Copy

Nieuwsbrief November 2021

De Nieuwsbrief November 2021 ligt of staat (via het scherm) weer voor u. We proberen u elke maand te informeren over onderwerpen die ons bezig houden. Tevens vindt u elke keer een toelichting op zaken die onze Kiesvereniging direct raken. We gaan in deze Nieuwsbrief in op de komende gemeenteraadsverkiezingen en op de activiteiten in het kader van het honderd jarig bestaan van onze Kiesvereniging.

De rubriek “Uit de oude doos” ontbreekt niet. Bijzondere aandacht wordt in deze rubriek gevraagd voor Riekelt Hoefnagel, de oprichter van onze plaatselijke afdeling in 1921 èn het eerste raadslid voor de SGP in de Urker gemeenteraad.

Wij gedenken - Bas van der Vlies
We vermelden het overlijden van oud Tweede Kamerlid ir. B.J. van der Vlies, omdat zijn heengaan ons heeft aangegrepen. Zijn overlijden getuigt: heden ik, morgen gij. En zijn we dan bereid? Laten we ons haasten en spoeden om ons levens wil en bedenken wat tot onze eeuwige vrede dient. Het is onze wens en bede dat tegen die achtergrond deze Nieuwsbrief mag worden gelezen. Memento mori. Gedenk te sterven.
 
Inhoud
 
 1. SGP-kandidatenlijst in de maak
 2. Enquête verkiezingsprogramma - Herhaalde oproep!
 3. Herdenking 100 jaar SGP kiesvereniging Urk
 4. Crisistijd - Brief aan hoofdbestuur
 5. Ir. B.J. van der Vlies overleden
 6. Wethouder actief: Calamiteiten Team Maritiem Urk 
 7. Riekelt Hoefnagel eerste voorzitter en eerste raadslid op Urk
 8. Wat is het doel van het Corona-beleid?
 9. SGP hekelt EU-geld voor haat-schoolboeken
 10. Citaat
SGP Urk
Begraafplaats Kerkje aan de Zee - Memento mori!

SGP-kandidatenlijst in de maak

Voor plaatsing op de SGP-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn diverse namen ingediend. De Selectie Advies Commissie (SAC) heeft zich de achterliggende tijd over de ingeleverde namen gebogen en diverse gesprekken gevoerd. Binnenkort hoopt de SAC advies uit te brengen aan het bestuur. Voor plaatsing op de lijst en de volgorde houdt de SAC de richtlijnen aan die de SGP heeft gesteld.
Kandidaten behoren:
 1. beginselgetrouw te zijn;
 2. te beschikken over persoonlijke competenties (communicatieve en schriftelijke vaardigheden, politieke affiniteit, ervaring, inzet, werken in teamverband etc.);
 3. draagvlak en een zekere bekendheid (kerkelijke spreiding, vakkennis, etc.) te genieten;
 4. evenwichtig en integer te zijn.
 
Eén van de uitgangspunten van de commissie is ook de door de SGP aangeven zittingsduur. Een termijn van twee keer vier jaar wordt voor zittende raadsleden gehanteerd en bij gebleken geschiktheid en goed functioneren een termijn van drie keer vier jaar.
 
Zoals gezegd hoopt de SAC binnenkort advies uit te brengen aan het bestuur. Het bestuur stelt vervolgens in het bijzijn van de SAC de voorlopige kandidatenlijst vast. Daarna worden de leden geconsulteerd. De ledenvergadering voor deze consultatie wordt DV op zaterdag 11 december 2021 gehouden. De uitnodiging hiervoor ontvangen alle leden een week voor genoemde datum.

Enquête verkiezingsprogramma - Herhaalde oproep!

In de komende tijd hopen we ons Verkiezingsprogram voor de DV in 2022 te houden Gemeenteraadsverkiezing op te stellen. Graag vernemen we uw mening en willen daarnaar luisteren. Wat vindt u het belangrijkste (nu en in de toekomst) voor Urk
De enquête is hier te vinden https://forms.office.com/r/EchyAMUJdk het kost weinig tijd om het in te vullen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Uw reactie stellen we bijzonder op prijs. Alvast bedankt voor het invullen. 

Herdenking 100 jaar SGP kiesvereniging Urk

In het kader van de herdenking van het 100-jarig bestaan van onze Kiesvereniging worden in de maand november een tweetal activiteiten georganiseerd! Gelukkig kan er toch een en ander georganiseerd worden ondanks Covid-19.

In de eerste plaats zal, wanneer alles goed mag gaan, elke bewoner op Urk deze maand een SGP jubileumuitgave ontvangen! Naast een kort historisch beeld staan er in de brochure onder meer bijdragen van de burgemeester, de wethouder, de fractievoorzitters in de gemeenteraad, Menno de Bruyne en anderen. Het is een frisse kleurrijke glossy geworden, mooi om te bewaren!
Menorah-kerk Urk
HERDENKINGSDIENST
In de tweede plaats wordt er op D.V. dinsdag 23 november 2021 in de Menorahkerk een herdenkingsdienst gehouden. Deze herdenkingssamenkomst begint om 19.30 uur. Sprekers zullen zijn ds. A.C. Uitslag en ds. D.E. van de Kieft. Een ieder is van harte welkom! Toon uw belangstelling! Er zal een collecte voor de onkosten worden gehouden.

Crisistijd - Brief aan hoofdbestuur

Onlangs hebben wij aan het Hoofdbestuur van de SGP een brief geschreven over de nood van de tijd waarin we leven. De brief is voortgekomen uit de worsteling binnen het bestuur over de vraag wat we zouden kunnen doen om land en volk terug te roepen naar Gods Woord en Zijn heilzame geboden.

Naar ons gevoelen kan dat alleen wanneer we schuld belijden, schuld erkennen. Zoals ook Daniël mocht doen: “O, Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen U gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel we tegen Hem gerebelleerd hebben. En we hebben de stem van de HEEERE onze God niet gehoorzaamd, dat wij in Zijn wetten wandelen zouden, die Hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand Zijner knechten, de profeten.”
 
In de brief aan het Hoofdbestuur vragen wij om de vertegenwoordigers van de landelijke kerken op te roepen een boete- en bededag te beleggen, op een vaste dag bijvoorbeeld in DV januari 2022. Er zou een signaal vanuit kunnen gaan, wanneer de kerken in Nederland tegelijk belijden dat God (nog) niet doet met ons naar onze zonden. De zonden van ons persoonlijk, van onze gezinnen, van ons volksdeel, maar ook de zonden van land en volk.
 
Een andere optie zou kunnen zijn dat het Hoofdbestuur zelf op een avond een landelijke boete- en bededienst belegt in één van de grote kerken van Nederland, bijvoorbeeld in Dordrecht.
 
De derde mogelijkheid die wij het Hoofdbestuur voorlegden is om – al dan niet gecombineerd met beide andere opties – in de grote landelijke dagbladen een paginagrote oproep tot inkeer en wederkeer naar Gods heilzame geboden te plaatsen. Onder Gods bestuur en Zijn zegen kan deze oproep een wolkje als eens mans hand zijn.
 
We zijn in afwachting van het antwoord van het Hoofdbestuur en hopen van harte dat deze geringe poging mag leiden tot een keuze die Gode welbehagelijk is en mag leiden tot de verheerlijking van Zijn naam.

Ir. B.J. van der Vlies overleden

Zondag 7 november 2021 overleed ir. B.J. van der Vlies, op 79-jarige leeftijd. Van 1981 tot 2010 was hij Tweede Kamerlid voor de SGP. Op Urk was hij geen onbekende. In hem verliezen we als SGP, maar ook als Urk, een beginselgetrouwe, bekwame en betrokken bestuurder. Hij kwam graag op Urk en zette zich ten volle in voor de visserij en voor de autonomie van de gemeente. We herinneren ons zijn betrokkenheid, bescheidenheid en bewogenheid. De Heere gaf hem deze gaven.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods ondersteuning en nabijheid toe in dit zo smartelijk verlies.
Ir. B.J. van der Vlies op werkbezoek in de oude mijnzaal op de havenlokatie. Naast hem de heer J. Zijderveld, voorzitter van de SGP-Provinciale Vereniging Flevoland, achter hem ir. H. van Rossum

Wethouder actief: Calamiteiten Team Maritiem Urk 

Regeren is vooruit zien. Wanneer er zich een calamiteit voordoet op zee is het goed om vooraf duidelijk te hebben geregeld wie, wat doet en wanneer. Onlangs zijn daarover afspraken gemaakt en vastgelegd in een protocol. Namens de gemeente ondertekende wethouder Nathanaël Middelkoop dit protocol.

De wethouder zegt “niet te hopen dat het protocol ooit uit de kast moet worden gehaald. Toch is het van belang dat alle instanties die betrokken zijn bij een calamiteit op zee duidelijke afspraken maken en van elkaar weten wie wat doet.. Dit verhoogt de efficiency en doeltreffendheid van de gezamenlijke inzet.”  

De deelnemende partijen vormen samen het Calamiteiten Team Maritiem Urk (CTMU). Doel is om bij een calamiteit de acties te coördineren, maar ook om de onzekerheid bij nabestaanden en de samenleving weg te nemen. 

Riekelt Hoefnagel eerste voorzitter en eerste raadslid op Urk

Riekelt Hoefnagel is vanaf het begin van de oprichting van onze Kiesvereniging bestuurslid. Hij was één van de oprichters. Riekelt Hoefnagel (1861-1943) was visserman en later bakker. In de Christelijke Gereformeerde Kerk op Urk nam hij als ouderling een belangrijke plaats in. Bij hem logeerden de predikanten en was er ‘s zondagsavond gezelschap. Daarnaast catechiseerde Hoefnagel de jeugd en deed vele huisbezoeken.
 
Hoefnagel had geen hoge gedachten van zichzelf. Hij vond zich “te jong” en “te onwetend”. De Heere trok hem echter met de woorden: “Gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en geest, welke beide Godes zijn.” Zelf zei hij daarvan: “Ik stond geheel verbaasd. Ik duur gekocht? Was dat voor mij, voor zulk een doemwaardig zondaar?”
Dat scheen hem te groot, maar de HEERE sprak: “Ik doe het niet om uwentwil, maar om Mijns groten naams wil.”
 
Eerste voorzitter
Onder zijn leiding kwam op 20 maart 1921 een aantal personen bijeen om op het eiland Urk een afdeling van de Staatkundig Gereformeerde Partij op te richten. De Kiesverenging van de SGP startte met 25 leden en Riekelt Hoefnagel werd als (eerste) voorzitter gekozen.
De oprichting van de SGP-afdeling werd hem niet in dank afgenomen. Tot dan toe stemden de meeste eilanders hoofdzakelijk ARP en CHU. Het is logisch dat de afdelingen van beide partijen op het eiland weinig waardering voor het initiatief van R. Hoefnagel, S. Blom en G. Post konden opbrengen. Dit leidde tot heftige discussies en zelfs tot verstoring van de vergaderingen van de SGP. In 1933 moest voorzitter Hoefnagel tijdens een openbare SGP-bijeenkomst enkele aanwezige eilanders verzoeken om de zaal te verlaten, omdat ze SGP-Tweede Kamerlid ir. C.N. van Dis het spreken onmogelijk maakten.
 
Naam van de kiesvereniging
Eerste raadslid
Tot halverwege 1935 bleef Riekelt Hoefnagel voorzitter van het bestuur. In 1935 bedankte hij “vanwege zijn leeftijd”. G.F. Post volgde hem op.
In datzelfde jaar neemt de SGP voor de eerste keer zelfstandig deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op het eiland. Op de SGP-lijst (met slechts drie namen) werden 191 stemmen uitgebracht. Van de 11 raadszetels kreeg de SGP er 2: een volle zetel en een restzetel. R. Hoefnagel en A. Keuter Pzn namen, namens de SGP, zitting in de gemeenteraad. Vanaf dat moment (1935) is de SGP steeds vertegenwoordigd geweest in de Urker gemeenteraad. Riekelt Hoefnagel was niet alleen de eerste voorzitter van de SGP op Urk, maar ook het eerste raadslid namens de SGP op Urk.
 
Zondagsrust en -heiliging
Grote onderwerpen speelden in die tijd niet in de gemeenteraad. Wel zagen beide SGP-raadsleden een afglijden en verlaten van de geboden van de Heere op het eiland. Deze zorg die hun hart vervulde, lieten ze ook in de gemeenteraad horen. Ze kwamen op voor de zondagsrust en -heiliging. Het rumoer op zaterdagavond en op zondag als gevolg van alcoholgebruik is hen een doorn in het oog. “De burgemeester moet hiertegen optreden.” De burgemeester antwoordde dit “niet zo eenvoudig te vinden. Er ligt hier ook een taak voor de ouders.”
Het ontbreken van urinoirs op het eiland stelden zij ook aan de orde. Door de afwezigheid van deze openbare voorzieningen ontstonden onhygiënische en onzedelijke taferelen. De burgemeester zegde toe dat er zo spoedig mogelijk urinoirs zouden worden geplaatst. Om op te treden tegen mensen “in ongeoorloofde kleding bij het strand” voelde de burgemeester niet veel. Hij liet weten niet bereid te zijn “om als zedenpolitie te gaan spelen”. Evenmin voelde hij er iets voor om de sluitingstijden van de café’s te vervroegen op zaterdagavond. “Dat lost het probleem niet op.”
 
Einde raadslidmaatschap
In 1939 werden opnieuw gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 237 stemmen werden op de SGP-lijst uitgebracht, een stijging van ruim 23 procent ten opzichte van vier jaren terug. De SGP behield de twee zetels. R. Hoefnagel keerde niet meer terug in de gemeenteraad. Hij had zich niet meer beschikbaar gesteld “vanwege zijn zeer hogen ouderdom.” A. Keuter en J. Nentjes Dzn vertegenwoordigden in 1939 en volgende jaren de SGP in de gemeenteraad.
Op 6 augustus 1943 overleed Riekelt Hoefnagel. Onder grote belangstelling werd hij begraven op het oude kerkhof bij het Kerkje aan de Zee. Zijn graf wordt nu nog onderhouden door de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer.
 
M.B.
Burgemeester A. Gravestein (midden) voelde er niets voor om - zoals hij zei - "als zedenpolitie te gaan optreden"

Wat is het doel van het Corona-beleid?

De SGP heeft vorige week tegen de verlenging van de coronawet gestemd. Kees van der Staaij: “In de huidige fase past terughoudendheid om vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen te treffen en moet juist méér de verantwoordelijkheid van de samenleving aangesproken worden.”

Coronatoegangsbewijs
In de wet is de mogelijkheid opgenomen om een coronapas in te voeren. De SGP vindt dit te ver gaan. “De aanvankelijk beoogde tijdelijkheid van de coronawet raakt steeds verder uit het zicht.”
Kees van der Staaij bracht een week eerder zijn grote bezorgdheid al onder woorden in de Tweede Kamer. “Waar gaan we naartoe?”, zo vroeg hij het kabinet. “Een gevoel van beklemdheid vervult me, omdat keer op keer door het kabinet is gezegd dat er geen vaccinatiedwang komt, direct of indirect. En de hele Kamer sprak uit: geen dwang, geen drang. Maar nu liggen er plannen op tafel om de coronapas mogelijk te kunnen gaan vragen in werksituaties, in de zorg, en ga zo maar door. Dat gaat de SGP te ver.”

Doel van beleid
Kees van der Staaij sprak verder de vrees uit, dat als alle maatregelen onvoldoende helpen, misschien later nog wel een coronapas in het onderwijs of het schrappen van het testbewijs als alternatief voor het vaccinatiebewijs wordt ingevoerd. “Dit maakt veel burgers bezorgd. Waar eindigt dit? Wanneer stoppen we met die coronapas? Wat is eigenlijk het doel van deze aanpak en wanneer is dat doel bereikt?”

De trieste balans van de stemming vorige week in de Tweede Kamer is, dat de drempel voor ongevaccineerden om deel te nemen aan het openbare leven verder wordt verhoogd. Een welbewuste keuze van het kabinet. Op dit moment krijgt het kabinet hiervoor voldoende steun, ook van het CDA en de CU.
Niet-gevacineerden tweederangs burgers?

SGP hekelt EU-geld voor haat-schoolboeken

De SGP is teleurgesteld dat het Europees Parlement ook volgend jaar Palestijnse schoolboeken vol met Jodenhaat gaat betalen. Er bleek helaas geen meerderheid voor een voorstel om deze uitgave stop te zetten.

"De kans op vrede verkleint als kleine kinderen leren om Joden en Israël te haten", zei Bert-Jan Ruissen. "De Palestijnse schoolboeken tonen zelfs rekensommetjes die aanslagen in Israël verheerlijken. Het deugt niet dat de EU-belastingbetaler daaraan moet meebetalen".

Ruissen zal zich ook komende jaren blijven inzetten om de EU-subsidie te schrappen evenals om bestaande antisemitische Palestijnse boeken te verwijderen.

Bert Jan Ruissen teleugesteld dat meerderheid Europees Parlement Palestijnse schoolboeken betaalt waarin haatdragende teksten jegens Israël staan
 
Onze kracht schuilt niet in het samengaan van zogenaamde rechtse partijen, maar in het hoog houden van de banier des Heeren en in het pal staan voor de heilige beginselen, vervat in Gods Woord.

Riekelt Hoefnagel
(1861-1943)
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2021 Staatkundig Gereformeerde Partij Urk, Alle rechten voorbehouden


Wijzigingen aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief?
U kunt hier uw voorkeuren bijwerken of uzelf uitschrijven van de e-mail lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp