gereformeerde Partij Urk, Alle rechten voorbehouden


Wijzigingen aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief?
U kunt hier uw voorkeuren bijwerken of uzelf uitschrijven van de e-mail lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp