View this email in your browser
Meldpunt Vreemdelingendetentie
verzamelt meldingen over de omstandigheden in vreemdelingendetentie.

Het doel is om zo meer zicht te krijgen op de detentie-omstandigheden en dit terug te koppelen naar de politiek en media. Daarnaast bieden we hulp bij de opvolging van klachten.
    
Heeft u een klacht? Bel dan naar 010-7470156. Vanuit detentie kunt u gratis bellen naar 0800-3388776.

Volg ons op:
  
of bezoek onze website.

Onderwerpen

Meldingen Meldpunt Vreemdelingendetentie

In de periode van 1 maart  tot en met 26 maart is er in totaal 31 keer gebeld vanuit detentie naar het Meldpunt. Daarvan werd er 15 keer uit Rotterdam gebeld, 9  keer vanuit Schiphol, 5 keer vanuit Zeist en 2 mensen waarvan detentie was opgeheven. Deze telefoontjes worden door het Meldpunt altijd onderverdeeld in verschillende categorieën. De drie meest besproken onderwerpen waren: praktische informatie, medische zorg en de afhandeling van klachten die ingediend zijn bij de Commissie van Toezicht of de RSJ.

Bijzondere meldingen

Klagen over de isoleercel in de rechtbank blijkt onmogelijk
Op 22 januari werd meneer N. om 09:00 ‘s morgens opgehaald vanuit detentiecentrum Schiphol. N. moest in een kale cel in de rechtbank wachten totdat zijn zitting zou beginnen. Zijn zitting begon echter pas om 16:00. Na de zitting moest N. opnieuw terug in de kale rechtbankcel om nog een uur te wachten op de transportbus. In het rapport van december 2017 noemde de Nationale Ombudsman de duur en wijze van het oponthoud in rechtbanken onaanvaardbaar. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft samen met meneer N. een klacht ingediend over zijn langdurige verblijf in een geïsoleerde cel in de rechtbank. Echter is zijn beklag niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de Commissie van Toezicht kan zij geen uitspraak doen, omdat het gaat om een klacht over afzondering op de rechtbank en niet in het detentiecentrum. Het is belangrijk dat gedetineerden kunnen klagen als er iets niet goed verloopt in de uitvoering. Het is voor meneer N. onduidelijk waar hij met zijn klacht terecht zou kunnen. Meneer N. verblijft ondertussen in een asielzoekerscentrum in afwachting van zijn asielaanvraag.
Medische behandeling wordt afgebroken vanwege uitzetting
Meneer R. belde vanuit detentiecentrum Schiphol naar het Meldpunt Vreemdelingendetentie over pijn aan zijn arm. Hij was gevallen en kreeg in het ziekenhuis gips om zijn arm.  Er stond een vervolgafspraak ingepland om zijn arm te controleren. Maar toen werd er met afspraken geschoven, omdat er een uitzetting gepland stond. Meneer R. werd eerder dan gepland naar het ziekenhuis gebracht om zijn gips eraf te halen. Daarnaast werd hem verteld dat hij ter controle ook in het land van herkomst naar een arts zou kunnen gaan. Het lijkt erop dat de medische behandeling van R.'s arm eerder werd afgebroken ten behoeve van de uitzetting.

Vervoer naar de rechtbank

Meneer B. uit detentiecentrum Rotterdam had om 14:15 een zitting in de rechtbank van Den Haag. Hij werd die dag om 06:30 van zijn bed gelicht om met de transportbus naar de rechtbank te gaan. Voor B. was het onbegrijpelijk waarom hij zo vroeg moest vertrekken terwijl de rechtbank nog geen half uur van het detentiecentrum vandaan is. Hij vreesde om urenlang in de kale geïsoleerde cel van de rechtbank te moeten verblijven, zonder zijn sigaretten en luchtplaats met mede gedetineerden. Dit woog B. zo zwaar dat hij weigerde om zijn zitting bij te wonen.

Beklagzittingen

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie ondersteunt ingeslotenen in de klachtenprocedure. Dit houdt in dat wij helpen met het indienen van klachten en ingeslotenen bijstaan tijdens beklagzittingen. Afgelopen maand hebben er verschillende beklagzittingen in de detentiecentra plaatsgevonden, hieronder volgt een selectie.

01-03-2018: Verplaatsing afdeling
Meneer B. uit detentiecentrum Rotterdam verbleef op medische gronden in een eenpersoonscel. Hij voelde zich erg op zijn gemak op zijn afdeling en kende iedereen. Totdat hem werd verteld dat hij vanwege een onbekende reden overgeplaatst zou worden naar een andere afdeling.


B. probeerde uit te leggen waarom hij liever op zijn eigen afdeling wou blijven, maar als reactie hierop werd hij voor straf op de beheersafdeling geplaatst. Meneer B. belde ons op om te vragen of wij hem konden helpen met het indienen van een klacht. In het verweer van de directie, wat wij ontvingen als reactie op de klacht, stond wel de reden van overplaatsing: B. zou namelijk naar een andere afdeling overgeplaatst worden zodat hij in een eenpersoonscel zou kunnen verblijven. Echter verbleef meneer al in een eenpersoonscel. Er volgde een beklagzitting en het Meldpunt Vreemdelingendetentie stond hem |bij. De Commissie van Toezicht vond het verweer van de directie onduidelijk. Er werd daarom teneinde van de zitting afgesproken om meneer B. weer terug te plaatsen naar zijn eigen afdeling.

15-03-2018: Compensatie voor gestolen goederen
Meneer F. uit detentiecentrum Rotterdam had bij de Commissie van Toezicht een klacht ingediend nadat zijn kip uit de vriezer was gestolen. Na bemiddeling en een beloofde compensatie heeft hij de klacht weer ingetrokken. Echter bleef de compensatie uit en heeft meneer opnieuw een klacht ingediend.

 
Meneer F. belde het Meldpunt Vreemdelingendetentie en vr​oeg of wij hem konden bijstaan in deze klacht. Enkele dagen later heeft meneer zijn financiële compensatie ontvangen. Dit heeft lang geduurd, terwijl meneer F. had verwacht dat hij bij de volgende levering van boodschappen een nieuwe kip zou ontvangen. Er volgde een beklagzitting waarin de directie toegaf dat de financiële compensatie op zich had laten wachten, maar dat meneer F. uiteindelijk wel gecompenseerd is en dat de klacht daarmee is afgedaan. De Commissie van Toezicht moet nog uitspraak doen over of zij vinden dat er compensatie geboden moet worden voor de lange afhandelingstijd en communicatiefouten bij de afhandeling van de klacht over de gestolen kip. Wij zijn nog in afwachting van de beslissing van de Commissie van Toezicht.


12-03-2018: Plaatsing observatiecel en nachtelijke controle
Meneer M. uit detentiecentrum Schiphol was naar aanleiding van een hongerstaking in een observatiecel geplaatst. Toen hij weer terug kwam bleef er een nachtelijke controle in stand en werd hij ´s nachts elk uur wakker gemaakt.  

 
Meneer M. belde naar het Meldpunt Vreemdelingendetentie of wij hem konden helpen met klachten over de plaatsing in de observatiecel en de nachtelijke controle. Er volgde een beklagzitting. Hier kwam naar voren dat de directie niet heel nauwkeurig was omgegaan met het protocol voor een hongerstaking en de plaatsing in een observatiecel. Ook werden er vraagtekens gezet bij de wijze van communicatie door de directie aangezien meneer M. geen Nederlands of Engels spreekt en hij in eerste instantie niet op de hoogte was van het recht om te klagen. Met betrekking tot de klacht over de observatiecel zijn wij nog in afwachting van de beslissing van de Commissie van Toezicht. Op zitting is ook de klacht over nachtelijke controles besproken. Er werd door de directie toegegeven dat dit een gevolg was van een communicatiefout van het personeel van het detentiecentrum. De directie vond dat meneer een redelijke compensatie zou moeten ontvangen, indien de Commissie van Toezicht hiermee instemt.

15-03-2018: Verplaatsing afdeling
Meneer F. uit detentiecentrum Rotterdam belde omdat hij naar een andere afdeling was overgeplaatst. Hij mocht ook zijn vrienden op zijn oude afdeling niet meer bezoeken.

 
Echter had hij geen strafrapport gekregen en bleef de reden van overplaatsing onduidelijk. Met ondersteuning van het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft meneer een klacht ingediend. Tijdens de beklagzitting meldde de directie dat het inderdaad niet om een straf ging, maar om een interne overplaatsing op grond van orde, rust en veiligheid. De Commissie van Toezicht becommentarieerde hierop dat dit vragen geeft over de grens tussen een straf- of ordemaatregel en een interne overplaatsing. Wij zijn nog in afwachting van de beslissing van de Commissie van Toezicht.

Visitatiecijfers

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft met een WOB-verzoek de nieuwste cijfers over visitatie binnen vreemdelingenbewaring ontvangen. Het gaat om het aantal visitaties over de jaren 2012 tot en met 2017. De cijfers geven ons antwoorden die niet stroken met informatie verkregen vanuit het Meldpunt Vreemdelingendetentie: de geregistreerde visitatiecijfers zijn onjuist.

Het Meldpunt pleit al een lange tijd voor een algemene verbanning van visitaties binnen de vreemdelingenbewaring. Sinds de oproep van stichting LOS en Amnesty International en de motie van Voordewind in 2013, zijn er veranderingen gekomen door het geleidelijk installeren van bodyscans. Sinds de bodyscan in alle detentiecentra aanwezig is mag er alleen nog maar in uiterst noodzakelijke gevallen gebruik gemaakt worden van visitatie.

Uit de gegevens van het Meldpunt Vreemdelingendetentie blijkt dat er bij alle detentiecentra nog steeds sprake is van visitatie. Bovendien is er sprake van onderregistratie, de cijfers van DJI komen niet overeen met de feitelijk plaatsgevonden visitatie.
Visitatie past niet in het bestuursrechtelijke karakter dat vreemdelingenbewaring zou moeten hebben. Ondanks alle alternatieven is de mogelijkheid tot visitatie nog steeds opgenomen in het wetsvoorstel Wet terugkeer en Vreemdelingenbewaring.  Het Meldpunt Vreemdelingendetentie pleit ervoor om ook de mogelijkheid tot visitatie uit het wetsvoorstel te schrappen.

Lees het volledige rapport met de nieuwste visitatiecijfers hier.

 

Isoleerplaatsingen grensdetentie Schiphol

Op zondag 26 november 2017 zijn er in het detentiecentrum van Schiphol verschillende personen in isoleercellen geplaatst. Naar verluidt zou een man uitgezet worden, waarop andere gedetineerden protesteerden en weigerden terug naar hun cel te gaan. Door dit incident zijn, voor zover bij ons bekend, zes vreemdelingen in isoleercellen geplaatst. Één van hen heeft daar vijf dagen gezeten.

In grensdetentie mogen geen disciplinaire maatregelen opgelegd worden. Dit betekent dat een isoleercelplaatsing enkel op basis van een ordemaatregel kan worden toegepast en enkel wanneer dit volstrekt noodzakelijk is. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie ondervindt echter dat deze ordemaatregel ook wordt ingezet in situaties waarin dit niet noodzakelijk en niet proportioneel is. 
Het onderdrukken van protest door middel van een plaatsing in een isoleercel duidt op een disciplinaire straf en niet op een noodzakelijke ordemaatregel. Het plaatsen van zes personen in isoleercellen, waarvan één tot wel vijf dagen, is ons inziens niet proportioneel.

Helaas is dit tot op heden nog steeds relevant en ontvangt het Meldpunt nog  steeds klachten over isolatieplaatsingen in Schiphol, zoals een klacht op 17 januari. Hierbij is meneer S.  in isolatie geplaatst als reactie op een hongerstaking. Het Meldpunt is nog in afwachting van de uitspraak van de Commissie van Toezicht.

Lees hier het volledige rapport.

Brief Meldpunt Vreemdelingendetentie

Op woensdag 28 maart stond er een Algemeen Overleg gepland van de Tweede Kamercommissie van Justitie en Veiligheid over Opvang, Terugkeer en Vreemdelingenbewaring. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie doet via een brief een aantal aanbevelingen. Middels deze brief vraagt het meldpunt om de punten mee te nemen in het algemeen overleg van 28 maart 2018.

De volgende aanbevelingen worden gedaan:
  • Het beheersregime moet worden afgeschaft. 
  • Geboeid vervoer mag alleen in uiterst noodzakelijke situaties met schriftelijke motivatie. 
  • Herhaalde detentie mag enkel in uitzonderlijke situaties worden toegepast en de maximale detentieduur mag nooit de 18 maanden overschrijden. 
  • De termijn voor het indienen van klachten moet worden verlengd en de behandelduur moet worden ingekort.
  • Schrap de mogelijkheid tot visitatie.
  • Schrap isolatie als disciplinaire (straf)maatregel in vreemdelingenbewaring.
  • Isolatie als ordemaatregel moet alleen in uiterst noodzakelijke gevallen worden ingezet. 

Brief Coalitie Geen Kind in de Cel

Vlak voor een bijeenkomst van de EU-lidstaten over het asiel- en migratiebeleid heeft het VN-kinderrechtencomité op 21 februari de EU-lidstaten opgeroepen om detentie van migrantenkinderen af te schaffen. Coalitie Geen Kind in de Cel sluit zich aan bij deze oproep en krijgt regelmatig zorgelijke meldingen binnen over kinderen in detentie. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie, als onderdeel van Coalitie Geen Kind in de Cel, roept de Nederlandse overheid op om op zoek te gaan naar alternatieven voor detentie en een stop te zetten op het detineren van migrantenkinderen. U kunt de brief aan de Tweede Kamer hier vinden.

Afghanistan veilig genoeg

De Raad van State heeft in een hoger beroep bepaald dat Afghanistan veilig genoeg is om naar terug te keren. De Raad erkent dat de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan zorgelijk is en in delen van het land zelfs verslechtert, maar vindt toch dat het land veilig is om naar terug te keren zolang iemand ´geen band heeft met de strijdende partijen in Afghanistan´.

Volgens de Global Peace Index is Afghanistan het op één na meest gewelddadige land ter wereld en ook de VN-Veiligheidsraad erkent Afghanistan als ‘een land in oorlog’. Nederland is een van de weinige EU-lidstaten die vinden dat uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen terugkeren naar Afghanistan.

Op dit besluit van de Raad is veel kritiek gekomen vanuit mensenrechtenorganisaties. Zo noemt Amnesty International het besluit ‘onverantwoord’ en doen zij samen met acht andere organisaties, waaronder Stichting LOS, een klemmend beroep aan de staatssecretaris om geen mensen terug te sturen naar Afghanistan.

Kamervragen over vreemdelingendetentie

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over de rapporten ´Het recht op vrijheid. Vreemdelingendetentie: ‘het ultimum remedium-beginsel’ en ‘Geen cellen en handboeien! Het beginsel van minimale beperkingen in het regime van vreemdelingendetentie’ van Amnesty International. Op basis van de uitkomsten van deze rapporten zijn er op 22 februari Kamervragen gesteld door Jasper van Dijk van de SP. Hij stelt hier in totaal 17 vragen met betrekking tot vreemdelingendetentie en de conclusies van de rapporten van Amnesty International. Op 22 maart heeft de regering alle vragen van Jasper van Dijk behandeld. Het antwoord van staatssecretaris Harbers bevat een aantal opmerkelijke uitspraken:
  • "Als een vreemdeling afkomstig is uit een land dat zelden LP’s verstrekt betekent dit echter niet per definitie dat de vreemdeling niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst of een ander land waard de toegang is geborgd of dat hij niet aan zijn vertrek hoeft te werken."
  • "Onder de in deze beantwoording genoemde voorwaarden acht ik het dan ook acceptable dat de termijn van achttien maanden overschreden wordt."
  • "Ik vind het niet rechtvaardig dat een vreemdeling die vertrekplichtig is en die op basis van een gerechtelijke uitspraak niet langer in Nederland mag blijven geen gehoor geeft aan zijn of haar vertrekplicht."
De vragen inclusief de beantwoording kunt u hier vinden.

Ook heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie een reactie gegeven op de twee rapporten van Amnesty International. De staatssecretaris gaat in op de conclusies en aanbevelingen van beide rapporten. 

Publicaties

CPT factsheet over vrouwen in detentie
Vrouwen maken maar een klein deel uit van de gevangenispopulatie. Daardoor wordt er in het beleid vaak gefocust op de behoeftes van mannelijke gevangen en worden vrouwen vaak niet in hun wensen voorzien. Het Europees comité ter voorkoming van marteling (CPT) heeft onlangs in een factsheet hun aanbevelingen uitgebracht voor de condities voor vrouwelijke detentie.

  Deze factsheet is niet gericht op vreemdelingendetentie, maar op detentie in het algemeen. Zo beveelt het CPT onder andere aan dat het kind altijd centraal moet staan. Het is ongewenst om moeder en kind te scheiden, maar met betrekking tot jonge kinderen en baby’s betreft het toch een ernstig dilemma.  Het is in deze afweging van belang dat er als eerste naar het welzijn van het kind wordt gekeken. Het recht op moederschap moet minimaal beperkt worden, tenzij dit vanwege veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is. Echter benadrukt het CPT dat er gekeken moet worden naar een alternatief voor detentie en dat zwangere vrouwen en kinderen in detentie nooit wenselijk zijn. Hier pleit het Meldpunt Vreemdelingendetentie ook voor. 
Verder benoemt het CPT dat vrouwen gescheiden van mannen gedetineerd moeten worden en het liefst in kleine accommodaties. Dit is wat er momenteel gebeurt in de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist.


Yarl’s Wood is een van de grootste vrouwenvreemdelingendetentiecentra ter wereld. Het centrum is in opspraak vanwege beschuldigigen van seksueel misbruik door strafleden. Ingeslotenen zijn gezamenlijk in hongerstaking gegaan vanwege de afschuwelijke omstandigheden. De hongerstaking heeft van 21 februari tot 21 maart geduurd.

Kwetsbaren in Frankrijk
l'Anafé heeft een rapport uitgebracht over kwetsbare personen in grensdetentie in Frankrijk.


Effectiviteit van het terugkeerbeleid
Op 23 februari is er door het European Migration Network (EMN) een rapport uitgebracht over de effectiviteit van het terugkeerbeleid in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Het terugkeerbeleid wordt door bijna elke lidstaat als nationale prioriteit genoemd en is hiermee ook één van de voornaamste pijlers van het Europese migratie- en asielbeleid.
 
Er is de laatste jaren een stijging geweest in afgewezen asielprocedures. Echter is het aantal mensen dat effectief is teruggekeerd naar het land van herkomst om en nabij gelijk gebleven. De grootste uitdagingen liggen volgens het EMN in het vluchtrisico van vreemdelingen, het regelen van een vrijwillige terugkeer dat voldoet aan de eisen gesteld bij Europese regelgeving, het correct toepassen van de regelgeving op detentie, de middelen en capaciteit benodigd voor vreemdelingendetentie en de lengte van de procedures.

Het EMN licht ook een aantal praktijken uit die ter bevordering van de effectiviteit hebben gewerkt in andere lidstaten. Ten eerste zou het toepassen van een flexibele, individuele aanpak met betrekking tot de regels omtrent terugkeer de effectiviteit vergroten. Dit zou de procedure kunnen versnellen. Ten tweede is het van belang dat de betrokkenheid van stichtingen en maatschappelijke organisaties wordt gestimuleerd. Dit zorgt er voor dat de vreemdelingen toegang krijgen tot de hulp die ze nodig hebben. Tot slot zouden detentiecentra moeten investeren in het trainen van hun personeel, zodat zij kunnen voorzien in de behoeften van gedetineerden. Zeker als deze speciale zorg vereisen.

Boek detentie van asielzoekers

Als een vreemdeling, in bewaring of tijdens ophouding, een asielaanvraag indient ‘louter om uitzetting te vermijden’, kan hij in bewaring worden gesteld. In het boek van Wouter van der Spek, Evelien Flikweert en Ashley Terlouw wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse overheid deze bepaling toepast bij eerste aanvragers asiel en hoe het systeem van rechtsbescherming functioneert. De onderzoekers constateren dat er sprake is van structurele gebreken bij alle betrokken actoren. De uitkomsten van het onderzoek zien primair op detentie van asielzoekers, maar hebben ook belangrijke implicaties voor vreemdelingenbewaring in brede zin. In het boek worden een aantal belangrijke hervormingen voorgesteld. Zo stellen zij dat er altijd moet worden nagegaan of een lichter middel ook volstaat. Ook vinden zij dat de beslissing tot inbewaringstelling door een rechter moet worden genomen of dat deze in ieder geval ambtshalve moet kunnen toetsen.
Detentie van asielzoekers: Een onderzoek naar de toepassing van artikel 59Vw. 
Wouter van der sprek, Evelien Flikweert en Ashley Terlouw

Wakes

Bij wakes wordt er ‘gewaakt’ voor de vreemdelingen in detentie. Er wordt stilgestaan bij deze mensen die zonder papieren achter slot en grendel zitten. Wilt u een wake bijwonen? U kunt contact opnemen met de organisatoren:

Let op! Data kan afwijken wegens feestdagen.

Detentiecentrum Rotterdam
Elke eerste zondag van de maand vindt er een wake vanuit Stichting Mara plaats om 16:00 – 17:00 uur bij het detentiecentrum in Rotterdam. Voor meer informatie: klik hier.

Detentiecentrum Zeist
Elke eerste zondag van de maand vindt er een wake vanuit de Raad van Kerken plaats bij het detentiecentrum in Zeist om 16.30 uur. Voor meer informatie: klik hier.

Detentiecentrum Schiphol
Elke tweede zondag van de maand vindt er een wake vanuit het Jeannette Noëlhuis plaats van 14:00 – 15:30 uur bij het detentiecentrum in Schiphol. Voor meer informatie: klik hier.

Kaartjes schrijven

Denkt u wel eens aan mensen die in vreemdelingendetentie zitten? Wilt u hen een hart onder de riem steken? Schrijf hen dan een kaartje!
De mensen waar wij mee in contact zijn, zijn heel dankbaar wanneer zij een leuk kaartje ontvangen met een korte tekst erop.

Gelieve de kaartjes in het Nederlands te schrijven.

U hoeft uw kaart niet aan iemand persoonlijk te richten. U kunt ze naar ons sturen en vervolgens sturen wij ze voor u door. Tip: Kies vrolijke kaarten met steunbetuigende tekst.

U kunt uw kaarten naar het volgende adres sturen:

Stichting LOS
TAV Meldpunt Vreemdelingendetentie
Hang 16
3011 GG Rotterdam
Meldpunt Vreemdelingendetentie
Hang 16 - 3011 GG Rotterdam
Tel. 010 747 0156
Tel. vanuit detentie 0800 33 88 77 6
info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl
www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Meldpuntvreemdelingendetentie · Hang 16 · Rotterdam, Zh 3011 GG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp