Copy

Nieuwsbrief maart 2021

Deze keer een tussenbericht van ons als bestuur, in verband met de Tweede Kamerverkiezingen. Het is van belang dat u, dat jij de oproep leest en anderen opwekt om DV aanstaande woensdag 17 maart te gaan stemmen. Iedere stem telt. In de tweede plaats wekken we in hetzelfde artikel op om SGP te stemmen. Wilt u, uw familielid of uw omgeving dat Gods Woord nog wordt gehoord in de Tweede Kamer of niet?

De digitale Partijdag staat voor de deur. U kunt zich daarvoor opgeven! Verder treft u een korte terugblik van het bezoek van Kees van der Staaij aan Urk.
Daarnaast vindt u een verslag van de SGP-raadsfractie aan de begraafplaats en aan het rouwcentrum.

In de rubriek uit de oude doos blikken we terug op een voorval in de 100-jarige geschiedenis van onze vereniging. We wensen u veel leesplezier.

Inhoud
SGP Urk

Stem SGP !

Als bestuur roepen we alle leden op om de verkiezingsdag niet te vergeten. En … om als het even kan anderen op te wekken om te gaan stemmen. Met name dat laatste is van belang. Er zijn inwoners die uit onvrede thuis blijven, of uit nonchalance, of uit ongeïnteresseerdheid.

Grote verantwoordelijkheid
Toch blijft het onze christenplicht om onze stem uit te brengen, op een verantwoorde wijze, als voor Gods Aangezicht. Want een christen hoort wel in de wereld, maar niet van de wereld te zijn. Het zal – wanneer het recht ligt – de begeerte van elke kerkganger zijn, dat we een overheid krijgen die Gods Woord als uitgangspunt neemt. Guido de Brés heeft de taak en roeping van de overheid zo helder en duidelijk in artikel 36 NGB verwoord.

Het is daarom van het grootste belang dat we onze stem uitbrengen op een partij die Gods Woord in de landsregering tot uitgangspunt wil nemen en wil laten horen. Daarom is thuisblijven op de verkiezingsdag geen optie. Stemmen is christenplicht.
Op welke partij?
We hebben de geesten te beproeven (1 Johannes 4 vers 1) of ze uit God zijn. In het licht van Gods Woord moeten we helaas constateren dat er dan weinig partijen overblijven die we kunnen stemmen.

De meeste linkse, maar ook seculiere rechtse en liberale partijen werken hard mee aan de afbraak van de laatste restanten van het christelijk Nederland. Vrijheid, gelijkheid en blijheid is het ideaal:
 1. Ten aanzien van het huwelijk en gezin kan alles er mee door: mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, samenwonen, naaktcultuur etc. De eenverdieners worden extra belast. Dat God zelf het huwelijk tussen één man en één vrouw heeft ingesteld, en een heilige orde heeft bepaald, wordt als achterhaald beschouwd. Denk hierbij ook aan de gender–ideologie en naaktcultuur die voortwoekert.
   
 2. En wat te denken van het door God geschapen leven. Abortus en euthanasie worden geen strobreed in de weg gelegd. Erger nog, alleen maar gemakkelijker gemaakt. De mondige mens bepaalt zelf wel wat hij of zij doet met zijn of haar eigen lichaam en leven.
   
 3. Het stemgedrag van niet christelijke partijen ten opzichte van scholen die de christelijke waarden en normen in een identiteitsverklaring hebben staan belooft weinig goeds voor de toekomst. Scholen die voor de ouders willen zijn om hun doopbelofte waar te kunnen maken, moeten open gebroken worden. Gelijkheid en neutraliteit worden gepredikt.
   
 4. De zondag is een vrije dag, een uitgaansdag. Een ieder doet maar wat hij of zij goed vindt. Dat God ons deze dag heeft gelaten om Hem te eren en te dienen moet je achter de voordeur vertellen maar niet in het openbaar. De overheid heeft daarin geen taak.
   
 5. Moeten de theaters, horecabedrijven en voetbalstations vanwege de coronacrisis dicht dan ook de kerken dicht.
Zo zouden we door kunnen gaan. Het lust ons niet. Wel weten we dat een christen die een dergelijke partij (die hier allemaal voor is) stemt (VVD, PVV, FvD of links) – met eerbied gesproken - een stuk uit zijn of haar Bijbel scheurt en dat opvult met het eigen ik, met het eigen gemak, met … .

Gods beloften
Waarom schrijven we het vorenstaande? Omdat we vrezen dat velen in ons dorp opnieuw Gods beloften openlijk wensen te vertreden. Immers, de Heere heeft Zijn zegen beloofd aan een land en een volk die naar Zijn inzettingen willen wandelen. “Hij, die op U vertrouwt, Uw wetten onderhoudt, vindt daarin groten loon.” Hoe vaak hebben we deze bekende woorden uit Psalm 19 al niet (mee)gezongen? In het houden van Gods geboden is grote loon. De Heere wil daar Zijn zegen aan verbinden. Maar wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.

SGP, vaak tegen de stroom in
De roeping die we als kerk(mensen) hebben naar de samenleving kan dan ook niet beperkt blijven tot het bidden voor de overheid en voor hen die in hoogheid gezeten zijn, maar zal ook in de praktijk tot uitdrukking moeten komen in ons stemgedrag. Overbodig is het dan om u te zeggen dat de SGP, vaak tegen de stroom in, land en volk wil oproepen weder te keren tot de Heere en Zijn geboden. „Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben." (Jesaja 8:20)
Kiest u voor een partij met Gods Woord of een partij zonder Gods Woord?
(Foto: voorblad van de Bijbel der Christelijke Gereformeerde Kerk te Urk Anno Domini 1894)

Bezoek Kees van der Staaij aan Urk

Op zaterdag 27 februari bezocht onze SGP-leider Kees van der Staaij onze gemeente. In de Visserijschool werd hij zowel door de directeur Durk Bijma als door de vissers Jacob de Boer en Willem Snoek bijgepraat over het visserijonderwijs en de zorgen in de visserij. De vooruitzichten zijn niet gunstig. Denk aan de gevolgen van de Brexit, de pulskor en de bemoeienis van Brussel met de visserij, maar ook het voornemen van Greenpeace om stenen in de zee te dumpen.

Dorpskern
De wandeling door de oude dorpskern leverde onverwachtse ontmoetingen op. Meerdere plaatsgenoten maakten van de gelegenheid gebruik om met Kees van der Staaij op de foto te gaan of vragen te stellen. Burgemeester Cees van den Bos groette met zijn gezin vanaf het balkon de andere Kees toen hij passeerde.

Meindert Kramer en Klaas Post gaven na de lunch een interessante toelichting op de vele grenscorrecties die tussen de Noordoostpolder en Urk plaatsvonden en waar veel voor betaald moest worden.

Urker economie
Dat durf, lef en ondernemingszin Urk stempelen, toonden Johan Hartman en Louwe Kramer. Zij gaven een beeld van de groeiende en bloeiende Urker economie.

Al met al ervaarde Kees van der Staaij het bezoek als ,,vernieuwend, verrijkend en waardevol." Met een tas vol werk en zeebanket vertrok hij ’s middags naar zijn woonplaats Benthuizen.
Facebook SGP Urk
Twitter SGP Urk
Website SGP Urk
Email SGP Urk
Instagram SGP Urk

Partijdag 2021

De landelijke partijdag van de SGP staat voor de deur. Op D.V. zaterdag 22 mei 2021 wordt deze landelijke vergadering, onder leiding van de nieuwe voorzitter drs. D. van Meeuwen, gehouden. Ds. G.W.S. Mulder spreekt de meditatie uit. Daarna komen de gebruikelijke jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester aan de orde.
Onze fractieleider in de Tweede Kamer, Kees van der Staaij, hoopt zijn partijrede uit te spreken.
U kunt de Partijdag digitaal bijwonen, maar dient zich wel vooraf aan te melden bij onze secretaris urk@sgp.nl

EU-heksenjacht op vissers buiten alle proporties

Bert-Jan Ruissen (SGP) heeft deze week in het Europees Parlement in niet mis te verstane woorden “de Europese heksenjacht op vissers” veroordeeld. “Het is buiten alle proporties dat er toezichts-camera's op vissersschepen worden geplaatst.” Het Europees Parlement stemde echter achterliggende woensdag wel in, met 8 stemmen verschil, voor de verplichte camera's.

“We hebben geen behoefte aan Big Brother-achtige toestanden. Controle is prima, maar een heksenjacht niet”, liet een heftig reagerende Ruissen weten. “We plaatsen toch ook geen camera's in auto's op jacht naar verkeersovertredingen?"
De SGP hoopt dat de meerderheid van de EU-landen, waaronder Nederland, alsnog een stokje steekt voor deze doorgeschoten controle.

Aanlandverklaring
Dankzij de inzet van de SGP in Brussel houden de regels voor de visserijcontrole meer rekening met de zondagsrust. Vissers krijgen meer tijd voor de zogeheten ‘aanlandverklaring’, waarmee de vangst moet worden aangemeld.

Wat betreft de visvangst stemde het Europees Parlement in met een voorstel over het wegen van de vis. Naast het wegen bij aanlanding, blijft ook het wegen aan boord en bij de afslag mogelijk. Dat is nodig, want anders zou dat ten koste gaan van de kwaliteit en hygiëne van de vis.
SGP heeft het meest oog voor de toekomst van de visserman en is daarin consequent (!). Dit kan van veel andere partijen helaas niet gezegd worden. Klik hier voor het onderzoek van VISNED.

Raadsfractie bezoekt rouwcentrum en begraafplaats

Na alle commotie over het begraven en cremeren vorige maand heeft de raadsfractie vorige week een bezoek gebracht aan het bestuur van Draagt Elkanders Lasten (DEL). De fractie werd hartelijk ontvangen door de kersverse voorzitter Klaas Brouwer en de andere bestuursleden.
Er is met het bestuur van DEL gesproken over de wijze van begraven nu en in de toekomst op Urk. Ook de begrafeniskosten kwamen aan de orde en de duur van de begrafenis.
De fractie heeft het bestuur gevraagd om regelmatig met de leden van DEL te communiceren over de mogelijkheden en de kosten van begraven. Het bezoek van de raadsfractie werd als zeer nuttig en leerzaam ervaren.

Eerder bezocht de raadsfractie begraafplaats De Vormt en sprak daar over het beheer, onderhoud en uitbreiding van de begraafplaats. Met waardering constateerde de fractie de betrokkenheid en inzet van Maarten Hakvoort en Astrid Dijkstra om het begraven op Urk zo gewetensvol en piëteitsvol te laten geschieden.

Uit de oude doos: Niet juichend over Flevoland

In tegenstelling tot de andere gemeenten in de ingepolderde gebieden stond Urk in 1985 niet te juichen om bij Flevoland te worden ingedeeld. “De plaatselijke SGP is beslist voor Overijssel”, liet wethouder L. Korf weten. “Urk heeft vanouds banden met deze provincie terwijl we met Flevoland geen binding hebben. Verder is voor de SGP het geestelijke klimaat een belangrijk punt. In Overijssel zijn meer plaatsen met een
duidelijke kerkelijke signatuur, waar Urk goed bij"
aldus Korf.
„Een nieuwe provincie zal overheerst worden door Lelystad en Almere, waar de onkerkelijkheid groot is. Urk gaat het nog moeilijk krijgen", zo voorspelde wethouder Korf. 

De SGP-wethouder kreeg bijval van ir. P. Werksma, projectleider herziening streekplan Noordwest-Overijssel. “Er bestaan nauwelijks relaties tussen de
Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland, welke gebieden door het Ketelmeer worden gescheiden”
, betoogde hij. “Emmeloord heeft bovendien geen relatie met Lelystad, maar wel met Zwolle.”
Oude kaart van de Noordoostpolder waarop de naam Urkerland prijkt
 
Er zijn nog streken in ons land, waar een min of meer groter deel van de bevolking de beleving van Gods Wet in het openbare leven zoekt. Eén van de kenmerken daarvan is toch zeker een betrekkelijke rust op de zondag. Zo ook op Urk.
Urk wil in de eerste plaats vissersplaats blijven en het karakter bewaren dat er nog mag zijn.
 
Ds. D. Slagboom
(in de Banier van 28 augustus 1986)
Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen (klik hier)
urk.sgp.nl
Website
Stuur een e-mail aan SGP Urk
Facebook
Twitter
Link
YouTube SGP Urk
Copyright © 2021 SGP Urk

Door middel van deze nieuwsbrief wil SGP Urk u op regelmatige basis informeren vanuit de fractie, wethouder, SGP Jongeren, en het bestuur van onze plaatselijke kiesvereniging. Klik
hier voor het nieuwsbriefarchief. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.

SGP Urk. Bouwen in vertrouwen. Met de handen gevouwen! Bouw mee.
Word lid van SGP Urk.

Het copyright van foto's en beeldmateriaal berust bij SGP Urk tenzij anders vermeld.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Staatkundig Gereformeerde Partij Urk · De Giek 20 · Urk, Flevoland 8322 AT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp