Copy

Nieuwsbrief juli 2021

De maand juli wordt wel eens de vakantiemaand genoemd. En dat klopt ook wel, want in juli en augustus verkeren veel inwoners van ons mooie dorp elders. Anderen blijven in deze onzekere tijd thuis, of kunnen in verband met ziekte of een andere reden niet weg.

Het bestuurlijke werk staat op een laag pitje. Toch vindt u in deze Nieuwsbrief weer enkele belangrijke zaken die u rechtstreeks raken.

We denken aan de mogelijkheid om namen te noemen voor de gemeenteraadslijst. Ook bestaat de mogelijkheid om onderwerpen voor het Verkiezingsprogram aan te dragen.

De gebruikelijke rubriek uit de oude doos treft u ook aan. Onze wethouder is een vaste “leverancier” van een stukje in de Nieuwsbrief. Als lijsttrekker geniet hij van het politieke handwerk en probeert het goede voor Urk te zoeken.

Overigens, u bent toch niet vergeten dat u ook een stukje kunt aanleveren voor de Nieuwsbrief? We willen als bestuur door middel van deze Nieuwsbrief het contact tussen leden en bestuur intensiveren. Daaraan kan en mag iedereen meewerken. Doet u mee? Doe jij mee?

We begonnen dit stukje met de opmerking dat velen op vakantie zijn. De meesten gaan over de weg. In Nederland zijn de wegen over het algemeen goed te noemen. In sommige andere landen is dat anders. De dichter van psalm 84 spreekt ook over  wegen, de welgebaande wegen (berijmd). Dat zijn de goed verzorgde wegen die in de oudheid naar Jeruzalem leidden. De weg door de HEERE bepaald is zeker niet een weg van onoverkomelijke gevaren en bezwaren. Daarom roept de dichter uit: “Welzalig is de mens in welker hart de gebaande wegen zijn.” Omdat de Wegbereider de weg tot behoudenis heeft ontsloten. Hij is de weg van kribbe naar kruis gegaan. “Welzalig wiens sterkte in Hem is.”

We wensen u veel leesplezier!

Inhoud
  1. Bezoek Bert-Jan Ruissen aan Urk
  2. Aanleveren onderwerpen Verkiezingsprogramma
  3. Namen voor Gemeenteraadslijst
  4. Teleurstelling inperking IJsselmeervisserij
  5. Uit de oude doos: Jij bent vast geen SGP'er
  6. SGP en de CO2 reductie
  7. Citaat: Israël
SGP Urk

Bezoek Bert-Jan Ruissen aan Urk

Op DV donderdag 23 september hoopt SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen ons dorp te bezoeken. Hij wil graag met inwoners van gedachten wisselen over actuele Europese zaken die de burger of het bedrijfsleven direct raken. Indien u of jij Bert-Jan Ruissen wilt ontmoeten, kunt u zich aanmelden bij urk@sgp.nl Nadere mededelingen volgen nog.
Bert-Jan Ruissen Europarlementariër voor de SGP

Onderwerpen voor de Verkiezingscampagne

DV in de maand augustus 2021 gaat de werkgroep Verkiezingsprogramma 2022-2026 van start. Voor welke punten wil de SGP, onder de zegen en de hulp van de Heere, zich de komende jaren inzetten? U en jij kunnen suggesties en ideeën aandragen. Uw en jouw mening telt..!

Met elkaar “bouwen” we aan ons nieuwe Verkiezingsprogramma. Vandaar dat we onze leden willen horen, zien en oproepen om mee te werken. Wat vindt u, wat vind jij belangrijk? Waar zijn veranderingen op ons dorp gewenst c.q. noodzakelijk? En waar niet? Wat wilt u, wat wil jij ons  meegeven voor de komende tijd?

Wilt u, wil jij zitting nemen in de werkgroep Verkiezingsprogramma. Meld je dan aan: m.bogerd@mail.com

Namen aanleveren voor de SGP-gemeenteraadslijst

Alle leden van onze Kiesvereniging hebben een persoonlijke brief ontvangen waarin ieder lid wordt opgeroepen namen te noemen voor de lijst van de SGP voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook kunt u/jij jezelf aanmelden.

In het verleden stuurden we de ledenlijst mee, maar dat mag niet meer op grond van de thans geldende privacywetgeving (AVG). U kunt namen bekend maken van personen die u beginselgetrouw en geschikt acht. Het bestuur zal nagaan of die personen lid zijn van onze vereniging.

We hopen dat u al in deze fase ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen ons wilt helpen. Maak gebruik van de geboden gelegenheid..!

Teleurstelling over verdere inperking IJsselmeervisserij

Op 30 juni vergaderde de Commissie Visserij van de Tweede Kamer. Een van de onderwerpen op de agenda was de zegenvisserij. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop sprak zijn teleurstelling uit dat “de zegenvisserij nog meer wordt ingeperkt.” Het voorstel van de Minister was niet in de lijn van een eerder door Roelof Bisschop ingediende motie. Deze SGP-motie waarin werd opgeroepen geen generieke reductie van de zegenvisserij te laten plaatsvinden werd toen door een meerderheid aanvaard. 
'Ik ga hier dus niet mee akkoord' - Bisschop over visserij
Het voorstel van de Minister dat nu voorlag zorgt ervoor dat de zegenvisserij niet meer op het IJsselmeer mag plaatsvinden en alleen nog op het Markermeer en IJmeer is toegestaan. Daarnaast wordt het aantal dagen dat er met de zegen gevist mag worden van 7 naar 2 dagen per vergunninghouder teruggebracht. Volgens Bisschop is dit een generieke reductie. Zodoende heeft hij op 30 juni opnieuw een motie ingediend met als strekking het aantal zegendagen terug te brengen naar 5 zoals eerder ook voorgesteld door de PO IJsselmeer. Deze motie haalde helaas geen meerderheid, mede doordat het CDA en CU tegen de motie stemden.

Namens de gemeente Urk heeft visserijwethouder Middelkoop destijds een zienswijze ingediend tegen het voorgenomen besluit van de Minister. Als SGP willen we zowel in Den Haag, Brussel als op Urk (in de gemeenteraad en in het college) blijven opkomen voor onze IJsselmeervissers. 
Reformatorisch Dagblad: Urker wethouder Nathanaël (SGP) maakt zich zorgen om vissers | Zomerreces #2 | RD

Uit de oude doos: Jij bent vast geen SGP'er

Eén van de langstzittende raadsleden voor de SGP was Pieter Jacob Hakvoort, roepnaam Pieter. Drie keer nam hij afscheid van de gemeenteraad, maar elke keer kwam hij op voorkeurstemmen weer terug in de gemeenteraad. Pieter was onnavolgbaar, niet ontbloot van een zekere milde humor en verbaasde een ieder door zijn raadszetel beschikbaar te stellen aan Jan Woord.
 
Pieter Jacob Hakvoort werd op 31 augustus 1924 op Urk geboren uit het huwelijk van Albert Klaasz Hakvoort en Boukje Pieters Kramer. Van beroep was Pieter vishandelaar. Al jong zette hij zich in voor de SGP op Urk. In 1959 kwam hij in de gemeenteraad. Vele jaren deed hij het raadswerk samen met Lub Post, een man met een grote staat van dienst.
 
Voorkeurstemmen
Pieter Hakvoort was geen man van veel woorden. Dat was ook niet nodig met Lub  Post aan zijn zijde. Tot 1978 zat Pieter in de Urker gemeenteraad. Weliswaar werd hij in 1978 opnieuw tot raadslid gekozen, maar hij aanvaardde zijn herbenoeming niet. Pieter stelde zijn zetel ter beschikking van Jan Woord.

In 1982 (toen de SGP voor het eerst vier zetels behaalde) keerde hij terug in de gemeenteraad, opnieuw via voorkeurstemmen. Het werd deze keer voor hem één zittingsperiode. In 1986 nam Pieter Hakvoort afscheid. Verrassend genoeg werd hij in 1998 opnieuw gekozen tot raadslid en nam hij in 2002 definitief afscheid van de gemeenteraad, op de leeftijd van 78 jaar.
 
Levendigste plekje
Pieter Hakvoort leefde intensief mee met de Urker gemeenschap en was veel in het dorp te vinden. Meestal was zijn fiets zijn vervoermiddel. Hoewel hij in dat opzicht sportief was, moest hij van georganiseerde sport niets hebben. In 1971 liet hij in de gemeenteraad weten dat hij er niets op tegen had wanneer kinderen met een bal speelden, “maar dat mensen met een gezond verstand aan het voetballen zijn, is verschrikkelijk.”

De overname van de haven, door de gemeente Urk van de rijksoverheid, noemde hij een “wijs besluit” en de betrokkenheid van de gemeente Urk bij de visafslag vond hij “noodzakelijk”. “We moeten er alles aan doen om de overlevingskansen van de Urker vloot te bewerkstelligen.” Hij was van mening dat als Urk de werkgelegenheid van de visafslag kwijtraakte “Urk van het levendigste plaatsje van Nederland, zou worden het doodste plaatsje van Nederland”.

Pieter Hakvoort bezat ook milde humor. Hij genoot daar zichtbaar van. Toen hij (in 1983) had voorgesteld dat de grote winst die het Gasbedrijf gemaakt had terug moest naar de burger, kreeg hij van burgemeester A.P. Buijs de wind van voren. In reactie daarop liet Pieter Hakvoort weten “in het geheel niet onder de indruk te geraken van de woorden van de voorzitter.” En hij verzocht de burgemeester “zijn stem niet meer te verheffen.”
De raadsleden Ph. ten Napel (GB), P.J. Hakvoort (SGP) en J. Schenk (SGP) onderzoeken de zogenaamde "geloofsbrieven" van de nieuw benoemde raadsleden.
Huisvuil op straat
Het was voor Pieter Hakvoort een doorn in het oog dat het huisvuil (toen nog in zakken) zo vroeg aan de weg werd gezet. Hij waarschuwde dat daardoor “honden met het vuil aan de haal gaan, met alle gevolgen van dien (rommel op de straat).” Hakvoort liet weten de week ervoor nog achter zo’n hond te hebben aangezeten, maar, aldus Hakvoort, “de hond gaf grommend te kennen daar niet van gediend te zijn. Het was geen kleintje. Ik beet hem nog toe: “jij bent vast geen SGP’er.”  
 
Afscheid
In 2002 nam Pieter Hakvoort (definitief) afscheid van de gemeenteraad en ontving uit handen van burgemeester D.G. Schutte (samen met zijn collega SGP-raadslid J. Schenk) een Koninklijke Onderscheiding. Bij zijn afscheid zei Pieter Hakvoort “in alles te kort te zijn geschoten.“ Hij wees op de vergankelijkheid van het leven en de toekomst daarna. “Tussen derven en erven ligt maar één letter verschil.” (…) “Voor ons allen is er maar één ding belangrijk. Niet de SGP in de eerste plaats maar omgekeerd, de PGS, de persoonlijke genade staat.” Hij wenste aan het slot van zijn afscheidstoespraak allen Gods genade en Zijn zegen toe.

Op 14 november 2016 overleed deze markante Urker en SGP’er.
 
M.B.

SGP hekelt Brusselse CO2-plannen

"Te veel, te snel en te veel wensdenken", zo oordeelt ons Europees Parlementslid Bert-Jan Ruissen over de grote stapel CO2-voorstellen die EU-commissaris Frans Timmermans en zijn collega's onlangs presenteerden. "Het is prima om een sprong te maken, maar niet zo ver dat we onze enkels breken."

Energie, productie, import en vervoer worden flink duurder door de voorstellen voor 55% lagere CO2-uitstoot al in 2030. "Kunnen burgers en bedrijven dit wel opbrengen? Of geldt voor hen: groen doen, maar rood staan?", zegt Ruissen.

De SGP mist een overkoepelende studie naar kosten en baten. "Het is goed om het klimaat te helpen, maar niet ten koste van alles. Het klimaat is ook niet geholpen als wij hier groen op een houtje bijten, terwijl VS en China kolencentrales bijbouwen."
 
Israëls herstel is niet een gevolg van de logische ontwikkeling van de geschiedenis en niet te verklaren uit politieke situaties, maar is het resultaat van het rechtstreeks ingrijpen van God. Het komt als een wonder. God doet het, en Hij kan het doen, omdat Hij heel de wereldgeschiedenis in Zijn hand heeft.

Ds. H. Veldkamp
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2021 SGP Urk

Door middel van deze nieuwsbrief wil SGP Urk u op regelmatige basis informeren vanuit de fractie, wethouder, SGP Jongeren, en het bestuur van onze plaatselijke kiesvereniging. Klik
hier voor het nieuwsbriefarchief. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.

SGP Urk. Bouwen in vertrouwen. Met de handen gevouwen! Bouw mee.
Word lid van SGP Urk.

Het copyright van foto's en beeldmateriaal berust bij SGP Urk tenzij anders vermeld.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Staatkundig Gereformeerde Partij Urk · De Giek 20 · Urk, Flevoland 8322 AT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp